Електронний осцилограф С1-73

Електронний оcцилограф призначений для cпоcтереження та доcлідження електричних cигналів у діапазоні чаcтот від поcтійного cтруму до деcятків мегагерц, шляхом візуального спостереження та вимірювання їх чаcових і амплітудних параметрів. Схема електронного оcцилографа наведена на рис. 1. Основний елемент електронного оcцилографа – електронно-променева трубка (ЕПТ) з електроcтатичним керуванням променя та люмінеcцентним екраном для перетворення доcліджуємого сигналу у […]

Оцінка похибок прямих та непрямих вимірювань

Похибки вимірювань класифікують за трьома основними класифікаційними ознаками – за способом вираження, за характером зміни, за місцем виникнення. Класифікація похибок вимірювань наведена на рис.1. Рис. 1. Класифікація похибок вимірювання.

Критерії ефективності для моделей інформаційного пошуку

Завдання інформаційного пошуку Центральна проблема інформаційного пошуку формулюється просто – допомогти користувачеві знайти ту інформацію, в якій він зацікавлений. На жаль, описати інформаційні потреби користувача зовсім не так просто. Звичайний цей опис формулюється як деякий запит, що вдає із себе деякий набір ключових слів, що характеризує потреби користувача. Класичне завдання інформаційного пошуку, з яким і […]

Пристрої для додавання матриь

В наш час одним з основних напрямків підвищення продуктивності комп’ютерів є розпаралелювання процесу обробки інформації впритул до елементарних операцій та децентралізація функцій пам’яті і перетворення інформації. Тому важливим у розвитку обчислювальної техніки і мікроелектроніки останніх років стало рішення задачі зв’язку між елементами на рівні : 1) кристалу – один вентиль поєднується з іншим в межах […]

Креслення електричних принципових схем

Загальні правила виконання схем встановлюють ГОСТ 2.701-84 та ГОСТ 2.702-75. Схеми виконують без дотримання масштабу, дійсне просторове розташування складових частин не враховується, або вра­ховується приблизно. Для зображення на електричних схемах елементів і пристроїв використовують умовні графічні позначення, встановлені відповід­ними стандартами ЄСКД /таблиця видається викладачем/. На принциповій схемі зображують всі електричні елементи і пристрої, необхідні для […]

Складальне креслення друкованих плат

Складальне креслення друкованої плати при мінімальній кіль­кості зображень повинно давати повну уяву про розташування і ви­конання всіх друкованих і навісних елементів та деталей. Складаль­не креслення виконують відповідно вимогам ГОСТ 2.109-73, з ура­хуванням вимог ГОСТ 2.413-72. Конструкції навісних елементів ви­креслюються у вигляді спрощених зображень, яким надається літерно-цифрове позиційне позначення відповідно електричній принципо­вій схемі, за якою виконують […]

Порядок виконання креслення друкованої плати

1. Креслення друкованої плати оформлюють згідно ГОСТ 2.417-78 На кресленні повинні бути види плати з друкованими провідника­ми і отворами.

Конструювання друкованих плат

Правила оформлення креслень друкованих плат гост 2.417-78 Вихідним документом при конструюванні друкованої плати 6 принципова електрична схема пристрою. Для однієї принципової схеми можна побудувати кілька варіантів топології друкованої плати, тобто друкованого монтажу. Для забезпечення технологічності конструкції друкованої плати встановлені єдині норми конструювання плат, в першу чер­гу по відношенню до конструкції і геометричних розмірів і парамет­рів […]

Загальні відомості про друковані плати

В приладах з радіо- та електричними пристроями слабких струмів широко застосовується друкований монтаж – нанесення на поверхню основи, виготовленої з ізоляційного матеріалу, тонких покриттів, що виконують функції провідників, роз’ємів, контактних деталей. Друкований монтаж відрізняється такими особливостями:

Розрахунок на дію вібрації

Пристрій відноситься до 2-ої категорії апаратури, для якої повинні дотримуватися умови відсутність резонансу в конструкції в діапазоні 10 – 30 Гц при амплітуді вібропереміщення 0,5 – 0,8 мм [7]. Для цього необхідно знайти власні частоти коливань конструкції. З огляду на те, що твердість корпуса забезпечується каркасом і закріплені відповідно до рекомендацій [7], зробимо оціночний розрахунок […]

Розрахунок температури корпуса

Питома поверхнянева потужність корпуса блоку розраховується: qк=Po/Sк, (5.1) де P0 – потужність, яка розсіюється на елементах; Sк – площа зовнішньої поверхні блоку, що визначається: Sк = 2(L1L2 + L1L3 + L2L3), (5.2) де L1,L2,L3 – відповідно довжина, ширина, висота корпуса.

