Технологія інтелектуальних агентів в INTERNET

internet

Сьогодні перед користувачем постає задача шукати потрібну інформацію в невідомому і постійно наростаючому віртуальному інформаційному просторі. Якщо потрібно розв’язати будь-яку складну, нетривіальну задачу, що пов’язана з використанням цілком екзотичних математичних методів, про які користувач має слабке уявлення, або ж вияснити буль-який маловідомий історичний факт (наприклад походження батьків відомої людини), або ж знайти та використати деяке програмне забезпечення, тоді подальші дії повинні проходити за таким сценарієм (звичайно, якщо розвиток мережі піде в даному напрямку). Користувач активізує програму-агента на своєму комп’ютері і в достатньо вільній формі описує задачу. Потім агент з’єднується з іншими агентами, щоб вияснити, що їм відомо про розв’язання поставленої задачі. Якщо знаходиться агент, якому відоме вирішення, тоді агент користувача відфільтровує знайдену інформацію з метою ідентифікації потрібних розв’язків і відсіює непотрібні дані. Якщо розв’язок не знайдено або ж є неповним, кожен з агентів звертається до сусідніх агентів, щоб взнати можливі адреси інформаційних сховищ і (або) професійних “розв’язувачів“ даних задач. Цей процес продовжується до попередньо обумовленого користувачем терміну. Якщо за даний час не отримано позитивного результату – комп’ютер повідомляє, що розв’язок поставленої задачі сучасній науці невідомий. Наведений сценарій передбачає ряд процедур, таких як евристичний пошук, інтелектуальні взаємодії, нагромадження та узагальнення інформації, розпізнавання і класифікацію.

Найважливішими проблемами для створення інтелектуальних агентів є:

– розробка стандартної мови спілкування агентів;

– розробка методів ефективної обробки знань, класифікації та розпізнавання;

– розробка “живого“ користувацького інтерфейсу (“природна мова“).

Головною серед цих проблем є розробка стандартів обміну знаннями в процесі спілкування агентів. Зараз існує щонайменше два подібні стандарти в цій галузі: Knowledge Query Manipulation Language та Knowledge Interchange Format, які до цього часу мають масу недоробок. Те ж саме можна сказати і відносно другої проблеми. Дійсно ефективних методів, що здатні стати базою побудови промислової технології світового масштабу, на сьогодні немає. Відносно останньої проблеми варто підкреслити, що саме проблема створення інтерфейсу, близького до природної мови, зруйнувала проект ESPRIT, який передбачав створення комп’ютера п’ятого покоління до 90-тих років. Проте зрушення в цьому напрямку є.

Сьогодні Push-технології, а завтра інтелектуальні агенти будуть спрямовані для якнайкращого використання інформації і ефективної взаємодії між людьми через глобальні інформаційні мережі

Штучний інтелект (ШІ) — метафорична назва одного з найпріоритетніших наукових напрямів, що охоплює потужний арсенал теоретичих і технічних засобів, спрямованих на вирішення комплексу актуальних складних проблем, пов’язаних з дослідженням інтелектуальної сфери людини, комп’ютеризацією її розумової діяльності, створенням інформаційних інтелектуальних систем, здатних перебирати на себе функції, що традиційно вважалися незаперечною прерогативою головного мозку людини. У системі підходів до ШІ важливу роль відіграє відносно новий підхід — когнітивний, що своєю появою завдячений ряду обставин. Передусім, через встановлення істотних аналогій між інтелектуальною діяльністю людини та функціонуванням комп’ютера сформувалася двополюсна метатеоретична комп’ютерна метафора, за якою природний інтелект уподібнюється «штучному інтелекту», тобто людський мозок за структурою та діяльністю вважається аналогічним комп’ютеру. Водночас, навпаки, принципи архітектурної організації та функціонування комп’ютера розглядаються як подібні відповідно до принципів будови й діяльності мозку. В контексті цих припущень цілком логічно викристалізовується теза: наявність суттєвих аналогій між розумовою діяльністю людини й функціонуванням комп’ютера становить онтологічну основу формування комп’ютерної метафори, сама ж ця метафора слугує концептуально-епістемологічною основою правомірності наділення комп’ютера епітетом «інтелектуальний» та зівставлення інтелектуальності людини й «інтелектуальності» комп’ютера.

З цією метафорою пов’язане виникнення когнітивного напряму в психологiчнiй науцi (когнітивної психології, що виходить з принципу визначальної ролі знання у детермiнацiї поведiнкової функцiї людини, причому увага акцентується на виявленнi когнiтивних механiзмiв iнтелекту, пам’ятi), у галузi ШІ, лінгвістиці тощо. Саме когнітивний підхід, когнітивна комп’ютерна графіка відкривають обнадійливі можливості дослідження «правопівкульового феномена» головного мозку людини, стрімкого підвищення її творчого потенціалу, інтенсифікації когнітивного процесу. Тож «правопівкульове мислення» реалізується на рівні чуттєво-інтуїтивних образів, невербалізованих процесів чи процедур, сутність яких поки що мало досліджена. Встановлення функціональної асиметрії півкуль мозку, а саме наявності двох різних складових людського мислення, двох асиметричних світів — світу свідомого, логічного, раціонального та світу підсвідомого, інтуїтивного, емоційного, слугує переконливим аргументом для пояснення причини існування так би мовити «лівопівкульового крену» у традиційному науковому пізнанні (його методології та епістемології) загалом і (принаймні поки що) у дослідженнях з ШІ (цебто комп’ютеризації метапроцедур саме лівої півкулі як більш пізнаних, визначених, формалізованих й алгоритмізованих) зокрема.

Отже, у глобально-стратегічному плані виправлення «лівопівкульового крену» розглядається як невіддільне від вирішення проблем ШІ, безпосередньо пов’язується з актуалізацією проблеми розкриття сутності «правопівкульового феномену», інтенсифікацією досліджень метапроцедур правої півкулі (котрі відіграють істотно важливу роль у творчому мисленні, науковому пізнанні, хоча поки що недоступні, невербалізовані) з метою їх зіставлення з лівопівкульовими метапроцедурами та технічної реалізації, тобто комп’ютеризації.

Найбільш обнадійливі перспективи дослідження правопівкульових метапроцедур, зокрема когнітивних, творчих, передусім пов’язуються саме з когнітивним підхідом, когнітивною інтерактивною комп’ютерною графікою. Це відкриває невичерпні можливості безпосереднього цілеспрямованого дослідження інтуїтивних, підсвідомих змістовно-образних механізмів мислення, «правопівкульового феномену» людського мозку передусім з метою включення у процес наукового пізнання (поряд з лівою) колосальних потенційних потужностей правої півкулі. Розробка інтелектуальних систем, основаних на застосуванні методів комп’ютерної графіки, створення наукової методології використання таких систем з метою інтенсифікації наукового пізнання, репрезентують собою новий, нетрадиційний і особливо перспективний науково-технічний напрям у галузі ШІ. Саме з когнітивною комп’ютерною графікою, як унікальним технічним засобом прямого експериментального дослідження метапроцедур правої півкулі мозку, пов’язуються перспективи розкриття потенційних творчих можливостей «правопівкульового мислення». Тож слід чекати, що ефективне застосування когнітивної графіки, тобто «включення» в активну пізнавальну діяльність правої півкулі, принаймні подвоюватиме сумарний ефект функціонування мозку (як системи, що складається з двох автономно діючих півкуль). Однак, якщо виходити з припущення синергетичного взаємозв’язку ліво- й правопівкульових процесів мозку як єдиної цілісної системи (власне продуценту мислення!), то цілком логічним буде припущення, що цей ефект може досягти й кількох порядків. Отже, когнітивний підхід, когнітивна ком’ютерна графіка відкривають реальні перспективи для радикального підвищення потенційних можливостей інтелектуальної діяльності, творчих здібностей людини, для ефективної інтенсифікації наукового пізнання, що свідчить про унікальну сутність ідеї когнітивізму, когнітивної методології.

В. П. КОЖЕМ’ЯКО, В. В. ДМИТРУК, Н. В. БЕЛІК

НАУКА І ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (ВІД АБІТУРІЄНТА ДО АСПІРАНТА)

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *