Комп’ютерне моделювання методів реконструктивної томографії

Мета роботи: набуття практичних навичок з моделювання паралельних алгебраїчних методів реконструктивної томографії на послідовних ЕОМ.

1. Ознайомитись з методами відновлення (реконструкцією) зображення та вирішенням на їх основі такої прикладної задачі, як задачі реконструктивної комп”ютерної томографії, користуючись рекоме­н­до­­ваною літературою.

2. Скласти блок-схему паралельного алгоритму розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) з постійною матрицею коефіцієнтів А розміром N*N і різними векторами вільних членів bi (i=1,N) за запропонованою паралельною моделлю метода Гаусса-Жордана..

3. За розробленою в п.2 блок-схемою скласти програму обчислення розв’язку СЛАР, обраного за своїм варіантом із таблиці 4.1, використовуючи алгоритмічну мову за бажанням студента.

4. Виконати розв’язання вказаної в таблиці 4.1 СЛАР засобами Mathcad 2000 і порівняти з результатом, отриманим в попередньому пункті.

5. Роздрукувати початкові дані та результати в вигляді числових матриць, поданих в десятковій формі.

6. Зробити висновки щодо можливості комп’ютерної реалізації паралельних алгоритмів на комп”ютерах з традиційною архітектурою.

7. Оформити звіт по роботі.

Теоретичні відомості

1. Постановка задачі реконструктивної томографії та алгебраїчний підхід до її вирішення

Існує значний клас прикладних задач, в яких необхідно здійснити синтез зображення за деякими його ознаками: виміряними спектрами просторових частот, радіаційному випромінюванню, поглинанню рентгенівських променів, відбиттю, розсіюванню ультразвука тощо. Методи відновлення (реконструкції) зображення суттєво залежать від фізичного процесу і виміряного параметру.

Суттєві успіхи досягнуті в останній час в медичній реконструктивній томографії [1]. Поява скануючих реконструктивних комп’ютерних томографів здійснила повний переворот в області рентгенівських методів отримання зображення. Виник новий рентгенодіагностичний метод відновлення (реконструкції) за допомогою ЕОМ структури поперечного анатомічного перерізу тіла пацієнта – реконструктивна комп’ютерна томографія.

Як показано на рис.1.1, тіло пацієнта опромінюється значною кількістю М паралельних пучків променів, що знаходяться в одній площині. Енергія кожного з них відома як на вході джерела випромінювання, так і на виході матриці детекторів. Логарифм відношення вихідної енергії до вхідної для кожного пучка дає загальне інтегральне поглинання і-го пучка (clip_image002) вздовж його шляху в тілі пацієнта. Метою є обчислення локальних значень коефіцієнтів поглинання xj (clip_image004) в усіх точках поперечного перерізу зображення, які відображають стан різних тканин тіла пацієнта в заданій площині. Позначимо через аij довжину шляху і-го променя по j-му елементу дискретного растру, яка відповідає вазі внесення j-го елемента в загальне поглинання вздовж всього шляху розповсюдження і-го променя в об’єкті дослідження (див. рис.1.1). Тоді дискретна модель процесу може бути подана в вигляді СЛАР типу clip_image006.

Таким чином, дискретна модель розв’язання задачі реконструкції зображення характеризується СЛАР, яку можна подати в матричній формі так:

Ax=b, (1)

де А – невироджена матриця проекції aij розміром L´N;

x=(x1,x2,…,xN) – вектор елементів зображення;

b=(b1,b2,…,bL) – вектор вимірювань.

Для реконструкції дискретного зображення необхідно розв’язати матричне рівняння

x=A–1b, (2)

де А-1 – матриця, обернена до матриці А.

Розмірність системи (1.2) дуже велика, оскільки для отримання зображення з хорошою роздільною здатністю параметри N і L повинні мати порядок 105. Це ставить високі системні вимоги до швидкодії обчислювальних засобів (час обробки однієї проекції £ 10 мс), що є складовою структурної схеми системи реконструктивної томографії [1,2], які важко задовільнити в межах традиційних засобів обчислювальної техніки.

В пошуках методів, орієнтованих на нетрадиційну обчислювальну техніку, а саме оптоелектронний паралельний комп”ютер, і була запропонована розглянута нижче паралельна інтарпретація метода Гаусса-Жордана для розв”язання СЛАР високих порядків та обернення великорозмірних матриць.

clip_image008

Рис.1.1. Схематичне зображення реконструктивної томографії

2. Паралельна інтерпретація метода Гаусса-Жордана для розв”язання СЛАР високих порядків

З традиційним методом Гаусса-Жордана для розвязання СЛАР можна ознайомитись в літературі, наприклад, [3,4].

Розглянемо нову паралельну інтерпретацію метода Гаусса-Жордана на основі обчислення зовнішнього добутку векторів, запропоновану в [5].

