Трете рівняння Максвела

divD = ρ (1) Згідно (1) розходження електричної індукції рівно щільності заряду ρ. По смислу поняття розходження це означає, що електричні силові лінії можуть починатися або закінчуватися тільки в точках простору, де ρ≠0 (мається на увазі вектор D). Якщо ж в усіх точках деякої області V опиняється ρ=0, то силові лінії або пронизують її наскрізь, […]

Закон Гауса

Цей закон отриман експериментально та встановлює зв’язок між векторним полем Е та величиною заряду, що його породжує. Він формулюється так. Розглянемо деякий об’єм V, що обмежений замкнутою поверхнею S. Якщо в середині об’єму V заключен сумарний електричний заряд, то його величина, поділена на діелектричну сталу вакууму ε0, числено співпадає з потоком векторного поля Е крізь […]

Вектори поляризованості Р, електричної індукції D і напруженості електричного поля Е

Вектором напруженості електричного поля Е називають силу, що діє на одиничний позитивний заряд: – вектор сили взаємодії між зарядами, Н.

Робота і потужність струму

При переміщенні зарядів по замкненому колу кулонівські і сторонні сили виконують роботу. Якщо по ділянці однорідного провідника проходить струм І, то крізь його попречний переріз за час dt буде перенесено заряд . При перенесенні заряду dqвиконується елементарна робота

Перше і друге матеріальні рівняння середовища

В електродинаміці при описанні явищ у діелектрику прийнято вводити вектор (1) який називається вектором електричного зміщення. При його введенні можна як би зневажати існуванням поляризаційних зарядів, оскільки закон Гаусса щодо вектора D приймає вид (2) Формула (2) називається узагальненим законом Гаусса. Переважна більшість відомих речовин характеризується тим, що для них існує прямо пропорційна залежність між […]