Креслення електричних принципових схем

stor8.2

Загальні правила виконання схем встановлюють ГОСТ 2.701-84 та ГОСТ 2.702-75. Схеми виконують без дотримання масштабу, дійсне просторове розташування складових частин не враховується, або вра­ховується приблизно.

Для зображення на електричних схемах елементів і пристроїв використовують умовні графічні позначення, встановлені відповід­ними стандартами ЄСКД /таблиця видається викладачем/. На принциповій схемі зображують всі електричні елементи і пристрої, необхідні для здійснення і контролю заданих електричних процесів, всі електричні зв’язки між ними, а також електричні елементи, якими закінчуються вхідні і вихідні ланцюги /роз’єми, затискувачі та інше.

Кожний елемент, зображений на електричній схемі, повинен мати літерно-цифрове позиційне позначення. Для позиційних позна­чень використовують літери латинського алфавіту та арабські цифри, які проставляють на схемі поряд з умовними графічними позначення­ми елементів з правої сторони або над ними. В одному позначенні висоту літер і цифр вибирають однаковою.

Позиційне позначення елемента в загальному випадку складаєть­ся з трьох частин, які вказують вид елемента, його номер і функцію. Вид і номер – обов’язкова частина літерно-цифрового позиційного позначення. Вони повинні бути надані всім елементам. Покажчик функції елемента не призначений для ідентифікації елемента і не є обов’язковим. В першій частині позначення записують одну або декілька літер / літерні коди/ для зазначення виду елементу, в другій – одну або декілька цифр для зазначення номера елемента даного виду.

Літерне позначення повинно являти собою скорочене найменуван­ня елементу, складене з характерних літер відповідно ГОСТ 2.710-81. Літерні позначення найбільш розповсюджених видів елементів наве­дено в табл. 7 . Як бачимо з табл. 7, елементи розбито по видах на групи, які позначено однією літерою. Для уточнення виду елемен­тів допускається використовувати дволітерні позначення /табл. 7/. Елемент даного виду може бути позначений однією літерою – загальним кодом виду елементу, або двома літерами – кодом даного елементу. Порядковий номер елементу /цифрове позначення/ треба надавати, по­чинаючи з одиниці, в межах групи елементів, які на схемах мають однакове літерне позиційне позначення, наприклад R1, R2 та інш., С2, СЗ та інш… Порядкові номери повинні бути надані у відпо­відності з послідовністю розташування на схемі зверху до низу в напрямку зліва направо. На принциповій електричній схемі повинні бути однозначно визначені всі елементи, які входять до складу ви­робу і зображені на схемі. Дані про елементи повинні бути записані в перелік елементів. При цьому перелік пов’язаний з умовними гра­фічними позначеннями елементів через позиційні позначення. Перелік елементів оформлюють в вигляді таблиці і розміщують на першому листі схеми або виконують у вигляді самостійного документа. В пер­шому випадку його розташовують над основним написом. Відстань між переліком елементів і основним написом повинна бути не менше 12 мм. Продовження переліку елементів розташовують ліворуч від основного напису, повторюючи заголовок таблиці. В таблиці переліку еле­ментів вказують наступні відомості: в графі “Поз. позначення” – позицій­не літерно-цифрове позначення елемента; в графі “Найменування” – найменування елемента і його тип; при необхідності відображення тех­нічних характеристик елемента, які не вміщено в його найменуванні, їх ре­комендують наводити в графі “Примітки”.

В індивідуальному завданні по викреслюванню принципової елек­тричної схеми елементи даної схеми подаються у вигляді прямокутни­ків. Число у прямокутнику відповідає порядковому номеру елемента в табл., яку видає викладач. При виконанні індивідуального завдання необхідно замість пря­мокутників викреслювати умовні графічні позначення відповідних елементів з цієї таблиці.

Поряд з умовними графічними позначеннями треба проставляти їхні літерно-цифрові позиційні позначення. Потім необ­хідно виконати таблицю переліку елементів викресленої принципової електричної схеми.

Вливайтесь в общение

1 комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *