ПЗП, ППЗП, ЗПЗП

Постійні ЗП (ПЗП) – виконують збереженння і видачу постійно записаної інформації, зміст якої не змінюється під час роботи системи: стандартні підпрограми, табличні дані, константи. За способом занесення інформації ПЗП бувають: – ПЗП які програмуються заводом виробником – Програмовані ПЗП (ППЗП) які програмуються однократоно користувачем – Репрограмовані ПЗП (РПЗП) які програмуються багатократоно користувачем Розглянемо принцип роботи […]

Методичні, інструментальні, систематичні, випадкові похибки в АОТ

Основними характеристиками АОТ є точність, швидкодія, надійність. Точність обчислювального пристрою визначається відхиленням вихідної величини від її розрахункового значення урозрах. Тоді позначимо: ∆у=׀у-урозрах׀ – абсолютна похибка. Тоді відносна похибка δу=∆у/׀ymax׀ Розрізняють методичні і інструментальні похибки, систематичні та випадкові, статичні і динамічні. Методичні похибки це такі, які закладені в методі чи в алгоритмі розв’язку задач. Вони можуть […]

Розповсюдження випромінювання в біологічних середовищах

Оптичні характеристики біотканин (БО-біобєкти) коефіцієнт відбивання, абсорбція, розсіювання пропускання у різних тканин різні. Їх величина залежить як від властивостей тканин БО, так і від довжини хвилі зондувального випромінювання.

Граничні умови для нормальних і тангенційних складових векторів електричного та магнітного полів

Граничні умови для нормальних складових магнітного поля Оскільки для магнітного поля справедливий закон нерозривності силових ліній, то або .

Закон індукції Фарадея. Друге рівняння Максвела

Явище електромагнітної індукції полягає в тому, що змінне в часі магнітне поле, що перетинає площину проводячого витка, створює на його кінцях різницю потенціалів. друге рівняння Максвела є узагальненням закону індукції Фарадея.

Коваріація та коефіцієнт кореляції

Середні значення (математичні сподівання) Мх1=ξ1, Мх2=ξ2 визначають точку, що називається центром розподілу ймовірностей.

Волоконно-оптичні логіко-часові перетворювачі

Використання ВОЛЗ в логіко-часових середовищах базується на використанні явища сталості швидкості світла в оптичних середовищах. Швидкість світла у ВОЛЗ визначається фізичними властивостями середовища волокна, а час затримки світлового сигналу у ВОЛЗ визначається її лінійними розмірами. Таким чином, регулюючи довжину ВОЛЗ, можна отримати затримку електромагнітного сигналу на певний, точно визначений (до 1 нс) та незмінний відрізок […]

Операції зменшення і збільшення в мові С

В мові С є дві операції збільшення і зменшення на 1. Незвичайний аспект цих операцій полягає в тому, що операції ++ і – – можна використовувати як префіксні операції, тобто ++n, – –n, так як постфіксні операції, тобто n++, n– –. Ефект в обох випадках один і той самий, збільшення n на 1. Але ++n, […]

Хвилі

Під поняттям хвиля розуміють різноманітні фізичні процеси, при яких здійснюються періодичні зміни (їх ще називають збуреннями) якої-небудь фізичної величини у часі та просторі. Хвилі бувають продольні та поперечні. Якщо зміна фізичної величини відбувається у напрямку розповсюдження збурення, то така хвиля називається продольною. Поперечною ж називається хвиля, у якої коливання здійснюються у напрямку, перпендикулярному до її […]

Оптичне випромінювання та його характеристики. Оптичний діапазон

Основними характеристиками оптичного випромінювання є: оптичний діапазон, світловий потік, променистий потік, сила світла, освітленість, світимість і яскравість. Оптичний діапазон спектра електромагнітних випромінювань – діапазон, який складається із видимої області і прилягаючої до неї ультрафіолетової і інфрачервоної областей. Межі між видимим діапазоном та ІЧ і УФ носять досить умовний характер і характеризуються чутливістю ока людини. Середні […]

Кодування інформації. Шторка та маркер

Фундаментальний принцип роботи оптоелектронного функціонального перетворювача полягає у тому, що перетворювач проводить перетворення вхідної величини часу у суміжний відповідний до її значення код числа. В основі даного методу лежить принцип квантування часу світловим променем, що несе у своїй тривалості інформацію (елемент, на якому реалізується цей принцип називається квантроном, оскільки принцип його роботи полягає у квантуванні […]

Робота і потужність струму

При переміщенні зарядів по замкненому колу кулонівські і сторонні сили виконують роботу. Якщо по ділянці однорідного провідника проходить струм І, то крізь його попречний переріз за час dt буде перенесено заряд . При перенесенні заряду dqвиконується елементарна робота

Оптикоелектронні структури в сучасних АЦП і обчислювальних системах

В сферах управління, обробки, реєстрації, контролю інформації, сигнали часто представлені в аналоговій формі. Часто виникає необхідність обробки аналогових сигналів з отриманням результату в цифровій формі наперед заданої точності. В таких випадках використовують АЦП.

Перше і друге матеріальні рівняння середовища

В електродинаміці при описанні явищ у діелектрику прийнято вводити вектор (1) який називається вектором електричного зміщення. При його введенні можна як би зневажати існуванням поляризаційних зарядів, оскільки закон Гаусса щодо вектора D приймає вид (2) Формула (2) називається узагальненим законом Гаусса. Переважна більшість відомих речовин характеризується тим, що для них існує прямо пропорційна залежність між […]

Хвилевий пакет. Групова та фазова швидкість

Базуючись на припушенні суперпозиції хвиль і розкладання Фур’є можна замінити будь-яку несинусоїдальну хвилю еквівалентною їй системою синусоїдальних хвиль, тобто подати в вигляді групи хвиль або хвилевого пакета:

Схемотехніка логіко-часових перетворювачів матричного типу

Логіко-часові перетворювачі матричного типу призначені для паралельної обробки (та введення/виведення) зображень (зсув, поворот, виділення центру, виділення контуру, фільтрація та ін.), виконання арифметичних операцій (матричне множення, додавання, віднімання), організація оптоелектронних блоків пам’яті та ін.

Лічильник ИЕ7 (К155ИЕ7, К555ИЕ7)

Цифровий лічильник – функціональний вузол який виконує лічбу імпульсів на його вході, формує результат лічби при заданому коді і зберігає його. Для побудови лічильника необхідні тригери двоступінчастої структури. Лічильник – це загальна назва для поділювачів частоти.

Суматори та АЛП

Суматори-комбінаційні вузли які виконують основну арифметичну операцію – підсумовування чисел у двійковому коді. Суматори бувають послідовні, паралельні, комбінаційні, напівсуматори, повні суматори тощо. Розглянемо принцип роботи повного дворозрядного суматора ИМ1 (К155ИМ1) рис.1

Трирівнева схема генерації стимульованого випромінювання

В залежності від того, між якими рівнями досягається інверсія населеності, виділяють 2 типи схеми: 1. робочий перехід закінчується на основному рівні; 2. Е3 і Е2 – лазерні робочі рівні.  

Багатофункціональні структури для паралельного запису та оброблення зображень

В якості базисних елементів для багатофункціональних оптоелектронних структур використовуються регенеративні оптрони (квантрони), оскільки ці елементи володіють природною або природно-примусовою багатофункціональністю.

Розрядно-зрізові оптоелектронні спецпроцесори обробки зображень

У відповідності до форми подання зображення, розрізняють такі класи оптоелектронних спецпроцесорів обробки зображень: 1. Аналогові процесори для обробки зображень в просторово-неперервній формі. Для таких процесорів зображення подається як функція двох просторових координат B(x,y) і кожна точка x,y цього зображення характеризується величиною аналогового сигналу.При оцінюванні об’єму інформації що паралельно обробляється в таких процесорах, та оцінюванні швидкості […]

Системні шини мікропроцесорів

Шина даних (ШД) представляють собою набір двонаправлених сигнальних ліній з 3-ма станами, у якому паралельно передають двійкову інформацію (у кожній лінії передають 1 біт). МП маєть 8, 16 і 32 розрядні ШД. Кількість ліній, тобто ширина шини, визначає максимальну величину числа, яке можна передати по цій шині: 8 біт дозволяє передавати числа 0…255, 16 біт […]

Оптоелектронні матричні процесори з керуючими операторами

Якщо маємо n змінних х1, х2…хn , то значення будь-якої функції Fj (х1, х2…хn) може бути подано у диз’юнктивно-параметричній формі, тобто за допомогою логічної диз’юнкції елементарних кон’юнкцій вхідних інформаційних операндів х1, х2…хn: Fj (х1, х2…хn)=, : : : Yi – набір керуючих сигналів, поданих у вигляді бінарних матриць, які відповідають дозволу і-ї кон’юнкції. Ті – […]

Паралельні оптичні спецпроцесори парафазного кодування

З метою усунення зазначених недоліків при виконанні математичних і логічних операцій оптичними методами і більш повного використання їх переваг пропонуються нові цифрові методи побудови оптичних обчислювальних пристроїв, базовані на парафазному двійковому представленні інформації.

Вимушені квантові переходи. Коефіцієнти Ейнштейна для вимушеного випромінювання

Вимушені квантові переходи відбуваються під впливом зовнішніх збурень, як правило електромагнітного випромінювання. Ймовірність таких перходів пропорційна інтенсивності збурень. Ймовірність переходу з n на m за інтервал часу dt

Вектори магнітної індукції В, намагнічуваності М і напруженості манітного поля Н

Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом I характеризується напруженістю магнітного поля (А/м): H = I/(2pr), де r- відстань від провідника до точки, в якій визначається напруженість. Поряд з напруженістю магнітне поле характеризується магнітною індукцією B (Тл), яка визначається для рівномірного поля виразом: B = Ф/S, де S – площа, через яку проходить магнітний потік.

Архітектура сучасних комп’ютерів

Архітектура комп’ютера – це сукупність властивостей та характеристик, які розглядаються з точки зору користувача і які висвітлюють систему команд, типи даних, способи керування пам’яттю, організацію введення-виведення. По іншому архітектура – це програмне забезпечення + апаратне. Також іноді під архітектурою розуміють функціональну організацію комп’ютера, тобто термін архітектура можна визначити як розподіл функцій, що реалізується системою за […]

Співвідношення між ймовірностями вимушеного і спонтанного випромінювання

Аnm – коефіцієнт Ейнштейна для спонтанних переходів; Вnm – коефіцієнт Ейнштейна для вимушених або індукованих переходів з поглинанням фотону; Вmn – коефіцієнт Ейнштейна для вимушених або індукованих переходів з випромінюванням фотону; Коефіцієнт Ейнштейна для вимушених переходів будуть рівними при невироджених системах.

Вимірювання основних світлових величин. Світлові вимірювання

Світлові вимірювання залишаються основною частиною вимірювання оптичного випромінювання. Світлові вимірювання є зручними для визначення енергетичних величин. Фотометрія, яка базується на реєстрації за допомогою ока називається візуальною, або суб’єктивною фотометрією. Для об’єктивного вимірювання використовуються сенсори на основі фотоприймачів, фото транзисторів, ПЗЗ-структур, які значно підвищують об’єктривність вимірювань.

Теорема Остроградського – Гауса

Визначимо потік напруженості поля електричних зарядів q1, q2, q2, … qn крізь деяку замкнуту поверхню, яка оточує ці заряди (Рис 1). Будемо вважати потік від’ємним, якщо він направлений всередину поверхні; в іншому випадку будемо вважати його додатнім.

Перехідні функції

Відношення оператора дії до власного оператора називають передаточною функцією чи передаточною функцією в операторній формі. Систему, яка описується рівнянням Q(p)y=R1(p)u+R2(p)f, (1)

Закон Ампера. Перше рівняння Максвела. Повний електричний струм.

Рівняння Максвела є одними з фундаментальних основ електродинаміки. Розглянемо перше рівняння Максвела. Між векторами електричного поля (Е, Р, D) і векторами магнітного поля (В, М, Н) існує тісний зв’язок. Тому саме використання цих векторів є основою при виведенні рівнянь Максвела. Для лінійних ізотропних середовищ електромагнітне поле може бути визначено двома векторами Е та Н. Всі […]

Розповсюдження випромінювання. Закон Ламберта

Яскравість елементарної ділянки на поверхні джерела залежить не тільки від місця її знаходження, а й від напрямку її випромінювання. Існують джерела, які випромінюють таким чином, що їх яскравість можна вважати сталою величиною, незалежно від напрямку розповсюдження випромінювання. L(Θ)= const, де Θ – кут випромінювання між напрямком та нормаллю. При цьому сила світла такої поверхні буде: […]

Основні поняття кінематики

Кінематика як розділ механіки вивчає геометричні властивості механічного руху тіл – встановлює зв’язок між просторовими характеристиками руху і часом без урахування взаємодій між тілами та їх інертності.

Закон де Моргана

Логічні функції можна розглядати як елементарні операції над однією або двома двійковими змінними. Функціонально повна система таких операцій утворюється на множині двозначних змінних алгебри логіки. Таких алгебр може бути стільки скільки існує придатних функціонально повних систем. Найбільш розповсюдженою є Булева алгебра в якій в якості основних операцій використовують кон’юнкцію (І), диз’юнкцію (АБО), заперечення (НЕ). Для […]

Спектральна лінія

Спектральна лінія випромінювання характеризується шириною лінії Δν, тобто інтервалом частот, в межах якого інтенсивність випромінювання зменшується вдвічі відносно її максимальної величини на частоті ν0.

Магнітний потік

Магнітним потоком (потоком вектора магнітної індукції) через площадку dS називається скалярна фізична величина, яка дорівнює: де Bn=B*cos(α) – проекція вектора B на напрямок нормалі до площадки dS (α – кут між векторами n і B).

Сучасні напрямки застосування комп’ютерних технологій в оптоелектроніці і лазерній техніці

Сучасна революція в оптиці, пов’язана перш за все з створенням лазерів, торкнулася практично всіх її розділів.