Дослідження поворотного трансформатора

Мета роботи — практично освоїти збирання і експеримент...

Дослідження синхронного реактивного конденсаторного двигуна

Мета роботи — вивчити устрій синхроного реактивного ко...

Дослідження асинхронного тахогенератора

Мета роботи — вивчити конструкцію та принцип дії асинх...

Дослідження тахогенератора постійного струму

Мета роботи — вивчити конструкцію та принцип дії тахог...

Дослідження паралельного і послідовного способів збудження двигуна постійного струму

Мета роботи — вивчити схеми підключення двигуна постій...

Дослідження пуску та гальмування електродвигуна постійного струму

Мета роботи — ознайомитись з основними схемами пуску т...

Визначення ККД машини постійного струму методом холостого ходу

Мета роботи – Набути практичних ниваків по визначенню ККД ма...

Дослідження електромеханічних елементів автоматики

Мета роботи – вивчити пристрій і принцип дії трьох електроме...

Дослідження трансфлюксора

Мета роботи – вивчити принцип дії трансфлюксора, методику до...

Дослідження імпульсних трансформаторів на кільцевих осердях

Мета роботи – вивчити принцип дії і методику визначення осно...

Дослідження імпульсного перемагнічування феррита з прямокутною петлею гістерезіса

Мета роботи – вивчити основні квазістатичні характеристики, ...

Дослідження реверсивного магнітного підсилювача

Мета роботи – вивчити принцип дії, основні характеристики і ...

Магнітний підсилювач з самонасиченням

Мета роботи — вивчити основні режими роботи, характери...

Дослідження магнітного підсилювача із зворотнім зв’язком

Мета – вивчити різні схеми введення зворотнього зв’язку в МП...

Дослідження простого (однотакного) магнітного підсилювача

Мета роботи — вивчити принцип дії, основні закономірно...

Електромагнітний перетворювач напруги

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ. Мета роботи — в...

Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь магнітних підсидювачів

Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь МАГНІ...

Дослідження трифазно магнітоелектричної синхронної машини

Мета роботи: дослідження трифазної явнополюсної, магнітоелек...

ДПТ

Мета роботи: вивчити конструкцію промислових зразків електро...

Дослідження трифазної асинхронної машини з короткозамкненим ротором.

Мета: Дослідження трифазної асинхронної машини з короткозамк...

Поляризація електромагнітних хвиль

Поляризацією називається впорядкування вектору напруженості ...

Граничні умови для нормальних і тангенційних складових векторів електричного та магнітного полів

Граничні умови для нормальних складових магнітного поля Оскі...

Закон індукції Фарадея. Друге рівняння Максвела

Явище електромагнітної індукції полягає в тому, що змінне в ...

Вектори магнітної індукції В, намагнічуваності М і напруженості манітного поля Н

Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом I характе...

Теорема Остроградського – Гауса

Визначимо потік напруженості поля електричних зарядів q1, q2...

Магнітний потік

Магнітним потоком (потоком вектора магнітної індукції) через...

Четверте рівняння Максвела для монохроматичного поля

Для того що б за допомогою електромагнітного поля можна було...

Магнітне поле

Магнітне поле – це особливий вид матерії за допомогою якого ...

Рівняння Максвела

Рівняння Максвела показують зміни основних характеристик еле...

Дивергенція векторного поля

Розглянемо деяку точку P векторного поля A(P) і оточимо її з...

Магнітне поле

Вивчення властивостей постійних магнітів показало: 1) постій...

Основні рівняння. Векторна діаграма асинхронного двигуна.

Напруга , прикладена до фази обмотки статора, врівноважуєтьс...

Пристрій асинхронного двигуна

Асинхронні машини в наш час являються найбільш розповсюджени...

Обмотка статора

Обмотки статорів машин змінного струму виготовляють розподіл...

Принцип утворення обертового магнітного поля

На статорі трифазної машини є три обмотки (фази), які зміщен...

Принцип дії асинхронного двигуна

Рис. 1.1.13. Модель трифазного асинхронного двигуна Розгляне...

Магнітні поля і ЕРС асинхронної машини.

Під дією підведеної до фаз обмотки статора напруги U1 в них ...

Схеми заміщення. Струм ротора.

Так як основні рівняння асинхронної машини аналогічні рівнян...

Головні енергетичні відношення. Енергетична діаграма.

Представимо обертове магнітне поле асинхронного двигуна у ви...

Електромагнітний момент асинхронного двигуна. Механічні характеристики.

Підставивши у вираз (1.1.44) значення струму I2’ з (1.1.33),...