Принцип дії колекторних електричних машин

Принцип дії колекторних електричних машин Відмінною конструктивною ознакою колекторної машини постійного струму є наявність колектора, через який відбувається зв’язок робочої обмотки (обмотки якоря) з навантаженням (режим генератора) або джерелом живлення (режим двигунів). Колектор – це механічний перетворювач. В комплекті з контактними щітками він перетворює постійний струм в змінний або навпаки.

Способи збудження колекорних електричних машин

Способи збудження колекорних електричних машин Для роботи електричної машини необхідна наявність магнітного поля. В більшості машин постійного струму це поле створюється обмоткою збудження, що живиться постійним струмом. Властивості електричних машин постійного струму в значній мірі визначаються способом ввімкнення обмотки збудження або, як принято говорити, способом збудження. За способами збудження електричні машини можна класифікувати слі-дуючим чином: […]

Будова колекторних електричних машин

Будова колекторних електричних машин Електрична машина постійного струму складається з нерухомого статора і якоря, що обертається. Статор включає станину і головні полюси з полюсними котушками. Як правило, в колекторних двигунах малої потужності з електромагнітним збудженням використовують двохполюсні статори (2р = 2) двох конструкцій – збірний і суцільний шихтований. Станина збірного статора (рис.1.1.6, а) являє собою […]

Магнітне поле машини. Реакція якоря

Магнітне поле машини. Реакція якоря Рис.1.1.20. Магнітне коло колекторної електричної машини Магнітним колом називається сукупність частин машини, по яким проходить головний магнітний потік (рис.1.1.20). Магнітне коло машини постійного струму складається з п’яти ділянок: осердя головних полюсів, повітряний проміжок, зубчатий слой якоря, ярмо якоря і ярмо статора (станина). Кожна з цих ділянок створює опір магнітному потоку. […]

Комутація в колекторних електричних машинах

Комутація в колекторних електричних машинах Робота машини постійного струму, як правило, супроводжується іскрінням між щіткою і колектором. Іскріння на колекторі – явище досить шкідливе. Воно приводить до підгорання колектора і щіток, забруднення машини, неможливості використання машини в вибухонебезпечних приміщеннях, нестабільності характеристик машини через опір контакту щітка-колектор, що змінюється, і т.д. Існує багато причин, що викликають […]

Способи покращення комутації в колекторних електричних машинах

Способи покращення комутації в колекторних електричних машинах В кінцевому підсумку способи покращення комутації зводяться до зменшення або повного усунення струму комутації, що визначається рівнянням (1.1.13) де Srк – сума електричних опорів струмів комутації, а саме опорів секцій, перехідного контакту між колекторними пластинами і щіткою, а також щітки. З перерахованих опорів найбільшу величину мають опори перехідного […]

Математичні закономірності колекторних двигунів

Математичні закономірності колекторних двигунів Електрорушійна сила обмотки якоря. В процесі роботи машини постійного струму в кожному провіднику якоря наводиться ЕРС, величина якої визначається виразом (1.1.1). В машині постійного струму магнітна індукція в повітряному проміжку в межах кожного полюсного ділення розподіляється по трапецеїдальній кривій (рис.1.2.1). Тому для визначення ЕРС зручніше використовувати середнє значення магнітної індукції в […]

Колекторні двигуни незалежного і паралельного збудження

Колекторні двигуни незалежного і паралельного збудження. Схеми включення. Основні характеристики В двигунах незалежного збудження обмотка збудження ОЗ електрично не пов’язана з обмоткою якоря (рис.1.2.3,а). Як правило, напруга збудження Uз відрізняється від напруги в колі якоря U. Якщо ж напруги рівні, то обмотку збудження вмикають паралельно обмотці якоря (рис.1.2.3,б). Використання в електроприводі двигуна незалежного або паралельного […]

Регулювання частоти обертання двигунів незалежного і паралельного збудження

Регулювання частоти обертання двигунів незалежного і паралельного збудження Хороші регулюючі властивості двигунів постійного струму – одна з головних причин їх використання в сучасному електроприводі, недивлячись на істотні недоліки, обумовленні наявністю в них щітково-колекторного вузла. Кращі регулюючі властивості у двигунів незалежного і паралельного збудження. Способи регулювання частоти обертання характеризуються показниками: діапазон і плавність регулювання, економічність, що […]

Пуск колекторних двигунів

Пуск колекторних двигунів Струм в колі якоря двигуна визначається виразом (1.2.9). При вмиканні двигуна в мережу в початковий момент часу частота n = 0, тому проти-ЕРС Еа = 0. Початковий пусковий струм в колі якоря (1.2.30) Так як опір обмоток в колі якоря, як правило, невеликий, то початковий пусковий струм Іп досягає більших значень в […]

Двигуни послідовного збудження

Двигуни послідовного збудження В двигунах послідовного збудження обмотка збудження ввімкнена послідовно з обмоткою якоря (рис.1.2.10,а), при цьому струм збудження дорівнює струму якоря (Із = Іа), що надає двигунам особливі властивості. При невеликих навантаженнях, коли Іа < Іном і магнітна система двигуна ненасичена, електромагнітний момент пропорційний квадрату струму в обмотці якоря: (1.2.32)

Універсальні колекторні двигуни

Універсальні колекторні двигуни Універсальний колекторний двигун працює як від мережі постійного струму, так і від мережі змінного струму. Можливість роботи колекторного двигуна послідовного збудження від мережі змінного струму пояснюється тим, що при зміні полярності підведеної напруги змінюються напрямки струмів в обмотці якоря і в обмотці збудження. При цьому зміна полярності полюсів статора практично співпадає з […]

Безконтактні двигуни постійного струму

Безконтактні двигуни постійного струму З метою покращення властивостей двигунів постійного струму були створені двигуни з безконтактним комутатором, що називаються безконтактними двигунами постійного струму (БДПС). Відмінність БДПС від колекторних двигунів традиційної конструкції полягає в тому, що в них щітково-колекторний вузол замінений напівпровідниковим комутатором (інвертором), що керується сигналами, які поступають з безконтактного давача положення ротора. Робоча обмотка […]

Призначення виконавчих двигунів і вимоги, які до них предявляються

Виконавчі двигуни призначені для перетворення керуючого електричного сигналу в кутове механічне переміщення вала в системах автоматики. Такі двигуни працюють в умовах частих пусків і зупинок, тому що сигнал керування систематично змінюється відповідно до закону регулювання. Виконавчі двигуни іноді називають керованими. В системах автоматики застосовують виконавчі двигуни трьох видів – постійного струму, асинхронні і крокові. За […]

Керування виконавчими двигунами постійного струму

У якості виконавчих двигунів постійного струму застосовують двигуни з електромагнітним незалежним збудженням або зі збудженням постійними магнітами. Наявність щітково-колекторного вузла ускладнює експлуатацію виконавчих двигунів і робить неможливим їх застосування у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних середовищах. Механічне тертя щіток об колектор ускладнює керування такими двигунами. Проте виконавчі двигуни постійного струму мають ряд переваг: їх механічні і регулювальні […]

Загальні відомості про генератори постійного струму

Недивлячись на переважне використання в народному господарстві джерел трифазного змінного струму, генератори постійного струму широко використовуються в різних галузях промисловості. Область їх використання достатньо широка і різноманітна, звідси і різноманітні вимоги до параметрів і характеристик генераторів постійного струму. Властивості і характеристики їх визначаються способом створення потоків збудження. В залежності від цього розрізняють: генератори з незалежним […]

Генератор з незалежним збудженням

В цьому генераторі (рис.1.4.1, а) струм збудження Із не залежить від струму якоря Іа, який рівний струмові навантаження Ін. Сила струму Із визначається напругою джерела живлення і опором кола збудження (опором обмотки збудження rз і регулюючого опору rр.з): Із = Uз/(rз + rр.з). (1.4.1) Як правило, струм збудження складає (1¸3)% від номінального струму якоря.

Генератор з паралельним збудженням

В цьому генераторі використовується принцип самозбудження, при якому обмотки збудження живляться безпосередньо від самого генератора (рис.1.4.2, а). Для виникнення процесу самозбудження необхідно, щоб в генераторі був хоча б невеликий, (2 ¸ 3) % від Фз.ном, потік залишкового магнетизму Фзал. Якщо привести генератор в обертання і підключити коло збудження до кола якоря, то на якорі з’явиться […]

Тахогенератори постійного струму

Тахогенератор постійного струму – це машина постійного струму з незалежним збудженням або збудженням постійними магнітами, що працює в генераторному режимі. Рис.1.4.3. Принципові схеми ввімкнення тахогенераторів постійного струму

Електромашинні підсилювачі. Загальні відомості. Класифікація

Електромашинні підсилювачі (ЕМП) – це спеціальні електричні генератори (частіше постійного, рідше змінного струму), вихідна потужність яких регулюється зміною потужності керування (збудження), в багато раз меншої вихідної потужності. Найпростішим ЕМП може бути генератор постійного струму з незалежним збудженням. Відомо, що вихідна напруга, а тому, і вихідна потужність генератора залежать від магнітного потоку збудження. Таким чином, обмотка […]

ЕМП з незалежним збудженням

Одноступінчаcтий ЕМП з незалежним збудженням є генератор постійного струму незалежного збудження. Конструктивно він відрізняється від останнього тим, що в ньому не тільки осердя якоря, але і інші частини магнітної системи (станину, осердя полюсів) виконують шихтованими. Мета такого виконання – зменшити вплив вихрових струмів на роботу ЕМП в перехідних процесах. Для підвищення ступеня форсування за напругою […]

ЕМП з самозбудженням

ЕМП з самозбудженням – це удосконалений ЕМП незалежного збудження. В ЕМП з самозбудженням обмотка збудження (керування) створює не всю МРС, необхідну для збудження машини, а лише незначну її частину. Головна частина МРС створюється обмоткою самозбудження, потужність в яку поступає з вихода підсилювача. Це сприяє зменшенню потужності керування (втрат в обмотці керування), а тому, збільшенню коефіцієнта […]

Каскадні багатоякірні ЕМП поздовжнього поля

Щоб підвищити коефіцієнт підсилення одноступінчастих ЕМП з незалежним збудженням, на практиці їх часто з’єднують каскадно таким чином, що перший ЕМП живить обмотку керування другого, другий – обмотку керування третього і т.д. (рис.1.5.2). Рис.1.5.2. Схема каскадного ЕМП

ЕМП поперечного поля

ЕМП поперечного поля є самим розповсюдженим з електромашинних підсилювачів. Це одноякірний двохступінчастий підсилювач, що конструктивно являє собою ненасичену електричну машину постійного струму з двома явно вираженими полюсами, в яких є пази для розміщення компенсаційної обмотки (рис.1.5.3). Статор ЕМП набирають з штампованих листів електротехнічної сталі. Якір підсилювача має одну обмотку і один колектор, на якому розташовані […]