Дослідження трифазної асинхронної машини з короткозамкненим ротором.

Мета: Дослідження трифазної асинхронної машини з короткозамкненим ротором. 1. Зняття механічної характеристики машини в руховому та генераторному режимах. 2. Зняття робочих характеристик машини в руховому режимі.

Моделювання машинного алгоритму виконання операції додавання і множення двійкових чисел

Ознайомитись з 4 способами машинного множення двійкових цілих чисел. Розробити блок-схему алгоритму машинного множення L- розрядних цілих двійкових чисел зі знаком відповідно до зазначеного способу множення та виду коду представлення двійкових чисел. Розробити програму для реалізації розробленої блок-схеми, прорахувати контрольний приклад. Зробити висновки по роботі, обрахувавши апаратурні витрати та часову складність запропонованого алгоритму.

Комп’ютерне моделювання методів реконструктивної томографії

Мета роботи: набуття практичних навичок з моделювання паралельних алгебраїчних методів реконструктивної томографії на послідовних ЕОМ.

Моделювання методів паралельного кодування оптичної інформації

Мета роботи: набуття практичних навичок з імітаційного моделювання паралельних аналого-цифрових картинних перетворювачів оптичних зображень.

Моделювання на ЕОМ цифрового паралельного оптичного процесора за технікою символьних підстановок

Мета роботи: набуття практичних навичок з з моделювання матричних алго­­­ри­т­мів обробки оптичних сигналів за технікою символьних підстановок.

Матричні моделі алгоритмів обробки багатовимірних сигналів.

  1. Ознайомитись з математичними матричними моделями алгоритмів локального зсуву, повороту оптичних зображень, визначення їх площі та виділення контурів, використовуючи рекомендовану літературу.

Моделювання роботи логічних пристроїв паралельного типу для обробки бінарних матриць на ЕОМ

Можливість побудови пристроїв для виконання логічних операцій на базі керованих транспарантів (просторово-часових модуляторів світла (ПЧМС)) вперше була досліджена в роботах [1,2].

Базові алгоритмічні структури слідування, розгалуження, цикл. Вкладені і ітераційні цикли

Слідування Такі структури складаються з операторів які закінчуються на “;”, але в мові С можна визначити таке поняття як “складене” коли декілька операторів і оголошень в фігурних дужках.

Тригеры

Тригер – цифровий функціональний вузол з пам’яттю. Інша назва – послідовнісні вузли. Мають два стійкі стани, які мають відповідні входи для сигналів керування. Розглянемо призначення кожного з тригерів (RS, DV, TV, D, T, JK, JKRS) RS – тригер (асинхронний/синхронний)

Трете рівняння Максвела

divD = ρ (1) Згідно (1) розходження електричної індукції рівно щільності заряду ρ. По смислу поняття розходження це означає, що електричні силові лінії можуть починатися або закінчуватися тільки в точках простору, де ρ≠0 (мається на увазі вектор D). Якщо ж в усіх точках деякої області V опиняється ρ=0, то силові лінії або пронизують її наскрізь, […]

Закон Гауса

Цей закон отриман експериментально та встановлює зв’язок між векторним полем Е та величиною заряду, що його породжує. Він формулюється так. Розглянемо деякий об’єм V, що обмежений замкнутою поверхнею S. Якщо в середині об’єму V заключен сумарний електричний заряд, то його величина, поділена на діелектричну сталу вакууму ε0, числено співпадає з потоком векторного поля Е крізь […]

Керовані функціональні модулі, спеціальні модулі ІС

Схему багатофункціонального модуля можна представити як сукупність схем квантронів з оптичними та електричними зв’язками між ними. В оптоелектронних функціональних модулях використовується два основних видів запису інформації „шторка” (одинично нормальний код) та маркер (одинично позиційний код) відповідно Рис. 1 та Рис. 2. Рис. 1 Структурна схема модуля зі         Рис.2 Структурна схема модифікованого „шторочним” записом інформації          оптоелектронного […]

Матричні та векторні процесори. Паралельна та RISC-архітектура

Архітектура комп’ютера – це сукупність його властивостей та характеристик, які розглядаються з точки зору користувача і висвітлюють систему команд, типи даних, способи керування пам’яттю, організацію введення, виведення. Отже, архітектура комп’ютера- це програмне та апартне забезпечення. Організація паралельної роботи вузлів комп’ютера розвивається в двох напрямках:

Алгоритми (АЦП) аналого-цифрового перетворення

  АЦП перетворює аналогову вхідну напругу в вихідний цифровий код, який відповідає вхідному квантованому вихідному сигналу. Класифікація АЦП Процес аналого-цифрового перетворення полягає у багаторазовому порівнянні вхідного аналогового сигналу з набором еталонних сигналів.

Карти Карно та Вейча. Синтез комбінаційних схем

Методи мінімізації логічних функцій. Перетворення і спрощення форми. Процес спрощення зводиться до застосування загальних властивостей (табл.7) для зменшення загальної кількості входження у формулу змінних із символів логічних операцій. Зазвичай перетворення виконують у диз’юнктивній нормальній формі (сума мінтермів), а використовують властивості склеювання, поглинання і виявлення.

Комп’ютерні мережі, їх призначення і класифікація

Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою мереженого обладнання. Комп’ютерна мережа забезпечує: · Колективну обробку даних користувачами · Обмін даними між користувачами · Спільне використання програм · Спільне використання периферії (принтерів, модемів та ін.).

Фототермічні та фотоіонізаційні ефекти

Для фототермічних ефектів густина потужності 1-106 Вт/см2. При часі опромінювання кілька секунд – до тисячної долі секунди. Фотоіонізаційні ефекти відбуваються коли густина потужності перевищує 106 Вт/см2.

Теорія логіко-часових середовищ

Фундаментальний принцип роботи оптоелектронного функціонального перетворювача полягає у тому, що перетворювач проводить перетворення вхідної величини часу у суміжний відповідний до її значення код числа.

Балансні кінетичні рівняння

Для того, щоб визначити умови для отримання інверсії населеності в активному тілі між конкретними енергетичними рівнями, необхідно знати кінетику заповнення енергетичних рівнів при накачці, для цього складають і вирішують кінетичні рівняння, які називаються балансними кінетичними рівняннями.

Типи тригерів. Таблиці станів

Тригери-цифрові функціональні вузли з пам’яттю. Елементи з двома стійкими станами, які мають відповідні входи для сигналів керування. Тригери поділяються на:

Класифікація Фліна

За основні ознаки класифікації обчислювальних систем для високопродуктивних обчислень за Фліном обирають тип потоку команд і тип потоку даних. У відповідності до цих ознак розрізняють чотири класи багатомашинних та багатопроцесорних обчислювальних структур:

Вектори поляризованості Р, електричної індукції D і напруженості електричного поля Е

Вектором напруженості електричного поля Е називають силу, що діє на одиничний позитивний заряд: – вектор сили взаємодії між зарядами, Н.

Спонтанне випромінювання. Коефіцієнти Ейншетйна для спонтанного випромінювання

Нехай маємо систему із двома енергетичними станами – Em i En. При переході з одного стану на інший електрон випромінює квант енергії: , , (*),

Способи подання чисел. Форма з фіксованою комою. Форма з плаваючою комою

Сигнали, як носії інформації, об’єднані у слова від 4 до 128 біт. Біт –– один двійковий розряд машинного слова або одиниця інформації, який приймає значення 1 або 0. Байт оброблюється як одне ціле –– елемент даних, містить послідовність двійкових розрядів (зазвичай1 байт = 8 біт).

Регістри

Регістром називають цифровий вузол призначений для запису і збереження коду. Крім того регістри можуть перетворювати інформацію, наприклад з послідовного у паралельний код, зсувати код у бік молодшого чи старшого розряду, інвертувати код. У відповідності з призначенням поділяють регістри збереження і регістри зсуву. Розглянемо принцип роботи регістра UP11 – універсального чотирьох-розрядного зсувного регістра (К555 UP11, К531 […]

Когерентність

Під когерентністю розуміють узгоджене протікання в часі і в просторі декількох хвильових процесів, що проявляються при їх додаванні. Для когерентних світлових хвиль з постійною або зміною по певному закону різницею фаз виникає характерна інтерференційна картина. Зсув фаз двох монохроматичних хвиль, які взаємодіють, не залежить від часу, тобто: . (1)

Чотири рівневі схеми генерації стимульованого випромінювання

В 4-рівневій схемі повністю розділені канали генерації та канали накачки, що дозволяє отримувати інверсію населеності при оптимальних рівнях накачки.

Поляризація електромагнітних хвиль

Поляризацією називається впорядкування вектору напруженості електричного поля Е хвилі в одному напрямку. В природному світлі вектори Е та В орієнтовані хаотично, тобто наприклад для вектора Е представлені всі напрямки коливань в площині, перпендикулярній до напрямку розповсюдження. Рис 1

Мультиплексори і демультиплексори

Мультиплексор або керований кодом комутатор призначений для комутації одного з m входів (каналів) на вихід. Входи мультиплексора: m інформаційних і k керуючих знаходяться у такому співвідношенні m=2k. Вихід звичайно один прямий або інверсний в деяких випадках може бути передбачено обидва виходи для парафазного подання сигналу.

Спрямовані електромагнітні хвилі та хвилеводи для їх розповсюдження

Повністю відбиваюча границя володіє здатністю направляти рух електромагнітної ненргії. Поле розподілене нерівномірно в площині фронта і має характер розповсюджуючої вздовж границі плоскої неоднорідної хвилі. Це і є хиля, що направляється границею.

АОМ – Структура аналогових обчислювальних машин

Функціональні блоки АОМ повинні виконувати весь комплекс математичних операцій необхідних для побудови структури досліджуваних диференціальних рівнянь (звичайних або в часткових похідних). Рис. Узагальнена структурна схема АОМ.

Шифратори і дешифратори

Шифратор – комбінаційний вузол, що призначений для перетворення напруги на одному із m-входів, що називається активним, у двійковий код , що формується на n-входах. Кількість входів і виходів пов’язані відношенням m=2 n (1). Розглянемо принци роботи пріоритетного шифратора ИВ1(К155 ИВ1, К555 ИВ1).                              Рис. 1                                                           Рис. 2

Квантронна схемотехніка

Будь-який оптоелектронний логічний елемент квазіімпульсно-потенціального типу можна зобразити структурною схемою:

Принципи логіко-часового кодування інформації

Логіко-часовий код –це код, який використовує одиничний нормальний код, який визначається як код часу нормальний (КЧН), при записі інформації, а одиничний позиційний код, який визначається як код часу позиційний (КЧП), для зберігання записаної інформації.

Перше і друге начала термодинаміки

Термодинаміка вивчає кількісні закономірності перетворення енергії в різних процесах (теплових, механічних, електричних, магнітних та ін.), обумовленого тепловим хаотичним рухом молекул. Термодинаміка побудована на двох фундаментальних законах, що називаються началами термодинаміки. Перше начало термодинаміки описує кількісну та якісну сторони процесів перетворення енергії; друге начало дозволяє судити про напрямок цих процесів.

Дворівнева схема генерації стимульованого випромінювання

Розглянемо систему, яка складається з 2 енергетичних рівнів Е1 і Е2, де Е1 – основний.

Nd:YАG – лазер

Під тепловим впливом лазерного випромінювання в медицині розуміють в основному випар (різання) і коагуляцію біотканини. Це стосується різних лазерів із щільністю потужності від 1 до 10 Вт/см і з тривалістю опромінення від мілісекунд до декількох секунд.