Дослідження трифазної асинхронної машини з короткозамкненим ротором.

Мета: Дослідження трифазної асинхронної машини з короткозамк...

Моделювання машинного алгоритму виконання операції додавання і множення двійкових чисел

Ознайомитись з 4 способами машинного множення двійкових ціли...

Комп’ютерне моделювання методів реконструктивної томографії

Мета роботи: набуття практичних навичок з моделювання парале...

Моделювання методів паралельного кодування оптичної інформації

Мета роботи: набуття практичних навичок з імітаційного модел...

Моделювання на ЕОМ цифрового паралельного оптичного процесора за технікою символьних підстановок

Мета роботи: набуття практичних навичок з з моделювання матр...

Матричні моделі алгоритмів обробки багатовимірних сигналів.

  1. Ознайомитись з математичними матричними моделями а...

Моделювання роботи логічних пристроїв паралельного типу для обробки бінарних матриць на ЕОМ

Можливість побудови пристроїв для виконання логічних операці...

Базові алгоритмічні структури слідування, розгалуження, цикл. Вкладені і ітераційні цикли

Слідування Такі структури складаються з операторів які закін...

Тригеры

Тригер – цифровий функціональний вузол з пам’яттю. Інша назв...

Трете рівняння Максвела

divD = ρ (1) Згідно (1) розходження електричної індукції рів...

Закон Гауса

Цей закон отриман експериментально та встановлює зв’язок між...

Керовані функціональні модулі, спеціальні модулі ІС

Схему багатофункціонального модуля можна представити як суку...

Матричні та векторні процесори. Паралельна та RISC-архітектура

Архітектура комп’ютера – це сукупність його властивостей та ...

Алгоритми (АЦП) аналого-цифрового перетворення

  АЦП перетворює аналогову вхідну напругу в вихідний ци...

Карти Карно та Вейча. Синтез комбінаційних схем

Методи мінімізації логічних функцій. Перетворення і спрощенн...

Операційний підсилювач. Компенсація дрейфа нуля

Структурна схема лінійна, проста і складається з 5 основних ...

Комп’ютерні мережі, їх призначення і класифікація

Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єдн...

Квантування і дискретизація сигналів АЦП

Функціональну схему АЦП можна подати двома операторами: ...

Фототермічні та фотоіонізаційні ефекти

Для фототермічних ефектів густина потужності 1-106 Вт/см2. П...

Теорія логіко-часових середовищ

Фундаментальний принцип роботи оптоелектронного функціональн...

Ротор векторного поля

Ротором векторного поля Називають вектор...

Балансні кінетичні рівняння

Для того, щоб визначити умови для отримання інверсії населен...

Типи тригерів. Таблиці станів

Тригери-цифрові функціональні вузли з пам’яттю. Елемен...

Класифікація Фліна

За основні ознаки класифікації обчислювальних систем для вис...

Вектори поляризованості Р, електричної індукції D і напруженості електричного поля Е

Вектором напруженості електричного поля Е називають силу, що...

Спонтанне випромінювання. Коефіцієнти Ейншетйна для спонтанного випромінювання

Нехай маємо систему із двома енергетичними станами – Em i En...

Способи подання чисел. Форма з фіксованою комою. Форма з плаваючою комою

Сигнали, як носії інформації, об’єднані у слова від 4 до 128...

Регістри

Регістром називають цифровий вузол призначений для запису і ...

Когерентність

Під когерентністю розуміють узгоджене протікання в часі і в ...

Чотири рівневі схеми генерації стимульованого випромінювання

В 4-рівневій схемі повністю розділені канали генерації та ка...

Поляризація електромагнітних хвиль

Поляризацією називається впорядкування вектору напруженості ...

Мультиплексори і демультиплексори

Мультиплексор або керований кодом комутатор призначений для ...

Спрямовані електромагнітні хвилі та хвилеводи для їх розповсюдження

Повністю відбиваюча границя володіє здатністю направляти рух...

АОМ — Структура аналогових обчислювальних машин

Функціональні блоки АОМ повинні виконувати весь комплекс мат...

Шифратори і дешифратори

Шифратор – комбінаційний вузол, що призначений для перетворе...

Квантронна схемотехніка

Будь-який оптоелектронний логічний елемент квазіімпульсно-по...

Принципи логіко-часового кодування інформації

Логіко-часовий код –це код, який використовує одиничний норм...

Перше і друге начала термодинаміки

Термодинаміка вивчає кількісні закономірності перетворення е...

Дворівнева схема генерації стимульованого випромінювання

Розглянемо систему, яка складається з 2 енергетичних рівнів ...

Nd:YАG – лазер

Під тепловим впливом лазерного випромінювання в медицині роз...