Енергія зв’язку ядер

До складу атомних ядер входить лише два види елементарних частинок –– протони і нейтрони. Протон має позитивний заряд, що дорівнює заряду електрона, тобто елементарному заряду е=1,6021*10-19Кл, і масу спокою mp=1,6726*10-27кг. Нейтрон не має заряду, а його маса трохи більша маси протона: mn=1,6749*10-27кг. Протон позначають буквою n. Загальна назва цих частинок –– нуклони. Нуклони міцно зв’язані […]

Електронні стани атомів, енергетичні стани молекул і кристалів

У 1928-1930 р. була закінчена квантова теорія випромінювання, яка базується на теорії Планка, Ейнштейна, Бора, закінчуючи Діраком. Властивості найважливіші для квантових систем: внутрішня енергія, тобто енергія, яка не пов’язана з рухом системи як одного цілого, вона може приймати тільки визначені дискретні значення енергії, які визначаються рішенням відповідних рівнянь Шредінгера. Сукупність можливих для даної квантової механічної […]

Заряд електрона. Метод магнетрона

Більшість методів вимірювання питомого заряду електрона заснована на властивостях руху частинки в електричному і магнітному полях. Задовільні, порівняно з іншими методами, результати дає дослідження критичних випадків дії електричного і магнітного полів, які реалізуються в магнетроні. Суть цього методу полягає у тому, що двоелектродну електронну лампу, електроди якої є коаксіальними циліндрами, розміщують у середній частині соленоїда […]

Іонізуюче випромінювання. Фотоемульсійний метод

Доки частинка летить у вакуумі і ні з чим не взаємодіє, її неможливо спостерігати. Частинку. можна зареєструвати лише при взаємодії її з речовиною. Відомі різні види взаємодії частинки з речовиною. Заряджені частинки, проходячи через речовину, викликають іонізацію і збудження атомів середовища, що, в свою чергу, може проявитись у вигляді помітних ефектів: імпульсів струму, спалахів світла […]

Визначення лінійного коефіцієнта ослаблення і енергії гамма-квантів у свинці

Проходячи через речовину, g-кванти рухаються з швидкістю світла і або зовсім не взаємодіють з частинками речовини, або при взаємодії можуть віддавати повністю чи частково свою енергію. Механізм взаємодії g-випромінювання буде розглянуто нижче. У міру проходження пучка g-випромінювання через речовину число g-квантів в ньому поступово зменшується. Зменшується також інтенсивність цього випромінювання. Детальний аналіз показує, що інтенсивність […]

Визначення активності джерела b-випромінювання

Процес самовільного перетворення нестійких ізотопів одних хімічних елементів в ізотопи інших елементів з випромінюванням елементарних частинок або ядер легких хімічних елементів називається радіоактивністю. Явище радіоактивності обумовлене лише внутрішньою будовою ядра і не залежить від зовнішніх умов (тиск, температура, агрегатний стан та ін.). Всі спроби вплинути на хід радіоактивного розпаду не дали бажаних результатів. Радіоактивний розпад […]

Визначення втрат енергії a-частинок за довжиною вільного пробігу в повітрі

Явище a–розпаду було відкрите в результаті вивчення природної радіоактивності хімічних елементів. Такі елементи розміщені в кінці неперіодичної системи Д.І.Менделєєва. Всього нараховується біля 40 природних і більше 100 штучних a–випромінювачів. Рівняння a–розпаду мав вигляд: (1) де — материнське ядро; — дочірнє ядро; — a–частинка (ядро атома гелію); — енергія, яка звільняється при a-розпаді (кінетична енергія a–частинки). […]