Універсальна газова стала

При визначенні універсальної газової постійної використовуються рівняння Менделєєва-Клапейрона для ідеального газу: (1) де m і m — маса і молекулярна вага газу; р — його тиск; V — об’єм посудини, який займає досліджувальний газ; Т — абсолютна температура. Якщо розглянути газ при постійній температурі і постійному об’ємі в двох станах при різному тискові р1 і […]

Визначення коефіцієнта об’ємного розширення рідин методом дюлонга і пті

Температурний коефіцієнт об’ємного розширення b — фізична величина, що дорівнює відношенню відносного збільшення об’єму тіла до зміни dT температури, яка зумовила це збільшення: де V0 — об’єм при 0°С. Якщо b=const в інтервалі DТ, то: Дюлонг і Пті запропонували вимірювання b за методом сполучених посудин. Цей метод ґрунтується на використанні рівноваги двох стовпчиків рідини, коли […]

Питома теплоємність рідини

Установка для визначення питомої теплоємності рідин складається з двох однакових калориметрів 1 і 2 (рис. 7-10 1) з мішалками М1 і М2 і термометрами T1 і Т2. В калориметри вміщено послідовно сполучені спіралі з однаковими великими опорами R. Один з калориметрів наповнюють рідиною з відомою питомою теплоємністю Св (дистильована вода), другий — досліджуваною рідиною з […]

Кінематична в’язкость деяких рідин. Віскозиметр впж-2

Виникнення сил тертя між шарами рідини чи газу, що рухаються з різними швидкостями пояснюється наявністю внутрішнього тертя (в’язкості). Як відомо, сила внутрішнього тертя пропорційна величині поверхні стику двох шарів рідини S та градієнту швидкості , тобто; (1) Величина h, що входить у формулу (1) носить назву коефіцієнта внутрішнього тертя; має фізичний зміст сили, яка діє […]

Коефіцієнта поверхневого натягу рідини

Метод визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин, що використовується в даній роботі, розробив академік Н. А,.Ребіндер. В цьому методі використовується прилад Ребіндера (рис. 7-8 1), що складається з повітряного насоса 1, резервуара 2, ділильної лійки 3, трубки 4, похилого манометра 5, поворотних ручок 6, 9, капіляра 7. Рис. 7-8 1.

Розподіл максвелла за швидкостями для термоелектронів

Відповідно до основних положень молекулярне — кінетичної теорії газ складається із великого числа молекул (» 1015 частинок (см3)), які перебувають в безперервному хаотичному русі. Як показує теорія і відповідні експериментальні дослідження, розподіл молекул за швидкостями, не зважаючи на повну хаотичність їх руху і випадковий характер взаємодій, не є довільним. У стані рівноваги цей розподіл е […]

Ентропія при нагріванні і плавленні свинцю

Стан термодинамічної системи може бути описаним, коли відомо будь-яку пару із трьох параметрів: об’єм V, абсолютна температура Т, тиск р. Крім цього його можна однозначно задати за допомогою внутрішньої енергії U. В багатьох випадках характеризують стан термодинамічної системи за допомогою поняття ентропії. З точки зору термодинаміки ентропія системи — функція її стану, яка визначається з […]

Дослідження критичних явищ в системі рідина — пара

На відміну від ідеального газу, стан якого описується рівнянням Менделєєва-Клапейрона, молекули реальних газів мають певні розміри (власний об’єм) і потенціальну енергію взаємодії. Тому рівняння Менделєєва-Клапейрона для реальних газів виявляється неточним і тільки в певному наближенні опису їх стан при досить високих температурах та малих тисках. В інших умовах нехтувати розмірами молекул та силами їх взаємодії […]

Визначення коефіцієнта теплопровідності металів

Метод визначення коефіцієнта теплопровідності металів, що застосовується в цій роботі, ґрунтується на вимірюванні кількості теплоти Q Дж/с, що проходить за одиницю часу через поперечний переріз S металевого (мідного) стержня. Як відомо, цей тепловий потік за законом Фур’є визначається за формулою Q=кSgradT, (1) де к — коефіцієнт теплопровідності; — градієнт температури, К/м. З формули (1) випливає, […]

Коефіцієнт в’язкості рідини методом стокса

Під час руху рідини між й шарами виникають сили внутрішнього тертя, які діють таким чином, щоб зрівняти швидкості всіх шарів. Виникнення цих сил пояснюється тим, що шари, які рухаються з різними швидкостями один відносно іншого, обмінюються молекулами. Молекули з більш швидкого шару передають молекулам більш повільного шару певну кількість руху, внаслідок чого вони починають рухатись […]

Коефіцієнт внутрішнього тертя та середньої довжини вільного пробігу молекул повітря

Для визначення коефіцієнта внутрішнього тертя h можна скористатись методом витікання рідини чи газу через капілярну трубку. Об’єм рідини чи газу, що протікає через трубку з круглим внутрішнім перерізом за час t, визначається за формулою Пуазейля: (1) де r — радіус капіляра; Dр — різниця тисків на кінцях капіляра; — довжина капіляра. З цього рівняння визначимо […]

Відношення теплоємностей газу методом клемана-дезорма

Стан газу може бути охарактеризований трьома величинами — параметрами стану, тиском р, об’ємом V, температурою Т. Рівнянням, що зв’язує ці величини, називається рівнянням стану газу. Рівнянням стану ідеального газу є рівняння Менделеєва-Клапейрона, яке для одного моля газу має вигляд: pV=RT (1) де R — молярна газова стала. Теплоємність газів залежить від умов нагрівання. З’ясуємо цю […]