Коваріація та коефіцієнт кореляції

Середні значення (математичні сподівання) Мх1=ξ1, Мх2=ξ2 виз...

Функція Бесселя

Вона виражається, як рішення ДР Бесселя: у′′+(1/х) у′+(1-n2/...

Перехідні функції

Відношення оператора дії до власного оператора називають пер...

Математичні основи побудови емпіричної функції

Нехай у результаті досліджень дістали таку таблицю деякої фу...

Метод Фур’є

Метод Фур’є полягає в пошуку розв’язку рівняння ...

Центральна гранична теорема

Згідно центральній граничній теоремі, при достатньо загальни...

Визначений інтеграл

Визначеним інтегралом функції називається границя послідовно...

Лінійні диференційні рівняння

Диференційним рівнянням n-го порядку називається рівняння ви...

Диференціальні рівняння вищих порядків

Диференціальне рівнняня n-го порядку записують у вигляді: аб...

Властивості перетворення Лапласа

Нехай задана функція , де t — дійсна її змінна. Тоді перетво...

Поняття довірчого інтервалу, розподіл генеральної сукупності

Деякий інтервал з випадковими границями, який накриває дійсн...

Дискретні та неперервні випадкові величини

Результати стохастичного експерименту можуть визначати числа...

Генеральна сукупність та вибірка

Генеральною сукупністю наз. імовірнісний простір (тобто прос...

Розподіл випадкових величин

Функцією розподілу випадкової величини X називається функція...

Розв’язання лінійного диференціального рівняння за допомогою операційного обчислення

Нехай маємо задачу Коші для ЛНДР зі сталими коефіцієнтами: n...

Скалярний добуток векторів

Скалярним добутком векторів і називається число виду: З фізи...

Диференціал функції

Нехай функція диференційовна на відрізку [a,b]. Похідна цієї...

Лінійні диференційні рівняння

Диференційним рівнянням n-го порядку називається рівняння ви...

Векторний добуток векторів

Векторним добутком векторів і називають третій вектор такий ...

Градієнт скалярного поля

Поле скалярної функції характеризується математичною операці...

Обробка результатів випадкового експерименту

Обробка результатів прямих вимірювань Представимо i-й резуль...

Методи обчислення коренів функції

Якщо кожному значенню змінної х, що належить деякій області,...

Розв’язкок однорідного лінійного диференціального рівняння

Про лінійно незалежні розв’язки лінійного рівняння n-го поря...

Алгебра матриць. Матриці

Матрицею розмірності m×n називається таблиця виду де aij – ч...

Перехідні функції

Відношення оператора дії до власного оператора називають пер...

Числові ряди

Числовим рядом називається новоутворення, яке записується у ...