Розподіл максвелла за швидкостями для термоелектронів

Відповідно до основних положень молекулярне — кінетичної тео...

Періоди піврозпаду деяких ізотопів (Т)

ізотоп Т ізотоп Т І124 4 дні Sr9 18 років Ir192 75 днів Ra22...

Найважливіші фізичні сталі

Нормальне прискорення падаючих тіл g0=9,81 м/с2 Стала тяжінн...

Фотоелектричні явища в напівпровідниках та характеристики напівпровідникового фотоелемента

Суттєва різниця електронного спектра металів і напівпровідни...

Ентропія при нагріванні і плавленні свинцю

Стан термодинамічної системи може бути описаним, коли відомо...

Дослідження критичних явищ в системі рідина — пара

На відміну від ідеального газу, стан якого описується рівнян...

Визначення коефіцієнта теплопровідності металів

Метод визначення коефіцієнта теплопровідності металів, що за...

Коефіцієнт в’язкості рідини методом стокса

Під час руху рідини між й шарами виникають сили внутрішнього...

Коефіцієнт внутрішнього тертя та середньої довжини вільного пробігу молекул повітря

Для визначення коефіцієнта внутрішнього тертя h можна скорис...

Відношення теплоємностей газу методом клемана-дезорма

Стан газу може бути охарактеризований трьома величинами — па...

Заряд електрона. Метод магнетрона

Більшість методів вимірювання питомого заряду електрона засн...

Іонізуюче випромінювання. Фотоемульсійний метод

Доки частинка летить у вакуумі і ні з чим не взаємодіє, її н...

Визначення лінійного коефіцієнта ослаблення і енергії гамма-квантів у свинці

Проходячи через речовину, g-кванти рухаються з швидкістю сві...

Визначення активності джерела b-випромінювання

Процес самовільного перетворення нестійких ізотопів одних хі...

Визначення втрат енергії a-частинок за довжиною вільного пробігу в повітрі

Явище a–розпаду було відкрите в результаті вивчення природно...

Геоінформаційні системи. Термінологія

Автоматизована геоінформаційно-енергетична система (АГІЕС) (...

БІБЛІЙНИЙ ВИМІР БАЗИ ЗНАНЬ ЛЮДСТВА

На всіх етапах розвитку людської цивілізації поряд з намаган...

Філософський аспект нанотоехнологій

Розвиток нанотехнологій ставить ряд дуже важливих питань. У ...

Сучасні нанотехнологічні розробки

Існуючі розробки не можна назвати нанороботами в повному змі...

Сухі нанотехнології та мокрі нанотехнології

Нанотехнології, особливо наномедицина, розвиваються в двох п...

Нанороботи

Багато експертів схильні відраховувати історію мікротехнолог...

Використання лазерного випромінювання при культивуванні галобактерій

В наш час розширюється спектр аеробних мікроорганізмів викор...

Сутність нанотехнологій

Для поняття нанотехнологія, мабуть, не існує вичерпного озна...

Новий метод діагностики на основі торсіонних полів

Відповідність параметрів біополя певній морфології тканин, о...

Створення теорії біополя

А. Е. Акімов і Г. Н. Шипов при розгляді природи свідомості ч...

Властивості торсіонних полів

Джерелом торсіонного поля є класичний спін. Найбільш важливі...

Історія виникнення торсіонних полів

Протягом останніх десятиліть в області теоретичної фізики ба...

Конструкції і пристрої отримання енергії

Конструкція перетворювача термальної енергії океану За своєю...

Пеллети

Пеллети (паливні гранули) використовуються як паливопереробн...

Поняття енергії. Різновиди енергій.

В нашому індустріальному суспільстві від енергії залежить вс...

Сучасні проблеми енергетики та перспективи розвитку різних джерел енергії на сучасному етапі

Сучасна електроенергетика має чимало проблем, вони зумовлені...

Фізичні основи організації квантових комп’ютерів

Отже, що ж це за таємна зброя така — КК? Дотепна ідея ...

Проблеми створення квантових комп’ютерів

Коли почався бум навколо квантових обчислень, фізики висловл...

Задачі, які можна реалізувати на квантових обчисленнях

Відомо два приклади нетривіальних задач, в яких квантові обч...

Математичні основи функціонування квантових комп’ютерів

Класичний комп’ютер складається, грубо кажучи, із деяк...

Типи квантових комп’ютерів

Строго кажучи, можна виділити два типи квантових комп’...

Передумови створення квантових ком’ютерів

Вже зараз існує безліч систем, в роботі яких квантові ефекти...

Оптичний комп’ютер із замороженого світла

Учені Гарвардського Університету продемонстрували, як можна ...

Елементи оптичних комп’ютерів, вирощені за допомогою бактерій

Комплектуючі для оптичних комп’ютерів нового покоління...

Оптичний комп’ютер та оптичні процесори

XXI століття називають століттям оптичних технологій, грунту...