Дослідження тахогенератора постійного струму

Мета роботи – вивчити конструкцію та принцип дії тахогенерато­ра постійного струму. Експериментальні способи зняття його характе­ристик і визначення основних похибок роботи.

Опис лабораторного стенда

Лабораторний стенд зібраний по схемі, що приведена на рис. 14.1.

Досліджуємий тахогенератор типу ТГП-1 з магнітоелекгричним збуд­женням приводиться до обертання привідним двигуном постійного струму M. Частота обертання двигуна регулюється шляхом зміни вихідної напруги зовнішнього джерела струму clip_image002, який підключається до відповідних гнізд стенда. Для вимірювання частот обертання в стенді використовується тахометр типу ТЕСА, який містить індуктивний давач кута повороту вала ВР і блок цифрової індикації clip_image004. Вихідна напруга досліджуємого тахогенератора вимірюється зовнішнім вольтмет­ром PV, котрий підключається до відповідних гнізд стенда. Перемикачем S1, ручка якого виведена на передню панель стенда, встановлюється потрібне значення навантажувального опору тахогенератора. Режиму холостого ходу відповідає положення „0” цього перемикача.

Загальне ввімкнення стенда здійснюється тумблером ‘Мережа’, що розміщений на передній панелі стенда.

clip_image006

Рис. 14.1. Схема лабораторного стенда для дослідження тахогенератора постійного струму .

Програми та методика виконання роботи

1. Зняти і побудувати зовнішню характеристику тахогенератора clip_image008 при clip_image010.

Для цього встановити частоту обертання привідного двигуна clip_image012=2000 об/хв. Змінюючи перемикачем S1 навантажувальний опір тахогенератора clip_image014 в діапазоні від 500 Ом до clip_image016 , зняти від­повідні значення вихідної напруги clip_image018. Результати занести до табл. 14.1.

Таблиця 14.1.

clip_image020

500

1000

4000

5000

10000

47000

100000

clip_image022

             

2.Зняти та побудувати вихідні характеристики тахогенератора clip_image024 при clip_image026.

Для цього встановити режим холостого ходу тахогенератора(clip_image028). Змінюючи частоту обертання привідного двигуна в діапазоні від 0,1 до 1,2 , виміряти відповідні значення напруги на виході тахогенера­тора. При цьому значення номінальної частоти обертання =2000 об/хв.

Результати занести до табл.14.2

Таблиця 14.2

2400

2000

1600

1200

800

400

clip_image030

clip_image020[1]

clip_image016[1]

500

4000

Повторити аналогічні виміри для значень навантажувального опору clip_image014[1]= 500 Ом і clip_image014[2]= 4000 Ом. Розрахувати крутизну К цих характерис­тик.

3. Визначити зону нечутливості тахогенератора.

Для цього в режимі холостого ходу тахогенератора, а також при clip_image014[3]= 500 Ом і clip_image014[4]= 4000 Ом, виміряти значення швидкості обертан­ня двигуна clip_image030[1], при яких напруга на виході тахогенератора близька до нуля. Результати занести до табл. 14.2.

4. Визначити асиметрію А тахогенератора постійного струму.

Для цього виміряти напругу на виході тахогенератора при швид­кості обертання clip_image012[1] = 2000 об/хв для правого та лівого напрямку обертання валу. Навантажувальний опір clip_image014[5] = 500 Ом. Напрямок обер­тання можна змінювати шляхом зміни полярності напруги, підведеної до привідного двигуна.

Асиметрія напруги обчислюється за формулою:

clip_image035

Контрольні запитання

1. Устрій, принцип дії і призначання тахогенератора постійного струму.

2. В чому причина нелінійності вихідних характеристик тахогенератора?

3. Чому виникає зона нечутливості? Як її зменшити?

4. Дайте порівняльний аналіз тахогенераторів електромагнітного і магнітоелектричного збудження.

5. Причина виникнення асиметрії вихідної напруги.

6. Поясніть механізм виникнення температурної похибки тахогенератора.

Література

1.Волков Н.И., Миловзоров В.П. Электромашинные устройства автоматики: Учеб.для вузов по спец. "Автоматика и телемеханика". -М.: Высш. шк., 1986. – С.23-28.

2.Арменский Е.В., Фалк Г.В. Электрические микромашины. Учебное пособие для электротехн.спец.вузов. – М.: Высш.шк., І985. – С.ІЗІ-І38.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *