Лінійний обертовий трансформатор

Залежність вихідної напруги U2 лінійного обертового трансформатора від кута повороту ротора a має вигляд

U2 =image002 ,image004image006 (2.18)

де m постійна величина, обумовлена магнітними й електричними параметрами ЛОТ.

Якщо m »0,54, то залежність U2= f(a ) лінійна з похибкою не більшою 1% у межах зміни кута повороту ротора від 0 до ±60° (рис2.5, a). Для одержання вказаної залежності U2= f(a ) застосовують наступну схему включення обмоток ЛОТ: синусна обмотка w2 сполучена послідовно з компенсаційною обмоткою wê, а косинусна обмотка w3 замкнута на незмінний опір Zc ( рис.2.5,б), величина якого вибирається такою, щоб забезпечити повне вторинне симметрування обмоток при заданому навантаженні ZH. Для визначення значень опору Zc використовуємо рівняння

Zc + Z3 » 2( Z2 + Zê + Zí). (2.19)

Таким чином, для повного вторинного симетрування обмоток ЛОТ необхідно, щоб опір ланцюга косинусної обмотки був рівним подвоєному значенню опору ланцюга синусної обмотки, включаючи опір компенсаційної обмотки Zê і навантаження Zí. Проте повне вторинне симетрування обмоток ЛОТ можливо лише при незмінному навантаженні Zí.= const. У випадку змінного навантаження застосовується схема первинного симетрування (рис.2.5,в), у якій обмотка збудження включена послідовно з косинусною обмоткою й опором Zc, а компенсаційна обмотка замкнута на опір Zк. Опори Zc і Zê вибирають такими, щоб магнітні потоки компенсаційної обмотки Фк і косинусної обмотки по

image010

Рис.2.5. Лінійний обертовий трансформатор:

а – залежність U2 = f(a); б – схема з вторинним симетруванням,

в – схема з первинним симетруванням

поперечній осі Ф3q, були взаємно компенсовані при будь-якому значенні кута повороту ротора a

Точність ЛОТ визначається похибкою відтворення лінійної залежності вихідної напруги від кута повороту ротора a в діапазоні +60° і значенням залишкової ЕРС еЗАЛ у процентах. Похибка відтворення лінійної функції, %,

e. = DU 100 / Umax, (2.20)

де середнє значення максимальних позитивних DU1 і негативних DU2 відхилень вихідної напруги від розрахункового при повороті ротора ЛОТ на 60°за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки

DU = 0,5 (DU1 + DU2) (2.21)

Лінійні обертові трансформатори діляться на три класи точності і характеризуються припустимими показниками, приведеними нижче:

Клас точності ЛОТ 0,05 0,1 0,1

eЛ , % ±0,05 ±0,1 ±0,2

езал, % 0,025 0,05 0,1

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики” частина 2

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *