ДПТ

Мета роботи: вивчити конструкцію промислових зразків електродвигунів постійного струму (ДПТ), вживаних в автоматиці, фізичні основи їх роботи, і з’ясувати суть технічних даних, наведених в довідковій літературі для виконання інженерних розрахунків засобів автоматики з ДПТ.

Програма роботи

1. Вивчити склад ДПТ і призначення окремих його вузлів.

2. Вивчити принцип дії ДПТ і фізичні величини, характеризуючі основні робочі процеси в електродвигуні.

3. Визначити вказані викладачем технічні дані непрацюючого ДПТ.

4. Визначити основні електричні і механічні параметри, що характреризують номінальний режим роботи промислового зразка ДПТ.

1. Пристрій і призначення вузлів ДПТ

Виконання цього пункту програми проводиться шляхом самостійного вивчення відповідних розділів учбової і технічної літератури, запропонованої викладачем, а такодж макета промислового зразка ДПТ в розібраному вигляді. Результати роботи повинні бути оформлені в звіті по лабораторній роботі у вигляді відповідей на наступні питання і завдання:

1.1 Що є якорем ДПТ?

Якір (обмотка з сердечником) – це рухома частина, в якій відбувається перетворення одного виду енергії в інший.

1.2 В чому призначення статора ДПТ?

Статор – нерухома частина, в якій виникає магнітне поле.

1.3 Які конструктивні елементи входять до складу статора?

Станини, обмотка, головні полюса, полюсні наконечники.

1.4 З якою метою головні полюси оснащуються полюсними наконечниками?

Полюсні наконечники забезпечують потрібне розподілення магнітної індукції в повітряному зазорі і зменшують магнітний опір.

1.5 Чому якір набирається з окремих листів електротехнічної сталі?

З метою зниження втрат на вихрові струми.

1.6 Навіщо в ДПТ необхідний колектор? Що він собою представляє?

Колектор необхідний для того, щоб струм протікав в одному напрямку, тобто необхідно, щоб він був ипрямлений. Колектор представляє з себе циліндричне тіло, що складається із окремих металевих пластин. Колекторні пластини ретельно ізолюють один від одного миканитовими прокладками, а від корпусу машини – миканитовими манжетами.

2. Принцип дії і основні фізичні величини

Виконання цього пункту програми засновано на самостійному вивченні конспекту лекцій, учбової і спеціальної літератури, запропонованої викладачем. Результати відображаються в звіті по лабораторній роботі у вигляді відповідей на наступні питання і задачі:

2.1 Що означає властивість оборотності електричної машини постійного струму?

2.2 Згідно якому фізичному закону в провіднику, що рухається в магнітному полі, наводиться ЕДС? Приведіть формулу для розрахунку ЕДС в цьому випадку.

2.3 В яких одиницях вимірюється магнітна індукція?

2.4 Приведіть формулу, що описує процес виникнення механічної сили, діючої на провідник із струмом в магнітному полі.

2.5 По якому закону завичайно змінюється індукція магнітного поля уздовжд робочого зазора ДПТ?

2.6 За допомогою якого правила можна визначити напрям сили, діючої на провідник зі струмом в магнітному полі?

2.7 Як розрахувати момент обертання, діючого в даний момент часу на рамку зі струмом, розміщену на якорі двигуна, якщо відомо, що індукція в робочому зазорі змінюється по синусоїдальному закону, число пар поолюсів дорівнює р, довжина і діаметр якоря Iя і dя, а площина рамки утворює з геометричною нейтраллю кут α.

2.8 Якої форми наводиться ЕДС в провідниках обмотки якоря ДПТ при його обертанні в магнітному полі обмотки збудження?

2.9 Як визначити напрям цієї ЕДС для будь-якого положення провідника уздолвж робочого зазора ДПТ?

2.10 Що таке реакція якоря? В якому режимі роботи машини постійного струму вона виявляється найбільш сильно?

3. Технічні дані непрацюючого ДПТ

Для виконання цього пункту програми використовується макет промислового зразка ДПТ в розібраному вигляді. Як вимірювальні засоби, застосовуються лінійки або штангенциркуль, а також комбінований цифровий прилад В7-20. Результати вимірювань відображаються в звіті по лабораторній роботі:

3.1 З’ясуйте, до якого класу належить досліджуваний ДПТ: електродвигун з е.-м. збудженням або електродвигун із збудженням від постійних магнітів? – Клас з електромагнітним збудженням.

3.2 Скільки пар полюсів встановлено на статорі (р)? – Одна пара, два полюси.

3.3 Скільки щіток містить даний ДПТ? – Дві.

3.4 Порахуйте кількість пазів якоря (z) і кількість пластин колекторів (k)? – z=11; k=22.

3.5 Зміряйте розподіл колектора даного ДПТ (τк). – τк=3мм.

3.6 Зміряйте основні габаритні розміри статора і якоря даного ДПТ. – Статор: зовн ширина 7см, внутр ширина 6,3см, довжина 10,6см. Ротор: довжина 11,4см, ширина 3см.

3.7 По діаметру якоря і кількості головних полюсів визначте полюсний розподіл даного ДПТ (τП). – τП=9,42

3.8 З’ясуйте, скільки провідників укладено в одному пазу якоря і розрахуйте загальну кількість активних провідників обмотки якоря (N). – N=1584

3.9 Припускаючи, що обмотка якоря є простою, по числу щіток визначте число гілок обмотки якоря (2а). – 2а=4

4. Технічні дані номінального режиму роботи

З довідкової літератури, запропонованої викладачем, випишіть настуні технічні дані дослідженого в попередньому розділі електродвигуна, які характеризують номінальний режим його роботи. В звіті по лабораторній роботі оформите їх у вигляді таблиці з вказівкою одиниць вимірювання. Призахисті роботи обов’язково треба знати фізичне значення цих параметрів:

4.1 Номінальна напруга живлення

4.2 Номінальна потужність електродвигуна

4.3 Номінальний струм збудження

4.4 Номінальний вструм якоря

4.5 Номінальна частота обертання

4.6 Номінальний обертаючий момент

4.7 Момент інерції якоря

4.8 Пусковий момент

4.9 Статичний момент тертя

4.10 Опір обмотки збудження. Опір обмотки якоря

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *