Властивості перетворення Лапласа

Нехай задана функція , де t — дійсна її змінна. Тоді перетво...

Покажчики та адреси

Покажчик – це змінна, яка містить адресу іншої змінної, оскі...

Поняття довірчого інтервалу, розподіл генеральної сукупності

Деякий інтервал з випадковими границями, який накриває дійсн...

Принцип невизначеності Гейзенберга

В класичній механіці для рухомого тіла завжди можна одночасн...

Порогова енергія накачування для генерації

При умові маємо порогову умову самозбудження , min (порогову...

Поняття алгоритму і властивості алгоритму

Алгоритм – чітко задана послідовність кроків, які мають бути...

Класифікація середовищ

Середовища бувають: однорідні, ізотропні, лінійні, диспергую...

Теорема Гауса і вектор електричної індукації

Теорема Гауса визначає потік напруженості електричних заряді...

Системи числення (позиційна, непозиційна) та способи переведення з однієї системи в іншу

Системою числення (СЧ) називається система правил, які дозво...

Проходження випромінювання через атмосферу. Пропускання атмосферою спектральних інтервалів

Перенос випромінювання через оптичні тонкі розсіювальні сере...

Аналіз математичних моделей взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами для аналізу кровонаповнення

Спроби математичного описання взаємодії випромінювання з біо...

Напівпровідникові лазери

Активним елементом у напівпровідникових лазерах служи арсені...

Формули де Бройля

Оскільки було доведено, що світло проявляє корпускулярно-хви...

Структурна надійність. Основні параметри оптоелектронний елементів

Структура оптоелектронної системи – це фіксована (або змінна...

Програмування в середовищі MathCAD PRO

Реалізувати будь-який алгоритм в пакеті системи MathCAD 2000...

Застосування функціонально-повної логіко-часової системи в базисі паралельного порівняння та зсуву з запам’ятовуванням

Функціонально-повною називається система функцій суперпозиці...

Розв’язання звичайних диференціальних рівнянь та їх систем в MathCAD PRO

При розв’язанні багатьох динамічних задач лазерної та оптоел...

Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь в MathCAD PRO

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь ( СЛАР) – це системи р...

Функціональний опис логіко-часових середовищ. Поняття функціонально повної системи

Для функціонального опису логіко-часових середовищ необхідни...

Радіоактивність

Радіоактивністю називають самовільне (спонтанне) перетворенн...

Приймачі випромінювання

Приймач оптичного випромінювання — предмет або пристрій, при...

Енергія зв’язку ядер

До складу атомних ядер входить лише два види елементарних ча...

Магнітне поле

Вивчення властивостей постійних магнітів показало: 1) постій...

Фізична природа світла

Першим доказом того, що світло є хвиля за теорією Гюгенса є ...

Типи резонаторів лазерів

Плоский резонатор. Плоским називають резонатор, утворений дв...

Фізичні основи роботи рідинних лазерів на розчинах барвників

В лазерах на барвниках вимушене випромінювання виникає на фл...

Оптоелектроні елементи зберігання, оброблення та відображення інформації

Основою зберігання інформації в оптоелектроніці є використан...

Дискретні та неперервні випадкові величини

Результати стохастичного експерименту можуть визначати числа...

Квантрон

Квантрон – це мікромодуль, що містить певну кількість напівп...

Конденсатори

Електричні конденсатори призначені для створення на ділянці ...

Біологічні ефекти, які виникають у тканині під впливом лазерного випромінювання

В залежності від потужності від потужності опромінювання, ча...

Генеральна сукупність та вибірка

Генеральною сукупністю наз. імовірнісний простір (тобто прос...

Лазерний випромінювач

Використання лазерів у біології та медицині може здійснювати...

Тепловий вплив лазерного випромінювання. Реакція біотканини на температуру

В залежності від потужності, лазерне випромінювання може вик...

Квантові підсилювачі

Пристрої, які здатні за рахунок внутрішньої енергії електрон...

Фотоефект

Квантовою оптикой називаєтся розділ оптики, який займається ...

Фотобіохімічні ефекти — біостимуляція

Під біостимуляційними ефектами розуміють такі, які, внаслідо...

Когерентість

Під когерентністю розуміють узгоджене протікання в часі і в ...

Електричні кола при несинусоїдних діях

Наявність в електричних колах джерел енергії, напруга яких х...

Однокристальний мікропроцессор

На рисунку представлена структура МП яка містить три магістр...