Нелінійні кола постійного струму

Електричне коло вважається нелінійним, якщо воно має хоча б один нелінійний елемент (НЕ), тобто такий елемент, струм та напруга на якому зв’язані нелінійно. Залежність між напругою та струмом НЕ називається вольт-амперною характеристикою (ВАХ).

Суттєва особливість нелінійних електричних кіл – неможливість застосування методу накладання. Процеси в нелінійних електричних колах описуються нелінійними алгебраїчними або диференціальними рівняннями.

При розрахунку нелінійних кіл вводять поняття статичного та диференціального опорів НЕ. На рис.17.1 представлена ВАХ НЕ в масштабі струму mi i напруги mu . Точка “а” є робочою точкою.

clip_image002

Рисунок 17.1

Відношення напруги, якій відповідає відрізок ОС, до струму (відрізок Са), визначає в масштабі clip_image004 величину, яка називається статичним опором в даній точці. З рис. 17.1 видно, що значення цього опору пропорційне тангенсу кута b між прямою, що з’єднує точку “а” з початком координат і віссю струмів, тобто

clip_image006

Відношення приросту напруги до приросту струму або похідна від напруги по струмові в тому ж масштабі mr визначає диференціальний опір r­g. Значення цього опору пропорційне тангенсу кута a між дотичною до ВАХ в точці “а” і віссю струмів, тобто

clip_image008.

Для прямолінійної ділянки ВАХ диференціальний опір можна визначити відношенням кінцевого приросту напруги до кінцевого приросту струму,тобто

clip_image010

Для НЕ з падаючою ВАХ значення диференціального опору від’ємне, тому що додатний приріст струму супроводжується від’ємним приростом напруги.

Нелінійні електричні кола простої конфігурації зручно розраховувати графоаналітичним методом. Розрахунок нелінійного кола зводиться до знаходження струмів та напруг на ділянках кола за допомогою ВАХ.

При послідовному з’єднані НЕ загальна ВАХ усього кола (рис. 17.2.) може бути отримана підсумовуванням абсцис ВАХ окремих елементів для одних і тих же значень струму. При паралельному з’єднані НЕ загальна ВАХ усього кола (рис. 17.3.) може бути отримана підсумовуванням ординат ВАХ окремих елементів при одних і тих же значеннях напруги.

clip_image012

Рисунок 17.2

На рис.17.4. зображений випадок змішаного з’єднання НЕ.

Після заміни двох паралельно з’єднаних елементів одним еквівалентним схема із змішаним з’єднанням приводиться до розглянутої схеми послідовного з’єднання двох НЕ .

Відповідним підбором НЕ можна скласти коло, в якому напруга на одній із ділянок буде змінюватися значно менше, ніж напруга на вході кола (стабілізатор напруги), або струм в одній із гілок буде мало залежити від зміни опору цієї ж гілки (стабілізатор струму).

clip_image014

Рисунок 17.3

clip_image016

Рисунок. 17.4

Схема на рис. 17.4. може застосовуватись для стабілізації напруги U2 = U3 – U23 на опорі приймача r3.

Дійсно, якщо напруга U, починаючи з деякого значення, змінюється в широких межах, наприклад на DU, напруга U23 на опорі r3 змінюється меньше .

Ступінь постійної напруги на опорі навантаження характеризує коефіцієнт стабілізації.

Коефіцієнт стабілізації напруги – це відношення відносної зміни стабілізованої напруги DU / U до викликаної ним відносної зміни стабілізованої напруги DU23 / U23, тобто

clip_image018

Очевидно, що чим більший коефіцієнт стабілізації, тим меньша відносна зміна стабілізованої напруги.

Вливайтесь в общение

1 комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *