Хвилі

Під поняттям хвиля розуміють різноманітні фізичні процеси, при яких здійснюються періодичні зміни (їх ще називають збуреннями) якої-небудь фізичної величини у часі та просторі. Хвилі бувають продольні та поперечні. Якщо зміна фізичної величини відбувається у напрямку розповсюдження збурення, то така хвиля називається продольною. Поперечною ж називається хвиля, у якої коливання здійснюються у напрямку, перпендикулярному до її […]

Основні поняття кінематики

Кінематика як розділ механіки вивчає геометричні властивості механічного руху тіл – встановлює зв’язок між просторовими характеристиками руху і часом без урахування взаємодій між тілами та їх інертності.

Робота і потужність

Зміна механічного руху тіла викликається силами, діючими на нього зі сторони інших тіл. Для кількісного опису такого процесу обміну енергією між взаємодіючими тілами у механіці користуються поняттям роботи сили, прикладеної до тіла, яке розглядається. Елементарною роботою сили F на малому переміщенні dr називається скалярна величина

Перший, другий, третій закони Ньютона

Перший закон Ньютона (ПзН) показує, що стан спокою чи рівномірного і прямолінійного руху не потребу для своєї підтримки яких-небудь зовнішніх впливів. В цьому проявляється особлива динамічна властивість тіл, яка називається інертністю. Відповідно ПзН називають законом інерції, а рух тіл у відсутності впливу зі сторони інших тіл – рухом по інерції. ПзН виконується в системах відліку, […]