Креслення електричних принципових схем

Загальні правила виконання схем встановлюють ГОСТ 2.701-84 та ГОСТ 2.702-75. Схеми виконують без дотримання масштабу, дійсне просторове розташування складових частин не враховується, або вра­ховується приблизно. Для зображення на електричних схемах елементів і пристроїв використовують умовні графічні позначення, встановлені відповід­ними стандартами ЄСКД /таблиця видається викладачем/. На принциповій схемі зображують всі електричні елементи і пристрої, необхідні для […]

Складальне креслення друкованих плат

Складальне креслення друкованої плати при мінімальній кіль­кості зображень повинно давати повну уяву про розташування і ви­конання всіх друкованих і навісних елементів та деталей. Складаль­не креслення виконують відповідно вимогам ГОСТ 2.109-73, з ура­хуванням вимог ГОСТ 2.413-72. Конструкції навісних елементів ви­креслюються у вигляді спрощених зображень, яким надається літерно-цифрове позиційне позначення відповідно електричній принципо­вій схемі, за якою виконують […]

Порядок виконання креслення друкованої плати

1. Креслення друкованої плати оформлюють згідно ГОСТ 2.417-78 На кресленні повинні бути види плати з друкованими провідника­ми і отворами.

Конструювання друкованих плат

Правила оформлення креслень друкованих плат гост 2.417-78 Вихідним документом при конструюванні друкованої плати 6 принципова електрична схема пристрою. Для однієї принципової схеми можна побудувати кілька варіантів топології друкованої плати, тобто друкованого монтажу. Для забезпечення технологічності конструкції друкованої плати встановлені єдині норми конструювання плат, в першу чер­гу по відношенню до конструкції і геометричних розмірів і парамет­рів […]

Загальні відомості про друковані плати

В приладах з радіо- та електричними пристроями слабких струмів широко застосовується друкований монтаж – нанесення на поверхню основи, виготовленої з ізоляційного матеріалу, тонких покриттів, що виконують функції провідників, роз’ємів, контактних деталей. Друкований монтаж відрізняється такими особливостями:

Розрахунок на дію вібрації

Пристрій відноситься до 2-ої категорії апаратури, для якої повинні дотримуватися умови відсутність резонансу в конструкції в діапазоні 10 – 30 Гц при амплітуді вібропереміщення 0,5 – 0,8 мм [7]. Для цього необхідно знайти власні частоти коливань конструкції. З огляду на те, що твердість корпуса забезпечується каркасом і закріплені відповідно до рекомендацій [7], зробимо оціночний розрахунок […]

Розрахунок температури корпуса

Питома поверхнянева потужність корпуса блоку розраховується: qк=Po/Sк, (5.1) де P0 – потужність, яка розсіюється на елементах; Sк – площа зовнішньої поверхні блоку, що визначається: Sк = 2(L1L2 + L1L3 + L2L3), (5.2) де L1,L2,L3 – відповідно довжина, ширина, висота корпуса.

Створення графічного зображення радіоелектронних компонентів

Мета роботи: набути навичок правильного користування програмою PCCAPS, в режимі SYM, для графічного представлення РЕК, створення файлу опису графічного представлення РЕК з розширенням .SYM. 1.1 Короткі теоретичні відомості. Алгоритм роботи з пакетом PCAD. Пакет PCAD є набором програм, кожна з яких виконує окрему логічно завершену функцію. Робота з пакетом полягає в послідовному виводі програм у […]

Вивчення наявності періоду приробки

Технологічний прогін – це кінцевий етап виготовлення оптоелектронних та електронних систем, який являє собою відносно недовгу їх роботу в умовах, близьких до експлуатаційних, з метою знаходження і видалення прихованих дефектів і причин, що їх викликали і розповсюдження на 100% виробів, що виготовляються. ТП проводиться у тих випадках, коли у виробів встановлена наявність періоду приробки. Періодом […]

Розрахунок надійності оптоелектронних та електронних систем з урахуванням режимів експлуатації

Основними характеристиками надійності, що приймаються для описання ОЕА та ЕА, є ймовірність безвідмовної роботи Р(t), середній час напрацювання на відмову tср і інтенсивність відмов в системі lс . Вихідними даними для розрахунків є кількісний склад компонентів, що володіють різними надійносними характеристиками. Для більшості ОЕС справедливі наступні допущення: · ймовірність виникнення відмов не залежить від часу; […]

Оцінка надійності резервованих систем

Резервуванням називається введення залишковості в технічний пристрій з метою підвищення надійності його роботи. Класифікація моделей та видів резервування. 1. За впливом на структуру пристрою розрізняють: поелементне – резервуються окремі частини виробу; загальне – резервується весь виріб в цілому; змішане – коли присутні обидва попередні види. 2. За способом вводу резерву розрізняють: постійне ввімкнення – резервні […]

Оцінка показників надійності систем, які не ремонтуються

Особливістю такої характеристики, як надійність є відсутність фізичного аналогу. Це означає, що надійність не може бути безпосередньо виміряна. Вона може бути тільки кількісно оцінена у відповідності з прийнятою абстрактною моделлю системи. Для оцінки основних показників надійності використовують математичний апарат теорії ймовірностей і математичної статистики. Показники надійності виробів, що ремонтуються і не ремонтуються в загальному випадку […]

Виготовлення оптичних світловодів

Оптичні світловоди по виду використовуваного матеріалу можна розділити на волокна з неорганічного й органічного скла. Світловоди з неорганічного скла мають високу оптичну однорідність і механічну міцність. Склад скла, яке використовується для виготовлення жили, повинно бути хімічно та технологіно сумісним. Хімічно сумісним є скло, в яких на поверхні спікання при температурі вироботки не утворюються кристали, не […]

Дослідження технологічного процесу холодної розділки скла

Дослідження технологічного процесу холодної розділки скла Розпилювання скла на заготівлі алмазними відрізними кругами здійснюють на спеціальних розпилювальних верстатах (рис. 1). Алмазний круг 2 діаметром 500—600 мм змонтований на знімних фланцях шпинделя 1 верстата. Шматок скла, що розпилюється, 9 кріпиться рухливими губками 8 до планшайби патрона 7. Рух подачі здійснюється переміщенням каретки 6 з патроном під […]

Технологічний процес варки скла

Технологічний процес варки скла Піч регенеративна (рис.1) з нижнім полум’ям, складається з основи 12, зробленої з вогнетривкої цегли, двох пар регенераторів 10 і 13 та робочої камери 7 з арковим схилом. Под / робочої камери викладений вогнетривкими плитами. На задній стінці робочої камери є вікно б для засипання шихти, взяття проб і спостереження за ходом […]

Механізована лінія підготовки шихти для варки скла

Механізована лінія підготовки шихти для варки скла Механізована лінія для підготовки шихти складається з розташованих в ряд 10-12 секцій, кожна з яких призначена для зберігання і зважування тільки одного компонента шихти (рисі.). Матеріал подають в приймаючий відсік 7 секції, розташованийпа перекритті другого поверху. Деякі хімічні речовини гігроскопічні і при тривалому зберіганні і транспортуванні злежуються і […]

Термовакуумне випаровування

Вивчення технологічного процесу нанесення покриттів методом термовакуумного випаровування Вакуумна установка термічного випаровування (рис. 1) складається камери, закритої від навколишньої атмосфери піднімальним металеви ковпаком 12, робочої плити 18, відкачуїшьної вакуумної системі підковпакового пристрою для кріплення деталей, на які виконуєтьі напилювання, і їхнього обертання, вииаромунальииків 5 і пульту керувант роботою вузлів і агрегатів установки. Для спостереження за […]