Стислий англо-український словник спеціальних термінів

A
aberration аберація, спотворення
absorb поглинати
absorption поглинання
accuracy точність
action дія, вплив,
achromat, achromatic lens, appliqué ахромат
amplifier підсилювач
application застосування
approach підхід, метод
area ділянка, зона
array матриця, гратка
B
base база, підкладинка
beam промінь, пучок
boundary межа, контур
brightness яскравість, освітленість
C
capability можливість, здатність
CCD прилад із зарядовим зв’язком
cell елемент, комірка
channel канал
chip кристал, інтегральна схема
circuit ланцюг, контур, схема
collimator коліматор
compare порівнювати
compression стиснення
conversion перетворення
converter перетворювач
correction виправлення
correlator корелятор
counter лічильник
current струм
D
damp вносити затухання, ослаблювати
dasar оптичний атенюатор
definition чіткість (зображення), роздільна здатність
deflection відхилення
defocus дефокусувати
degree степінь
density щільність
design проектування, розроблення
detection реєстрація (випромінювання)
detector

optical

clip_image002

детектор, сенсор

фотоелектричний сенсор, фотоприймач

deviation відхилення
device прилад, пристрій
diffraction дифракція
diffusion розсіювання (світла)
digital цифровий
diode

laser

light-emitting

optical

photoemissive

діод

лазерний діод

світлодіод

оптрон, оптопара

фотоелемент

discrimination розпізнавання, роздільна здатність
dispersion дисперсія
display дисплей, пристрій відображення, індикатор
distortion спотворення
distribution розподіл
disturbance завада, збурення
division розподіл
E
echo відбитий сигнал
edge край, межа
effect ефект, вплив, явище
emission емісія, випромінювання
emissivity коефіцієнт випромінювання
engineering техніка, технологія
expansion розширювання
F
film плівка
filter фільтр
flow потік
fluorescence флуоресценція
flux потік, щільність потоку
focus фокус
force сила
frame система відліку, кадр
frequency частота
G
gain коефіцієнт підсилення
gate логічний елемент
glass скло, скляна оптика
grating гратка,

дифракційна гратка

guide хвилевід, світловід
H
hologram голограма
I
identification ідентифікація, розпізнавання
illuminance освітлюваність
illuminant джерело світла
illumination освітлення
image зображення
imaging формування зображення
immersion імерсія
impedance опір
intelligence інтелект
intensity інтенсивність, сила світла
J
junction з’єднання, перехід
L
ladar, lidar лазерний локатор
lambda довжина хвилі
laser лазер
lasing лазерна локація
layer шар, плівка
LED світлодіод
lens лінза
level рівень
liquid crystal displays рідинно-кристалічні дисплеї
light світло, світлове випромінювання
link лінія зв’язку, канал зв’язку, ділянка
loss втрата
luminescence люмінесценція
M
matrix матриця
measurement вимірювання
memory пам’ять
mirror дзеркало, відбивач
mixing змішування
N
nanoelectronics наноелектроніка
network мережа, схема
noise шум
O
objective, object glass об’єктив
optical axis оптична вісь
operation робота, режим
oscillation коливання
P
package блок, вузол, модуль
pattern зображення, структура
photocell фотоелемент
photodiode фотодіод
photon фотон
photoresistor фоторезистор
photosensor фотоелемент
phototransistor фототранзистор
pipe хвилевід, магістраль
point точка, контакт
pulse імпульс
Q
quality якість
quantity величина, кількість
quantization квантування
quantum квант
R
radiance енергетична яскравість
radiation випромінювання, радіація
range діапазон
rate швидкість, частота, інтенсивність (відмов)
ratio відношення
ray промінь, пучок
real-time у реальному масштабі часу
receiver приймальний пристрій
receptor приймач (біон.)
recognition розпізнавання, ідентифікація
recording запис, реєстрація
recovery відновлення, повернення
reduction зменшення, послаблення
reference еталон, взірець
reflection відбиття
reflectivity коефіцієнт відбиття
reflector відбивач, дзеркало
refraction рефракція, заломлення
refringence заломлення
region ділянка, зона
registration реєстрація
rejection ослаблення, відбиття, режекція
relation відношення, зв’язок
relay трансляція, передача (сигналів)
reliability надійність
repair ремонт, відновлення
reradiation перевипромінювання, розсіювання
research дослідження
resistance опір, резистор
resolution роздільна здатність
retrieval пошук (інформації)
return відбивання (відбивати)
rotation обернення, поворот
route шлях, траса
S
safety безпека
sample взірець, відлік
sampling дискретизація
saturation насичення
Scale (n)

(v)

масштаб, шкала, змінювати масштаб
scan, (n)

scanning (v)

сканування, сканувати
Scatter (n)

(v)

розсіювання, розсіювати
screen екран
search пошук (шукати)
selection селекція, вибір
semiconductor напівпровідник
sense знак, напрямок, орієнтація, розпізнавання, зчитування
sensitivity чутливість
sensor вимірювальний перетворювач, сенсор, детектор
separation розділення
set набір, множина, пристрій. апарат
sheet шар, діаграма, графік, таблиця
sigh знак, символ, ознака,
simulation моделювання, імітація
solid-state твірдотільна
source джерело
space простір, ділянка, зона
speckle спекл-структура
spectroscopy спектроскопія
spectrum спектр
speed швидкість, швидкодія
split розчеплення, розбиття
splitter світлоподільний елемент
spot пляма, ділянка. точка
stage стадія, етап, каскад
standard еталон, взірцева міра
state стан, положення
storage (n)

(v)

пам’ять, запам’ятовувати
strength інтенсивність, сила
surface поверхня
T
technology техніка, технологія
test (n)

(v)

випробування, випробувати
trace слід, спостерігати
transducer перетворювач
transfer передача, передавати
transform перетворення
transparency транспарант, прозорість
U
unit одиниця (фізичної) величини, елемент, прилад, апарат, блок, вузол, модуль
V
value (числове) значення
velocity швидкість
vertex

vertex of a refracting surface

вершина, вузол (схеми, графа)

вершина заломленої поверхні

Video відеосигнал
voltage напруга
W
wave хвиля
waveform форма хвилі
waveguide хвилевід
wavelength довжина хвилі
Z
zone зона, ділянка

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *