Поляризація електромагнітних хвиль

Поляризацією називається впорядкування вектору напруженості електричного поля Е хвилі в одному напрямку. В природному світлі вектори Е та В орієнтовані хаотично, тобто наприклад для вектора Е представлені всі напрямки коливань в площині, перпендикулярній до напрямку розповсюдження. Рис 1

Граничні умови для нормальних і тангенційних складових векторів електричного та магнітного полів

Граничні умови для нормальних складових магнітного поля Оскільки для магнітного поля справедливий закон нерозривності силових ліній, то або .

Закон індукції Фарадея. Друге рівняння Максвела

Явище електромагнітної індукції полягає в тому, що змінне в часі магнітне поле, що перетинає площину проводячого витка, створює на його кінцях різницю потенціалів. друге рівняння Максвела є узагальненням закону індукції Фарадея.

Вектори магнітної індукції В, намагнічуваності М і напруженості манітного поля Н

Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом I характеризується напруженістю магнітного поля (А/м): H = I/(2pr), де r- відстань від провідника до точки, в якій визначається напруженість. Поряд з напруженістю магнітне поле характеризується магнітною індукцією B (Тл), яка визначається для рівномірного поля виразом: B = Ф/S, де S – площа, через яку проходить магнітний потік.

Теорема Остроградського – Гауса

Визначимо потік напруженості поля електричних зарядів q1, q2, q2, … qn крізь деяку замкнуту поверхню, яка оточує ці заряди (Рис 1). Будемо вважати потік від’ємним, якщо він направлений всередину поверхні; в іншому випадку будемо вважати його додатнім.

Магнітний потік

Магнітним потоком (потоком вектора магнітної індукції) через площадку dS називається скалярна фізична величина, яка дорівнює: де Bn=B*cos(α) – проекція вектора B на напрямок нормалі до площадки dS (α – кут між векторами n і B).

Четверте рівняння Максвела для монохроматичного поля

Для того що б за допомогою електромагнітного поля можна було б передавати інформацію, вектори E, D, H, B повинні змінюватися в часі в відповідності з сигналом що передається. Наприклад в випадку амплітудної модуляції вимірювання амплітуди струму в випромінювачі, який збуджує поле, в часі здійснюється по закону повідомлення, що передається.

Магнітне поле

Магнітне поле – це особливий вид матерії за допомогою якого здійснюється взаємодія між провідниками струму і постійними магнітами. Було встановлено, що між магнітним полем і електричним струмом існує зв’язок, який вперше дослідив Ерстед. При пропусканні електричного струму магнітна стрілка стає перпендикулярно до провідника. При зміні напрямку електричного струму магнітна стрілка поверталась на 1800. із цього […]

Рівняння Максвела

Рівняння Максвела показують зміни основних характеристик електромагнітного поля – векторів E, D, H, B в даному матеріальному середовищі з розподілом в ньому електричних зарядів і струмів. В основі теорії Максвела лежить чотири рівняння. 1) Електричне поле можу бути як потенціальним (Eq), так і вихровим (Eb): Перше рівняння Максвела вказує на те що джерелами електричного поля […]

Дивергенція векторного поля

Розглянемо деяку точку P векторного поля A(P) і оточимо її замкнутою поверхнею S, що повністю знаходиться у полі. Обчислимо потік вектора через поверхню S і візьмемо відношення цього потоку до об’єму V області Ω, обмеженою поверхнею S: An(P) – проекція векторного поля на нормаль n до поверхні S в будь-якій її точці В полі швидкостей […]

Імпульсні трансформатори на кільцевих осердях

Імпульсним трансформатором називають трансформатор, який виконаний на осерді з феро- чи феромагнітного матеріалу та призначений для передачі (трансформації) імпульсних сигналів. Імпульсні трансформатори використовують для зміни амплітуди і полярності імпульсів, розгалуження імпульсів по незалежних колах, узгодження опорів, а також в якості фазозcувальний елемента в блокінг-генераторах. Головна вимога до імпульсного трансформатора – це передача короткочасних імпульсів без […]

Імпульсне перемагнічування феромагнетиків

Поряд з напівпровідниковими приладами в цифрових пристроях знайшли широке використання магнітні матеріали з прямокутною петлею гістерезису. З цих матеріалів виготовляють магнітні осердя, які мають два стійкі магнітні стани. Для цифрових пристроїв, що перемикаються, використовуються магнітні осердя двох видів: стрічкові пермалоєві і феритові. Такі осердя, зовнішній вигляд яких показаний на рис.1.1.1, мають петлю гістерезису майже прямокутної […]

Логічні пристрої на МНЕ

Перед тим, як розглянути принципи побудови схем, що виконують логічні операції, розглянемо способи розгалуження інформації в схемах на магнітних елементах. Схеми розгалуження використовуються для передачі інформації з виходу одного магнітного елемента одночасно на ряд інших елементів.

Магнітні властивості речовини

Перед тим, як розглянути природу магнітних властивостей речовини, нагадаємо одиниці магнітних величин у Міжнародній системі одиниць (СІ). Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом I характеризується напруженістю магнітного поля (А/м):  H = I/(2pr),  де r- відстань від провідника до точки, в якій визначається напруженість. Якщо струм проходить по обмотці з числом витків w, то він створює […]

Доменна структура. Характеристики феромагнетиків

При температурах нижче точки Кюрі, як випливає з рис. 1.1.3, феромагнітна речовина завжди (незалежно від того, є чи нема зовнішнього поля) характеризується незмінною для даної температури спонтанною намагніченістю Ms. У той же час навіть монокристал феромагнетика може бути або цілком розмагніченим, або намагніченим у більшій чи меншій мірі. Ці протиріччя пояснює доменна теорія феромагнетизму.

Магнітні матеріали

Для створення елементів та пристроїв систем управління і автоматики використовують магнітні матеріали, до яких, головним чином, виставляють такі вимоги: 1.Матеріал повинен легко намагнічуватися під дією постійного поля або однополярного імпульсу поля та легко перемагнічуватися в змінному полі, тобто петля гістерезису повинна бути достатньо вузькою з малим значенням НС і великим значенням m. Такі вимоги дозволяють […]