Способи подання чисел. Форма з фіксованою комою. Форма з плаваючою комою

Сигнали, як носії інформації, об’єднані у слова від 4 до 128 біт. Біт –– один двійковий розряд машинного слова або одиниця інформації, який приймає значення 1 або 0. Байт оброблюється як одне ціле –– елемент даних, містить послідовність двійкових розрядів (зазвичай1 байт = 8 біт).

Принципи логіко-часового кодування інформації

Логіко-часовий код –це код, який використовує одиничний нормальний код, який визначається як код часу нормальний (КЧН), при записі інформації, а одиничний позиційний код, який визначається як код часу позиційний (КЧП), для зберігання записаної інформації.

Кодування інформації. Шторка та маркер

Фундаментальний принцип роботи оптоелектронного функціонального перетворювача полягає у тому, що перетворювач проводить перетворення вхідної величини часу у суміжний відповідний до її значення код числа. В основі даного методу лежить принцип квантування часу світловим променем, що несе у своїй тривалості інформацію (елемент, на якому реалізується цей принцип називається квантроном, оскільки принцип його роботи полягає у квантуванні […]

Системи числення (позиційна, непозиційна) та способи переведення з однієї системи в іншу

Системою числення (СЧ) називається система правил, які дозволяють встановити взаємо однозначну відповідність між будь-яким числом та його представленням у вигляді сукупності певної кількості символів. Множина символів, що використовується для такого подання, – цифри. Існують позиційні і непозиційні СЧ. У непозиційних СЧ будь-яке число визначається як деяка функція від числових значень сукупності цифр. Якщо в якості […]

Перемикальні функції

В результаті того, що сигнали в цифрових системах подаються двійковими кодами, математичне моделювання таких систем базується на використанні двозначної логіки, в якій змінні можуть приймати у певний момент часу тільки одне з двох значень. Ці значення відповідають двом можливим станам реальних об’єктів. Істинний чи хибний вислів, висока або низька напруга, наявність або відсутність певної ознаки. […]

Двійково-десяткові коди (ДДК)

Найбільш широке розповсюдження в обчислювальній техніці отримали двійково-десяткові СЧ, в яких десяткові цифри записують як 4-х розрядні двійкові числа – двійкові тетради. Дослідження і досвід розробки десяткових обчислювальних пристроїв показали, що найбільш ефективним є використання двійково-десяткових кодів (ДДК), які задовольняють умові єдності і мають властивості адитивності, впорядкованості, парності, доповняльності і зваженості.

Вісімкова і шістнадцяткова СЧ

Велика розрядність запису числа у двійковій СЧ зумовлює використання вісімкової і шістнадцяткової СЧ які мають компактну форму подання чисел.

Переведення чисел з однієї СЧ в іншу

Вибір СЧ впливає на виконання алгоритмів і на структуру вузлів і блоків обчислювальної техніки (ОТ). Найбільш розповсюдженою на практиці є десяткова позиційна однорідна СЧ, в якій основ числення р=10, а xiє{0, …, 9}. Для подання інформацій в ОТ використовують двійкову і двійково кодовані СЧ в яких р=2j, де j=1, 2, 3, 4.

Системи числення

Системою числення (СЧ) називають систему правил, які дозволяють встановити взаємно однозначну відповідність між будь-яким числом та його подання у вигляді сукупності кінцевої кількості символів. Множина символів, які використовуються для такого подання називається цифрами. Розрізняють позиційні і не позиційні СЧ. У непозиційних СЧ будь-яке число визначається, як деяка функція від числових значень сукупності цифр, які представляють […]