Розповсюдження випромінювання в біологічних середовищах

Оптичні характеристики біотканин (БО-біобєкти) коефіцієнт відбивання, абсорбція, розсіювання пропускання у різних тканин різні. Їх величина залежить як від властивостей тканин БО, так і від довжини хвилі зондувального випромінювання.

Оптичне випромінювання та його характеристики. Оптичний діапазон

Основними характеристиками оптичного випромінювання є: оптичний діапазон, світловий потік, променистий потік, сила світла, освітленість, світимість і яскравість. Оптичний діапазон спектра електромагнітних випромінювань – діапазон, який складається із видимої області і прилягаючої до неї ультрафіолетової і інфрачервоної областей. Межі між видимим діапазоном та ІЧ і УФ носять досить умовний характер і характеризуються чутливістю ока людини. Середні […]

Вимірювання основних світлових величин. Світлові вимірювання

Світлові вимірювання залишаються основною частиною вимірювання оптичного випромінювання. Світлові вимірювання є зручними для визначення енергетичних величин. Фотометрія, яка базується на реєстрації за допомогою ока називається візуальною, або суб’єктивною фотометрією. Для об’єктивного вимірювання використовуються сенсори на основі фотоприймачів, фото транзисторів, ПЗЗ-структур, які значно підвищують об’єктривність вимірювань.

Розповсюдження випромінювання. Закон Ламберта

Яскравість елементарної ділянки на поверхні джерела залежить не тільки від місця її знаходження, а й від напрямку її випромінювання. Існують джерела, які випромінюють таким чином, що їх яскравість можна вважати сталою величиною, незалежно від напрямку розповсюдження випромінювання. L(Θ)= const, де Θ – кут випромінювання між напрямком та нормаллю. При цьому сила світла такої поверхні буде: […]

Спектральна лінія

Спектральна лінія випромінювання характеризується шириною лінії Δν, тобто інтервалом частот, в межах якого інтенсивність випромінювання зменшується вдвічі відносно її максимальної величини на частоті ν0.

Вузли цифрових вимірювальних приладів

Компаратор. Компаратор – це найпростіший перетворювач безперервного сигналу в дискретний. Напруга на виході компаратора може знаходитись в одному із двох фіксованих рівнів: на верхньому (напруга логічної одиниці), якщо напруга на його неінвертуючому вході більше напруги на інвертуючому вході, і на нижньому (напруга логічного нуля) – при протилежному співвідношенні цих напруг. Компаратор, що використовується у лабораторному […]

Цифрові вимірювальні прилади

У зв’язку з широким розвитком комплексної автоматизації виробничих процесів і експериментальних досліджень із застосуванням ЕОМ зростаюгь відповідні вимоги до вимірювальної техніки: – підвищення точності, швидкодії, чутливості при вимірюванні величин, які змінюються; – здійснення повної автоматизації складних процедур прямих, непрямих, сукупних і сумісних вимірювань; – видача результатів вимірювань у кодованій формі безпосередньо інформаційно-вимірювальній системі;

Індуктивні перетворювачі лінійних переміщень

Індуктивні перетворювачі знайшли широке застосування для перетворення різноманітних механічних величин, які попередньо перетворюються в переміщення. Індуктивні перетворювачі переміщень за своєю конструкцією дуже різноманітні. Основними їх типами є перетворювачі з змінною довжиною повітряного зазору, перетворювачі з змінною площиною магнітного потоку, перетворювачі плунжерного типу, взаємоіндуктивні перетворювачі. Перетворювач з змінною довжиною повітряного зазору. Найпростіший індуктивний перетворювач малих переміщень […]

Вимірювання електричних величин компенсатором постійного струму

Метод вимірювання – сукупність способів використання засобів вимірювальної техніки та принципу вимірювань для створення вимірювальної інформації. Серед різних видів вимірювань ФВ найточнішими за інших рівних умов є пряме вимірювання. Розглянемо класифікацію методів прямих вимірювань. Диференційний (різницевий) метод. Метод вимірювання, за яким невелика різниця між вимірюваною величиною та вихідною величиною одноканальної міри вимірюється відповідним засобом вимірювання. […]

Електронний осцилограф С1-73

Електронний оcцилограф призначений для cпоcтереження та доcлідження електричних cигналів у діапазоні чаcтот від поcтійного cтруму до деcятків мегагерц, шляхом візуального спостереження та вимірювання їх чаcових і амплітудних параметрів. Схема електронного оcцилографа наведена на рис. 1. Основний елемент електронного оcцилографа – електронно-променева трубка (ЕПТ) з електроcтатичним керуванням променя та люмінеcцентним екраном для перетворення доcліджуємого сигналу у […]

Оцінка похибок прямих та непрямих вимірювань

Похибки вимірювань класифікують за трьома основними класифікаційними ознаками – за способом вираження, за характером зміни, за місцем виникнення. Класифікація похибок вимірювань наведена на рис.1. Рис. 1. Класифікація похибок вимірювання.

Світло та його вимірювання

Вимірювання світлових характеристик – це прерогатива фотометрії. Під фотометрією ми будемо розуміти процес кількісного вимірювання потоку випромінювання, який може викликати фізіологічне відчуття яскравості. Таким чином, це одна із областей радіометрії, що включає фізичне вимірювання потужності та енергії потоку випромінювання, а їхня кількісна фотометрична оцінка отримується в результаті накладання на ці виміри чутливості зорового аналізатора. Сила […]

Автоколіматор АК-0,25

Автоколліматор АК-0,25 призначений для точного вимірювання малих кутів нахилу плоских, дзеркально відображають поверхонь, а також для установки поверхонь паралельно або перпендикулярно один до одного або до візирної осі автоколіматора. В поєднанні з плоским дзеркалом прилад застосовується для перевірки прямолінійності направляючих завдовжки до 30м, контролю площинної, а в поєднанні з багатогранною призмою – для перевірки кутомірних […]