Для розв”язання СЛАР виду (2) та обернення матриць початкові дані подають в вигляді розширеної матриці [A|B], де А – квадратна неособлива матриця коефіцієнтів розмірністю N*N, В – квадратна матриця вільних членів розмірністю N*N, яка в випадку розв”язання СЛАР формується за вектор-стовпцями вільних членів розмірності N кожний В = [b(1) ,b(2) , …b(N) ], а в випадку знаходження оберненої матриці співпадає з одиничною матрицею В=Е .

Розширену матрицю проміжних результатів позначимо як R[1:N;1:2N], а матрицю кінцевого результату як X[1:N;1:N].

Для t=0 в розширену матрицю проміжного результату R[1:N;1:2N] будуть записані початкові дані таким чином:

R(t=0)[1:N;1:N]=A, R(t=0)[1:N;(N+1):2N]=B. (3)

За ведучий елемент на кожному t-му кроці clip_image010 обчислень обраємо елемент r[t,t]¹0 матриці R.

Розділивши одночасно коефіцієнти t-го рівняння системи, що є елементами t-го рядка матриці R, на ведучий елемент, отримаємо вектор-рядок d[1;1:2N], а саме:

clip_image012 (4)

Визначивши вектор-стовпець v(t)[1:N;1] як виділений t-й стовпець матриці проміжного результату із одиничним значенням елемента, що знаходиться в t-му рядку,

v(t)[1:N;1]= R(t-1)[1:N;t], (5)

де v(t)[t;1]=-1, сформуємо зовнішній добуток векторів в вигляді матриці P за формулою (6):

P(t)[1:N;1:2N]= v(t)[1:N;1]Äd(t)[1;1:2N], (6)

де p(t)[I;J]= v(t)[I,1]´d(t)[1,J], (clip_image014).

Тоді процес формування проміжного результату R в часі clip_image016 описується таким матричним співвідношенням:

R(t)=(R(t-1)ÙMR(t))- P(t), (7)

де Ù – оператор логічного множення (кон’юнкція);

MR(t) – специфічна бінарна матриця розмірності N´2N елементів, будь-який елемент mr[i,j] якої визначається таким чином:

clip_image018 (8)

P(t) – зовнішній добуток векторів.

Кінцевий результат X[1:N;1:N], що являє собою або матрицю шуканих векторів x(1),x(2),…,x(L), або обернену матрицю А-1, визначається на останньому t=N-му кроці обчислень в виді

X[1:N;1:N]=R(t=N)[1:N;(N+1):2N]. (9)

Час виконання обчислень за вищенаведеною формою алгоритму Гаусса-Жордана для розв’язання СЛАР складає N кроків як в однозадачному, так і в потоковому режимі обчислень.

Таким чином, розроблено паралельну форму методу Гаусса-Жордана для розв’язання СЛАР, яка відтворює в просторі та часі процес обчислень за допомогою матричних рівнянь.

Таблиця 4.1.

N

A

b

1.

0.21

0.30

0.60

–0.45

0.25

-0.35

–0.20

0.43

-0.25

1.91

0.32

1.83

2.

-3.00

0.50

0.50

0.50

-6.00

0.50

0.50

0.50

-3.00

-56.50

-100.00

-210.00

3.

0.45

-0.01

-0.35

-0.94

0.34

0.05

-0.15

0.06

0.63

-0.15

0.31

0.37

4.

0.63

0.15

0.03

0.05

0.10

0.34

0.15

0.71

0.10

0.34

0.42

0.32

5.

-0.20

-0.30

1.20

1.60

0.10

-0.20

-0.10

-1.50

0.30

0.30

0.40

-0.60

N

A

b

6.

0.30

-0.10

0.05

1.20

-0.20

0.34

-0.20

1.60

0.10

-0.60

0.30

0.32

7.

0.20

0.58

0.05

0.44

-0.29

0.34

0.81

0.05

0.10

0.74

0.02

0.32

8.

6.36

7.42

5.77

11.75

19.03

7.48

10.00

11.75

6.36

-41.40

-49.49

-27.67

9.

-9.11

7.61

-4.64

1.02

6.25

1.13

-0.73

-2.32

-8.88

-1.25 2.33

-3.75

10.

1.02

6.25

1.13

-0.73

-2.32

-8.88

-9.11

7.62

4.64

-1.25

2.33

-3.75

Література

1. Бутаков Е.А. и др. Обработка изображений на ЭВМ .-М.: Радио и связь, 1987. – 240 с.

2. СБИС для распознавания образов и обработки изображений / Под ред. К.Фу.- М.: Мир, 1988- 248 с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робыт з дисципліни ‘Чисельні методи в інженерній діяльності’ для студентів бакалаврату 6.0911/ Мартинюк Т.Б., Заболотна Н.І., Шолота В.В.- Вінниця. 1997, 68 стор.

4. Лященко М.Я., Головань М.С. Чисельні методи. – Київ:Либідь, 1996 – 284 с.

5. Шолота В.В. Високопродуктивний процесор для паралельного розв’язання СЛАР та обернення матриць // ВОТТП (Хмельницький).-1999. – №1.-С.86-91.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *