Міжнародна система фізичних одиниць

Основними величинами міжнародної системи фізичних одиниць (СІ) є: – довжина, – маса, – час, – термодинамічна температура, – сила електричного струму, – сила світла, – кількість речовини.

Найважливіші фізичні сталі

Нормальне прискорення падаючих тіл g0=9,81 м/с2 Стала тяжіння g=6,67×10-11 м3/кг×с2 Число Авогадро N=6.025×1023 1/моль Число Лошмідта n0=2,678×1026 1/м3 Універсальна газова стала R=8,317 Дж/моль×К Стала Больцмана k=l,38×10-23 Дж/К Об’єм 1 моля газу при нормальних умовах V0=0,0224 м3/моль Електрична стала системи СІ e0=8.85×10-12 Ф/м Магнітна стала системи СІ m0=4p×10-7 Гн/м Число Фарадея F=9,65×104 Кл/екв Заряд електрона е=1,60×10-19 […]

Стислий англо-український словник спеціальних термінів

A aberration аберація, спотворення absorb поглинати absorption поглинання accuracy точність action дія, вплив, achromat, achromatic lens, appliqué ахромат amplifier підсилювач application застосування approach підхід, метод area ділянка, зона array матриця, гратка B base база, підкладинка beam промінь, пучок boundary межа, контур brightness яскравість, освітленість C capability можливість, здатність CCD прилад із зарядовим зв’язком cell елемент, […]