Когерентність

Під когерентністю розуміють узгоджене протікання в часі і в просторі декількох хвильових процесів, що проявляються при їх додаванні. Для когерентних світлових хвиль з постійною або зміною по певному закону різницею фаз виникає характерна інтерференційна картина. Зсув фаз двох монохроматичних хвиль, які взаємодіють, не залежить від часу, тобто: . (1)

Випромінювання і фотонні величини

Вихідним фізичним поняттям при побудові систем енергетичних і світлових величин є енергія, яка переноситься випромінюванням. В системах енергетичних величин потужність випромінювання називається променевим потоком чи потоком випромінювання. Для суцільного спектру повний променевий потік визначається інтегруванням:

Поглинання та пропускання. Розсіювання. Направлене та розсіяне відбиття

У металів поглинання в порівнянні з діелектриками дуже сильне. Закон поглинання випромінювання в залежності від шляху розповсюдження в середовищі був досліджений Бугером і обґрунтований Ламбертом. Цей закон ґрунтується на тому, що доля випромінювання, яка поглинається, не залежить від складу світлового потоку випромінювання, а поглинаючий потік пропорційний товщині шару, де розповсюджується випромінювання де dx– товщина шару; […]

Класифікація середовищ

Середовища бувають: однорідні, ізотропні, лінійні, диспергуючі, суцільні і активні. Середовище називають однорідним, якщо його фізичні властивості не змінюються від точки до точки. Середовище, однорідне у відношенні до одних фізичних властивостей, може бути неоднорідним по відношенню до інших. Наприклад, монокристалічне тіло однорідне по своїм пружнім властивостям і в той же час оптично неоднорідне для рентгенівських променів. […]

Проходження випромінювання через атмосферу. Пропускання атмосферою спектральних інтервалів

Перенос випромінювання через оптичні тонкі розсіювальні середовища завжди можна достатньо точно описується приблизним рівнянням, що враховує лише однократне розсіювання. Більш щільні середовища, в яких спостерігається і поглинання, інколи також можна використовувати таке наближення. Ослаблення випромінювання, що поширюється в середовищі, пропорційне початковій величині випромінювання, густині середовища іц пройденому випромінюванням шляху: , де– спектральна енергетична яскравість в […]

Формули де Бройля

Оскільки було доведено, що світло проявляє корпускулярно-хвильовий дуалізм, то французький вчений Луї де Бройль (1924р) висунув гіпотезу про те, що частинки речовини поряд з корпускулярними властивостями мають також і хвильові. Як відомо, фотон має квант енергії ε=hυ, імпульс p=h/λ, масу m=hυ/c2. За де Бройлем, між корпускулярними і хвильовими характеристиками електрона існує такий самий зв’язок, як […]

Фізична природа світла

Першим доказом того, що світло є хвиля за теорією Гюгенса є явище дисперсії, яке було відкрито на початку 19 ст. прихильниками корпускулярної теорії Ньютона – спектр (червоний..фіолетовий) Дисперсія – розкладання білого світла на кольори. n=sinα/sinβ; nk= sinα/sinβ2=c/V2=λn/ λc n=f(λ, V)

Фотоефект

Квантовою оптикой називаєтся розділ оптики, який займається вивченнім явищ, в яких проявляються квантові властивості світла. До таких явищ відносяться: теплове випромінення, фотоелектричний еффект, эффект Комптона, фотохімічні процеси та ін.

Когерентість

Під когерентністю розуміють узгоджене протікання в часі і в просторі декількох хвильових процесів, що проявляються при їх додаванні. Для когерентних світлових хвиль з постійною або зміною по певному закону різницею фаз виникає характерна інтерференційна картина. Якщо порівнювати фази однієї і тієї ж світлової хвилі в різні моменти часу які розділяються інтервалом τ то при достатньо […]

Сила світла та яскравість

Початковим фізичним поняттям при побудові систем енергетичних світлових величин є переносима випромінюванням енергія або промениста енергія. У системі енергетичних (променистих) величин потужність випромінювання наз. променистим потоком або потоком випромінювання. Одиниці вимірювання променистого потоку – ват (Вт). Якщо випромінювання складається з декілької монохроматичних випромінювань, то повний променистий потік такого випромінювання складається з суми монохроматичних променистих потоків. […]

Люмінесценція. Види люмінесценції

Явище, при якому речовина, або поглинаючи енергію світла іонізуючого чи іншого випромінювання, або під дією різних хімічних реакцій переходить в збуджений стан, а потім повертаючись в вихідний стан, випромінює отриману енергію в вигляді світла, називають люмінесценцією. Люмінесцентна лампа працює не як розжарювальна, вона випромінює енергію, яка спочатку поглинається. Виготовляють їх прозорими , а не матовими, […]

Автоколімаційний метод

Автоколімаційний метод Автоколімаційний метод вимірювання фокусної відстані оптичних систем, запропонований проф. М.М. Русіновим, заснований на Мал. 1. Визначення фокусної відстані автоколімаційним методом.

Сила випромінювання і сила світла

СВІТЛО, у вузькому значенні електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (4,0*1014—7,5*1014 Гц). Довжина хвиль від 760 нм (червоний) до 380 нм (фіолетовий). У широкому значенні те ж, що і оптичне випромінювання. До основних якісних показників зорових умов роботи можна віднести: фон, контраст між об’єктом і фоном, видимість. Світловий потік (Ф) — це […]