Електронні стани атомів, енергетичні стани молекул і кристалів

У 1928-1930 р. була закінчена квантова теорія випромінювання, яка базується на теорії Планка, Ейнштейна, Бора, закінчуючи Діраком. Властивості найважливіші для квантових систем: внутрішня енергія, тобто енергія, яка не пов’язана з рухом системи як одного цілого, вона може приймати тільки визначені дискретні значення енергії, які визначаються рішенням відповідних рівнянь Шредінгера. Сукупність можливих для даної квантової механічної […]

Оперативні запам’ятовуючі пристрої. Класифікація

Розглянемо принцип роботи швидкісного ОЗП РУ-2 з ємністю роботи 64 біти (К 155 РУ2) (рис. 1). Таб. 1 Рис. 1

Нелінійні кола постійного струму

Електричне коло вважається нелінійним, якщо воно має хоча б один нелінійний елемент (НЕ), тобто такий елемент, струм та напруга на якому зв’язані нелінійно. Залежність між напругою та струмом НЕ називається вольт-амперною характеристикою (ВАХ). Суттєва особливість нелінійних електричних кіл – неможливість застосування методу накладання. Процеси в нелінійних електричних колах описуються нелінійними алгебраїчними або диференціальними рівняннями.

Міжнародна система фізичних одиниць

Основними величинами міжнародної системи фізичних одиниць (СІ) є: – довжина, – маса, – час, – термодинамічна температура, – сила електричного струму, – сила світла, – кількість речовини.

Розв’язання лінійного диференціального рівняння за допомогою операційного обчислення

Нехай маємо задачу Коші для ЛНДР зі сталими коефіцієнтами: n=2

Диференціал функції

Нехай функція диференційовна на відрізку [a,b]. Похідна цієї функції в деякій точці х відрізка [a,b] визначається рівністю: . Відношення при прямує до на бескінечно малу величину: , де при . Домножимо всі члени останнього рівняння на , отримаємо: . Оскільки в загальному випадку , то при постійній х і змінній похідна є бескінечно малою величино […]

Лінійні диференційні рівняння

Диференційним рівнянням n-го порядку називається рівняння виду Розв’язком диф. рівняння називається функція y(x), яка при підстановці в рівняння перетворює його у тотожність. Загальним розв’язком Д.Р. називають сукупність усіх його розв’язків.

Векторний добуток векторів

Векторним добутком векторів і називають третій вектор такий що: 1. довжина векторного добутку чисельно дорівнює площі паралелограма, побудованого на даних векторах, як на суміжних сторонах ;

Режими роботи мікропроцесорів

1. Пара сигналів WAIT, READY виконує функцію синхронізації МП з пам’яттю і периферійні пристрою (ПП). Наявність сигналу READY на вх. МП вказує на те, що наприклад, дані з пам’яттю готові для передачі в МП. При його відсутності МП переходить у стан очікування і формує відповідний вихідний сигнал WAIT (рис) Т1, Т2, Т3 стани МП На […]

Градієнт скалярного поля

Поле скалярної функції характеризується математичною операцією, яка називається градієнтом. Градієнт представляє собою вектор, який направлений по нормалі до поверхні рівного рівня скалярної функції в бік зростання функції і чисельно дорівнює швидкості зміни функції по цьому напрямку.

Медичні принципи використання лазера

Біологічний вплив лазерів визначається, в основному, поглинанням лазерного випромінювання (ЛВ) у воді і гемоглобіні. Тому зрозуміло, що реакція біотканин на ЛВ в різних органах і частинах тіла, проявляється досить одноманітно. На підставі цього був розроблений ряд принципів застосування медичних лазерів, які можуть використовуватися в багатьох областях медицини.

Біполярна та уніполярна схемотехніка

Біполярна схемотехніка базується на використанні схем транзисторно-транзисторної та емітерно-звязної логіки (ТТЛ та ЕЗЛ), а уніполярна – на використанні польових транзисторів (МОН та МДН транзисторів). Базова ТТЛ схема з відкритим колектором Вхідна частина інтегральної ЕЗЛ схеми Інвертор на МОН транзисторах з каналом р-типу

Обробка результатів випадкового експерименту

Обробка результатів прямих вимірювань Представимо i-й результат вимірювання у вигляді Якщо провести п повторних вимірів і знайти їх суму, то середнє арифметичне значення ряду результатів буде представлятися виразом Як видно з цього виразу, середнє арифметичне значення ряду вимірів буде містити , систематичну похибку і усереднену випадкову складову похибки. При збільшенні числа п, коли п , […]

Методи обчислення коренів функції

Якщо кожному значенню змінної х, що належить деякій області, відповідає одне визначене значення іншої змінної у, то у є функція від х або, в символічному запису, y=f(x) Змінна х називається незалежною змінною або аргументом.

Ефект холла в напівпровідниках

Сукупна дія магнітного і електричного полів істотно ускладнює картину руху носіїв струму в провідних тілах порівняно з дією лише електричного поля. Якщо в другому випадку має місце їх направлений рух — дрейф — з швидкістю, пропорційною , то в першому випадку на дрейфовий рух накладається рух під дією сили Лоренца. У цьому випадку виникають гальваномагнітні […]

Розв’язкок однорідного лінійного диференціального рівняння

Про лінійно незалежні розв’язки лінійного рівняння n-го порядку кажуть, що вони утворюють фундаментальну систему розв’язків. Загальний розв’язок лінійного рівняння n-го порядку з правою частиною(однорідного) складається із загального розв’язку відповідного йому рівняння без правої частини(неоднорідного) і якого-небудь часткового розв’язку самого рівняння.

Перехідні функції

Відношення оператора дії до власного оператора називають передаточною функцією чи передаточною функцією в операторній формі. Систему, яка описується рівнянням Q(p)y=R1(p)u+R2(p)f, (1)

Гнучкі світловоди

Оптичний хвилевід застосовується в медицині як світловід, тобто у виді невпорядкованого пучка світловолокон для підсвічування, або як упорядкований пучок світловолокон для передачі зображення. Ці пучки волокон для передачі зображення є оптичним ядром будь-якого гнучкого ендоскопа. Великою перевагою є висока гнучкість волокна, що значно збільшує можливості застосування лазерного променя в терапії.

Сила світла та яскравість

Початковим фізичним поняттям при побудові систем енергетичних світлових величин є переносима випромінюванням енергія або промениста енергія. У системі енергетичних (променистих) величин потужність випромінювання наз. променистим потоком або потоком випромінювання. Одиниці вимірювання променистого потоку – ват (Вт). Якщо випромінювання складається з декілької монохроматичних випромінювань, то повний променистий потік такого випромінювання складається з суми монохроматичних променистих потоків. […]

Люмінесценція. Види люмінесценції

Явище, при якому речовина, або поглинаючи енергію світла іонізуючого чи іншого випромінювання, або під дією різних хімічних реакцій переходить в збуджений стан, а потім повертаючись в вихідний стан, випромінює отриману енергію в вигляді світла, називають люмінесценцією. Люмінесцентна лампа працює не як розжарювальна, вона випромінює енергію, яка спочатку поглинається. Виготовляють їх прозорими , а не матовими, […]

Об’ємні резонатори

Якщо з’єднати прямокутні пластинки конденсатора, то можна отримати паралелепіпед, що утворений металевими стінками, що називається прямокутним об’ємним резонатором. З’єднуючи круглі пластинки конденсатора і збільшуючи їх число, отримуємо циліндр, утворений металевими стінками, – циліндричний об’ємний резонатор.

Резонанс напруги в лінійному електричному колі

Під резонансним режимом роботи кола розуміють режим при якому, не дивлячись на наявність індуктивностей і ємностей, вхідний опір і вхідна провідність кола є чисто активними. В резонансному режимі коло в цілому виявляє себе як активний опір, тому струм і напруга на вході кола співпадають по фазі. Реактивна потужність кола при цьому дорівнює нулю.

Дослідження температурної залежності електропровідності напівпровідників і визначення енергії активації

При відсутності зовнішніх полів носії струму в тілах, які проводять струм, перебувають лише в тепловому русі Якщо ж зразок провідного тіла розмістити в зовнішньому полі Е, то характер руху носіїв зміниться, поряд з тепловим рухом виникне направлений рух позитивних зарядів поля і негативних зарядів — проти напрямку поля. Таке переміщення електричних зарядів під дією електричного […]

Прості кола змінного струму

При проходженні синусоїдного струму i=Іmsinwt через коло r, L, C (мал.6.1), згідно з другим законом Кірхгофа, миттєве значення напруги на вході кола u=ur+uL+uc (6.1) Напруга ur співпадає по фазі з струмом i, uL випереджує його на кут π/2, а напруга uC відстає від струму на кут π/2.

Рентгеноспектральний аналіз

Основними напрямками рентгенівської спектроскопії є визначення вмісту елементів в різних речовинах (рентгеноспектральний аналіз) та дослідження розподілу густини електронних станів за енергіями в твердому тілі (дослідження тонкої структури рентгенівських спектрів). Можливість проведення рентгеноспектрального аналізу випливає із закону Мозлі. Сутність цього закону полягає в тому, що квадратний корінь із числових значень термів для ліній спектрів випускання або […]

Біполярний транзистор

Біполярний транзистор — напівпровідниковий прилад, який має два р n — переходи. Схематично будову такого транзистора показано на рис. 8-6 1. Рис. 8-6 1. Виготовляються транзистори із пластинок кремнію або германію, в яких створюються шляхом напилення три області з різною електро­провідністю. Тип провідності центральної зони, яка називається базою, відмінний від типу провідності крайніх областей, які […]

Закони ома і кірхгофа. Потенціальна діаграма

Електромагнітні процеси в електричних колах описуються за допомогою понять про струм, напругу (або різницю потенціалів), ЕРС і підкоряються законам Ома і Кірхгофа. Такий опис є приблизним і потребує експерементальної перевірки. Закон Ома встановлює зв’язок між напругою і струмом нерозгалуженої ділянки кола.

Провідність напівпровідникових діодів

Напівпровідникові діоди — прилади, які мають односторонню провідність. Вона зумовлюється властивостями запірного шару на межі двох напівпровідників, один з яких має електронну провідність, а другий — діркову Виготовляють германієві, селенові, купроксні та кремнієві діоди. Германієвий діод типу Д302 в одному (прямому) напрямі при падінні напруги на ньому 0,25 В пропускає струм до 1 А, а […]

Вольт — амперна характеристика тунельного діода

При великих (1019…1021 см-3) концентраціях носіїв заряду, що досягається при великих концентраціях домішок, електрони в напівпровідниках n – типу і дірки в напівпровідниках р – типу утворюють вироджений електронний і дірковий газ. Рівень Фермі ЕF в першому випадку знаходиться в зоні провідності, а в другому випадку — в валентній зоні. Тунельний діод створений на основі […]

Напівпровідниковий діод. p-n перехід

Елекгронно-дірковий (або р-п) перехід виникає при контакті напівпровідників з різним типом провідності, який здійснюється їх сплавленням, іонною імплантацією або іншими технологічними прийомами. У напівпровідникові р-типу основні носії струму — електрони, концентрація яких n. У результаті теплової генерації в ньому існують також неосновні носії заряду — дірки, концентрація яких рn, причому n>>рn. У напівпровідникові р — […]

Універсальна газова стала

При визначенні універсальної газової постійної використовуються рівняння Менделєєва-Клапейрона для ідеального газу: (1) де m і m — маса і молекулярна вага газу; р — його тиск; V — об’єм посудини, який займає досліджувальний газ; Т — абсолютна температура. Якщо розглянути газ при постійній температурі і постійному об’ємі в двох станах при різному тискові р1 і […]

Визначення коефіцієнта об’ємного розширення рідин методом дюлонга і пті

Температурний коефіцієнт об’ємного розширення b — фізична величина, що дорівнює відношенню відносного збільшення об’єму тіла до зміни dT температури, яка зумовила це збільшення: де V0 — об’єм при 0°С. Якщо b=const в інтервалі DТ, то: Дюлонг і Пті запропонували вимірювання b за методом сполучених посудин. Цей метод ґрунтується на використанні рівноваги двох стовпчиків рідини, коли […]

Питома теплоємність рідини

Установка для визначення питомої теплоємності рідин складається з двох однакових калориметрів 1 і 2 (рис. 7-10 1) з мішалками М1 і М2 і термометрами T1 і Т2. В калориметри вміщено послідовно сполучені спіралі з однаковими великими опорами R. Один з калориметрів наповнюють рідиною з відомою питомою теплоємністю Св (дистильована вода), другий — досліджуваною рідиною з […]

Кінематична в’язкость деяких рідин. Віскозиметр впж-2

Виникнення сил тертя між шарами рідини чи газу, що рухаються з різними швидкостями пояснюється наявністю внутрішнього тертя (в’язкості). Як відомо, сила внутрішнього тертя пропорційна величині поверхні стику двох шарів рідини S та градієнту швидкості , тобто; (1) Величина h, що входить у формулу (1) носить назву коефіцієнта внутрішнього тертя; має фізичний зміст сили, яка діє […]

Коефіцієнта поверхневого натягу рідини

Метод визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин, що використовується в даній роботі, розробив академік Н. А,.Ребіндер. В цьому методі використовується прилад Ребіндера (рис. 7-8 1), що складається з повітряного насоса 1, резервуара 2, ділильної лійки 3, трубки 4, похилого манометра 5, поворотних ручок 6, 9, капіляра 7. Рис. 7-8 1.