Визначення ККД машини постійного струму методом холостого ходу

Мета роботи – Набути практичних ниваків по визначенню ККД машини постійного струму методом холостого ходу; одержати експериментальне підтвердження теоретичних знань про види втрат в машині постійного струму, їх залежності від навантаження машини, а також залежності ККД машини від навантаження.

Дослідження трансфлюксора

Мета роботи – вивчити принцип дії трансфлюксора, методику дослідження його основних характеристик; визначити діапазони зміни вхідних і вихідних сигналів трансфлюксора як запам”ятовуючого елемента обчислювальних пристроїв.

Дослідження імпульсних трансформаторів на кільцевих осердях

Мета роботи – вивчити принцип дії і методику визначення основних параметрів малогабаритних імпульсних трансформаторів на ферритових кільцевих осердях.

Дослідження імпульсного перемагнічування феррита з прямокутною петлею гістерезіса

Мета роботи – вивчити основні квазістатичні характеристики, динамічні характеристики на змінному струмі і динамічні імпульси характеристики тороїдальних ферритових осердь з прямокутною петлею гістерезіса (ППГ) для пристроїв автоматики і обчислювальної техніки.

Дослідження реверсивного магнітного підсилювача

Мета роботи – вивчити принцип дії, основні характеристики і параметри реверсивного МП на базі диференціальної схеми.

Магнітний підсилювач з самонасиченням

Мета роботи – вивчити основні режими роботи, характеристики і параметри МП з самонасиченням на прикладі однотактної мостової схеми з виходом постійного струму.

Дослідження магнітного підсилювача із зворотнім зв’язком

Мета – вивчити різні схеми введення зворотнього зв’язку в МП і їх характеристики.

Дослідження простого (однотакного) магнітного підсилювача

Мета роботи – вивчити принцип дії, основні закономірності роботи, параметри і статичні характеристики простішого магнітного під­силювача.  

Електромагнітний перетворювач напруги

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ. Мета роботи – вивчення принципу дії електромагнітного перетво­рювача напруги для систем автоматичного управління і регулювання, освоєння методики експериментального дослідження його основних харак­теристик і параметрів.

Характеристики управління елементів СУА

Елементи СУА, що виконують операції з сигналами, здійснюють функціональний зв’язок між фізичними величинами. Отже, стан елемента можна характеризувати однією або кількома фізичними величинами, які називаються змінними, що управляються або регулюються. Такі елементи можна називати об’єктами управління. Зазвичай, до об’єкта управління прикладається два види (типи) впливу: керувальний – Х(t), та збурювальний – Z(t); стан об’єкта характеризується […]

Надійність елементів

Елементи і пристрої автоматики, з яких утворюються різні системи автоматичного управління, повинні мати високу надійність, оскільки хибне виконання функції навіть одним елементом може призвести до виходу з ладу всієї системи. Тому при проектуванні, створенні і експлуатації елементів автоматики необхідно приділяти увагу питанням забезпечення їх високої надійності. Під надійністю розуміють властивість елемента зберігати свої параметри в […]

Класифікація елементів систем управління і автоматики

Як зазначалось, системи автоматики призначені для отримання інформації про хід процесу, що управляється, її обробки і використання при формуванні впливів управління на процес. Нагадаємо, що в залежності від призначення розрізняють такі автоматичні системи. Системи автоматичної сигналізації призначені для повідомлення обслуговуючого персоналу про стан того чи іншого технічного пристрою, про протікання того чи іншого процесу. Системи […]

Часові динамічні характеристики елементів

Часові динамічні характеристики являють собою функції часу і служать для оцінки динамічних властивостей елементів при їх дослідженні в області дійсної змінної t. Розрізняють два види часових характеристик: перехідні – h (t) і імпульсні – w(t). Перехідною характеристикою елемента називається реакція цього елемента на одиничну функцію.

Поняття про елемент систем управління і автоматики

У відповідності до загальних принципів управління різними процесами автоматизоване управління здійснюється на основі інформації з використанням комплексу технічних засобів автоматики. Технічні засоби систем управління і автоматики (СУА), що охоплюють різноманітні елементи і пристрої, служать для отримання, передавання, перетворення та збереження контрольної інформації; порівняння контрольної і програмної інформації; формування та передавання командної інформації і використання її […]

Частотні характеристики елементів

Реакція елемента на вхідний гармонічний сигнал пов’язана з поняттям частотних функцій. Якщо на вхід лінійного елемента подати гармонічний вплив – синусоїдальні коливання з циклічною частотою w, амплітудою Х і початковою фазою j1(w) : х(t) = X sin [wt + j1(w)],

Технічні характеристики елементів та пристроїв СУА

Технічні характеристики елементів та пристроїв СУА поділяють на п’ять груп: статичні, динамічні, точнісні, експлуатаційні і економічні. 1.Статичні характеристики: коефіцієнти підсилення і передаточні коефіцієнти (чутливість); лінійність статичних характеристик (для лінійних елементів і пристроїв); мінімальні і максимальні значення вхідних і вихідних параметрів (поріг чутливості, зона нечутливості або неоднозначності, значення параметрів насичення, робочий діапазон зміни сигналів і параметрів); […]

Фізичні основи роботи елементів СУА

Робота більшості різноманітних елементів, що застосовуються в СУА, заснована на електричних та магнітних явищах. Всі ці елементи вмикаються в електричне коло, тому для опису їх роботи передусім використовуються закон Ома та закони Кірхгофа. Закон Ома. Струм в провіднику І дорівнює відношенню напруги U на ділянці провідника до електричного опору R цієї ділянки: