Робота і потужність

Зміна механічного руху тіла викликається силами, діючими на ...

Аналогові пристрої додавання і віднімання

Принцип побудови аналогових пристроїв для операції додавання...

Математичні основи побудови емпіричної функції

Нехай у результаті досліджень дістали таку таблицю деякої фу...

Четверте рівняння Максвела для монохроматичного поля

Для того що б за допомогою електромагнітного поля можна було...

Випромінювання і фотонні величини

Вихідним фізичним поняттям при побудові систем енергетичних ...

Метод Фур’є

Метод Фур’є полягає в пошуку розв’язку рівняння ...

Магнітне поле

Магнітне поле – це особливий вид матерії за допомогою якого ...

Перший, другий, третій закони Ньютона

Перший закон Ньютона (ПзН) показує, що стан спокою чи рівном...

Основні параметри фотоприймачів

Приймач оптичного випромінювання — предмет або пристрій, при...

Рівняння Максвела

Рівняння Максвела показують зміни основних характеристик еле...

Дивергенція векторного поля

Розглянемо деяку точку P векторного поля A(P) і оточимо її з...

Цифровий компаратор

Цифровий компаратор (пристрій порівняння виконує операцію по...

Аналогові пристрої множення і ділення

Обчислюючі пристрої, які служать для відтворення обчислень в...

Квантові числа

Для атома водню поняття „власний стан атома” і „стан електро...

Критерії ефективності оптоелектронної елементної бази

Конструювання та виготовлення функціональних пристроїв на ба...

Формули та хвилі де Бройля

Французький фізик де Бройль виказав гіпотезу про існування г...

Рівняння Шредінгера

Оснновне рівняння квантової механіки було сформульоване Шред...

Центральна гранична теорема

Згідно центральній граничній теоремі, при достатньо загальни...

Загальна характеристика мови С

Базові типи даних. Введення-виведення. Елементарні операції ...

Біофізичний механізм дії лазерного випромінювання на тканину

Лазерне випромінювання, як і звичайне світло може відбиватис...

Тепловий вплив на тканину

Під тепловим впливом лазерного випромінювання в медицині роз...

Параметри і характеристики операційних підсилювачів

Коефіцієнт підсилення за напругою: Розрізняють коефіцієнт пі...

Твердотілі лазери

Твердотілі лазери – називають квантові генератори, де в якос...

Побудова аналогово-цифрових перетворювачів (АЦП).

Аналогово-цифровий перетворювач – це перетворювач, який пере...

Робота з формульним текстовим і символьним редакторами системи MathCAD PRO

Робота з формульним редактором. Щоб запустити формульний ред...

Об’єктно-орієнтований підхід (ООП) в програмуванні

ООП — методологія, основана на представленні програми у вигл...

Паралельне програмування в MatLab

Паралельне програмування передбачає одночасну обробку даних ...

Робота з графічним редактором системи MathCAD PRO

В MathCAD PRO вбудовано декілька різних типів графіків, які ...

Принципи розпаралелювання оброблювання логіко-часової інформації

Виникають для вирішення проблеми обробки інформації звичайни...

Синхронізація оптоелектронних елементів

Арифметичні і логічні операції в оптоелектроних операційних ...

Інкапсуляція, наслідування, поліморфізм

Кожний стиль програмування має свою концептуальну базу. Для ...

Поглинання та пропускання. Розсіювання. Направлене та розсіяне відбиття

У металів поглинання в порівнянні з діелектриками дуже сильн...

Накачка лазера

Підсилення ел.магн. коливань за допомогою вимушеного випромі...

Визначений інтеграл

Визначеним інтегралом функції називається границя послідовно...

Лінійні диференційні рівняння

Диференційним рівнянням n-го порядку називається рівняння ви...

Диференціальні рівняння вищих порядків

Диференціальне рівнняня n-го порядку записують у вигляді: аб...

Інтерполювання функцій в системі MathCAD

Будь-який вимірювальний оптоелектронний прилад на вхідний си...

Аргументи функції. Зовнішні змінні

Передаються по значенню, тобто ф-я, що викликана отримує сво...

Газові лазери

В 1961 перший газовий лазер на гелій-неоні, інтенсивністю 10...

Реалізація матричних обчислень в MathCAD PRO

Операція Matrices… (Матриці) опції Insert забезпечує з...