Створення графічного зображення радіоелектронних компонентів

Мета роботи: набути навичок правильного користування програмою PCCAPS, в режимі SYM, для графічного представлення РЕК, створення файлу опису графічного представлення РЕК з розширенням .SYM. 1.1 Короткі теоретичні відомості. Алгоритм роботи з пакетом PCAD. Пакет PCAD є набором програм, кожна з яких виконує окрему логічно завершену функцію. Робота з пакетом полягає в послідовному виводі програм у […]

Вивчення наявності періоду приробки

Технологічний прогін – це кінцевий етап виготовлення оптоелектронних та електронних систем, який являє собою відносно недовгу їх роботу в умовах, близьких до експлуатаційних, з метою знаходження і видалення прихованих дефектів і причин, що їх викликали і розповсюдження на 100% виробів, що виготовляються. ТП проводиться у тих випадках, коли у виробів встановлена наявність періоду приробки. Періодом […]

Розрахунок надійності оптоелектронних та електронних систем з урахуванням режимів експлуатації

Основними характеристиками надійності, що приймаються для описання ОЕА та ЕА, є ймовірність безвідмовної роботи Р(t), середній час напрацювання на відмову tср і інтенсивність відмов в системі lс . Вихідними даними для розрахунків є кількісний склад компонентів, що володіють різними надійносними характеристиками. Для більшості ОЕС справедливі наступні допущення: · ймовірність виникнення відмов не залежить від часу; […]

Оцінка надійності резервованих систем

Резервуванням називається введення залишковості в технічний пристрій з метою підвищення надійності його роботи. Класифікація моделей та видів резервування. 1. За впливом на структуру пристрою розрізняють: поелементне – резервуються окремі частини виробу; загальне – резервується весь виріб в цілому; змішане – коли присутні обидва попередні види. 2. За способом вводу резерву розрізняють: постійне ввімкнення – резервні […]

Оцінка показників надійності систем, які не ремонтуються

Особливістю такої характеристики, як надійність є відсутність фізичного аналогу. Це означає, що надійність не може бути безпосередньо виміряна. Вона може бути тільки кількісно оцінена у відповідності з прийнятою абстрактною моделлю системи. Для оцінки основних показників надійності використовують математичний апарат теорії ймовірностей і математичної статистики. Показники надійності виробів, що ремонтуються і не ремонтуються в загальному випадку […]

Обєктив телескопа

Об’єктивом називається оптична система чи її частина, що служить для одержання дійсного зображення предмета. Об’єктив – це основна частина оптичного приладу, від його якості залежить якість оптичної системи в цілому. Тому при конструюванні об’єктивів повинна бути приділена особлива увага забезпеченню якісного монтажу і збереженню сталості взаємного розташування елементів об’єктива в процесі експлуатації. За схемою оптики […]

Конструкція окулярів телескопічних систем

Окуляри телескопічних систем призначені для розглядання зображення, що дається об’єктивом, і сітки, розташованої в площині зображення. У зв’язку з тим, що з приладом можуть працювати люди, що страждають аметропією очей (короткозорістю або далекозорістю), для різкого бачення зображення і штрихів сітки необхідно зміщати фокальну площину окуляра від її нормального положення. У випадку короткозорості цей зсув буде […]

Далекоміри фотоапаратів

Далекоміри у фотоапаратах призначені для визначення відстані до об’єктів, що фотографують . У сучасних фотоапаратах далекомір сполучений за допомогою механізму з об’єктивом і тому одночасно з виміром відстані здійснюється фокусування об’єктива на предмет, що знімається. Принцип роботи далекоміра заснований на тому, що якщо на той самий предмет подивитися з двох різних точок одночасно, між напрямками […]

Видошукачі фотоапаратів

Видошукач служить для наведення фотоапарата на об’єкт фотографування і визначення границь кадру, що знімається. По своїй конструктивній схемі видошукачі можна розділити на три типи: 1) рамкові або іконометри; 2) телескопічні; 3) дзеркальні. На одному фотоапараті може бути кілька видошукачів (здебільшого — два) різних типів, наприклад: іконометр і телескопічний, іконометр і дзеркальний. Іконометр являє собою дві […]

Зміна напрямку оптичної вісі приладу

Для зміни напрямку оптичної вісі приладу широко застосовують призми і дзеркала. Вибір застосування призми або дзеркала визначається конструктивними і експлуатаційними особливостями приладу, розташуванням елемента в оптичній схемі, діаметром світлового пучка і рядом інших чинників. Різного роду призми застосовують для роботи в паралельних пучках, які мають місце перед об’єктивом або між лінзами обертаючої системи. Так, в […]

Виготовлення оптичних світловодів

Оптичні світловоди по виду використовуваного матеріалу можна розділити на волокна з неорганічного й органічного скла. Світловоди з неорганічного скла мають високу оптичну однорідність і механічну міцність. Склад скла, яке використовується для виготовлення жили, повинно бути хімічно та технологіно сумісним. Хімічно сумісним є скло, в яких на поверхні спікання при температурі вироботки не утворюються кристали, не […]

Світло та його вимірювання

Вимірювання світлових характеристик – це прерогатива фотометрії. Під фотометрією ми будемо розуміти процес кількісного вимірювання потоку випромінювання, який може викликати фізіологічне відчуття яскравості. Таким чином, це одна із областей радіометрії, що включає фізичне вимірювання потужності та енергії потоку випромінювання, а їхня кількісна фотометрична оцінка отримується в результаті накладання на ці виміри чутливості зорового аналізатора. Сила […]

Характеристики зору

Відчуття простору. При бінокулярному (двома очима) спостереженні точки В (рис. 1.3) зорові вісі обох очей в цій точці перехрещуються. Рис. 1.3 Утворений між ними кут α називається кутом конвергенції або кутом зведення. Промені, які йдуть в очі від крайніх точок об’єкту А, С, утворюють паралактичні кути α1 і α2.

Будова ока

Око людини 1 являє собою склоподібне тіло (рис. 1.2), обмежене непрозорою оболонкою склерою 2, яка в передній частині переходить в прозору рогівку 3. За рогівкою розміщена райдужна оболонка 4 з отвором в центрі – зіницею, а за нею – кришталик 5. Простір між рогівкою і кришталиком заповнено рідиною. Рис. 1.2 Око людини

Хронологія винаходу телебачення

Суть телебачення полягає в передачі на відстань за допомогою радіотехнічних пристроїв зображень об’єктів і одночасного спостереження їх на екрані приймача. Термін „телебачення” вперше використав російський інженер Перський К.Д. в 1900 році на Міжнародному електротехнічному конгресі в Парижі. Для реалізації телебачення необхідно було вирішити три важливі проблеми: а) перетворення променевої (світлової) енергії в електричний сигнал; б) […]

Особливості передачі зображень, розгортка зображень

Запропонований в 19 столітті метод послідовної передачі елементів зображення використовується і зараз. Згідно цього методу при передачі телевізійного зображення по каналу зв’язку по черзі передається інформація про яскравість кожного елементу L(t). Така послідовна передача всіх елементів називається розгорткою. Для сприйняття зображення час його передачі повинен бути меншим інерційності ока. Принцип послідовної передачі зображення по елементах […]

Відеосигнал і його характеристики

В процесі розгортки яскравість кожного елемента зображення перетворюється в імпульс напруги чи струму. Множина електричних імпульсів, пропорційних яскравості елементів зображення, утворює сигнал зображення або відеосигнал. Відеосигнал завжди має імпульсний характер і чим різкіші контури предметів, що передаються, тим крутіші фронти складових його імпульсів. Яскравість елементів при розгортці виражається як функція часу , отже і відеосигнал […]

Структура телевізійної системи

Сучасна система телевізійного мовлення (рис. 1.9) складається з двох частин: передаючої і прийомної, між якими знаходиться канал зв’язку. В якості каналу зв’язку використовується радіопростір. Рис. 1.9 Блок-схема телевізійної системи

Передача і прийом телевізійного сигналу

Розповсюдження радіохвиль Для передачі телевізійних сигналів використовується діапазон частот 40…1000 Мгц. Нижня межа частот визначається відеосигналом, який необхідно передати. Частота несучих передавача повинна бути, як мінімум, у кілька разів більша частоти відеосигналу, інакше втрачається сама можливість модуляції. З метою використання загальної антенно-фідерної системи в передавальному пристрої і загальних підсилювачів відеосигналів та сигналів звукового супроводу прийнято […]

Телевізійні антени, кабелі і їх параметри

Якість кольорового зображення в значній мірі залежить від приймальної антени. Всі антени для кольорових телевізорів повинні мати смугу пропускання частот, виміряну на рівні 0,7 від максимального значення АЧХ, не менше 5 Мгц, оскільки сигнали кольоровості передаються на частотах 4,406…4,756 Мгц (модульований кольоровід’ємний сигнал «червоного» кольору) і 3,9…4,25 Мгц (модульований кольоровід’ємний сигнал «синього» кольору). Якщо ця […]

Передача сигналів кольору у спектрі сигналу яскравості.

У системах кольорового телебачення в якості опорного рівносигнального кольору обраний стандартний білий, якому задовольняє умова: = = . (1.15) Рівняння яскравості для джерела випромінювання білого кольору має наступний вигляд: = 0,3+ 0,59+ 0,11. (1.16)

Дециметрова і метрова антена

Всехвильова антена забезпечує прийом з 1-го по 12-й канал MХ і з 21-го по 39-й – ДМХ і налаштована на три діапазони частот: 48,5…100, 174…230 і 470…640 Мгц. Схема всехвильової антени представлена на рис. 1.11. Вона складається з двох частин – антени MХ і антени ДМХ. Обидві частини підключені паралельно до загального кабелю зниження так, […]

Система кольорового телебачення NTSC

В основу системи покладена передача кольорорізницевих сигналів на піднесучий методом квадратурної модуляції. Даний метод полягає в сумуванні двох амплітудно-модульованих сигналів балансних модуляторів БМ1 і БМ2 (рис.1.13,а), які модулюють сигнали піднесучої частоти з фазами зміщеними на 90°. Це забезпечує взаємну незалежність вихідних сигналів внаслідок їх ортогональності (кожен з векторів проектується на сусідній у вигляді точки). а) […]

Система кольорового телебачення PAL

Система PAL — також система з квадратурною модуляцією кольорової піднесучої. Її основна відмінність від системи NTSC — зміна на 180° фази від рядка до рядка однієї з компонентів кольорової інформації, а саме сигналу UІ. Тому вираз (1.25) для сигналу кольоровості тут повинен мати вигляд: US = UQ sin(wпt + 33°) ± UI cos(wпt + 33°). […]

Система кольорового телебачення SECAM

Виникнення системи SECAM пов’язано з бажанням усунути недоліки притаманні системі NTSC. Головні ідеї системи SECAM наступні: для запобігання взаємного впливу кольорорізницевих сигналів їх не потрібно передавати одночасно; для запобігання взаємного впливу сигналу яскравості і кольорорізницевих сигналів їх потрібно передавати різними способами модуляції. Відмінною ознакою SECAM є передача двох кольорорізницевих сигналів по черзі (через рядок) методом […]

Датчики телевізійного сигналу

Формування відеосигналу і відтворення зображень Датчики телевізійного сигналу призначені для перетворення зображення в електричний сигнал. Пристрої розділяють на три групи: передаючі телевізійні трубки; пристрої з біжучим променем; твердотільні фотоелектричні перетворювачі. Передаючі телевізійні трубки –– найбільш розповсюджена група фотоелектричних перетворювачів. Вони представляють собою електровакуумні пристрої, в яких застосована розгортка зображення електронним променем. Більшість з них працює […]

Телевізійні трубки з фотопровідним накопичувачем

Найбільш характерними для цієї групи приладів є відикони. Відикон –передаюча трубка з мішенню з фотоопору. Матеріалами для фотомішені служать: амфорний селен, трьохсерниста сурма (стибніт), з’єднання свинцю, селена кадмія і т. п. Конструкція трубки проста (рис. 1.28). На торцеву внутрішню поверхню колби 3 нанесена напівпрозора сигнальна пластина 1, покрита шаром фотоопору 2, –– це мішень. Перед […]

Датчики сигналу для кольорового телебачення

Для кольорового телебачення використовують датчики, які складаються з декількох монохромних трубок, спеціальні кольорові трубки, пристрої з біжучим променем або твердотільні датчики. Твердотільні датчики. Твердотільні фотоелектронні пристрої (ФЕП) розроблені на базі приладів з зарядовим зв’язком (ПЗЗ). Представимо собі структуру МДН – транзистора, наприклад на n-підкладці, в якому затвор розділений на велике число секцій (рис 1.33,а). Виділимо […]

Кінескопи. Види кінескопів

Пристрої відтворення зображень призначені для перетворення електричного сигналу в світлове зображення. Їх можна поділити на пристрої безпосереднього спостереження, в яких зображення створюється на екрані самого приладу, та проекційні, в яких зображення проецирується на окремий екран. Пристрої безпосереднього спостереження виконуються на базі вакуумних електронно-променевих трубок (ЕПТ) – кінескопів та матричних (мозаїчних) екранів. Останні реалізовані на основі […]