Цифровий магнітний запис на рухомий носій

Магнітний запис як спосіб реєстрації (запам’ятовування) отримав визнання і широке практичне застосування в 40-ві роки нашого сторіччя, насамперед, в області звукозапису. В цей самий час почалися інтенсивні роботи з використання магнітного запису у вимірювальній та обчислювальній техніці. В наш час апаратура магнітного запису в якості проміжних і кінцевих комірок вимірювальних пристроїв, систем і комплексів знаходить […]

Структура системи цифрового магнітного запису

Збільшена структурна схема магнітної цифрової системи реєстрування приведена на рис. 2.1.1. Записувальні і відтворювальні магнітні головки (ЗМГ і ВМГ), підсилювачі запису і відтворення (ПЗ, ПВ), механізми транспортування магнітного носія при запису і відтворенні (МТНЗ і МТНВ) виконують загальні функції, забезпечуючи процес запису-відтворення, і, як правило, об’єднуються конструктивно в один вузол, який називається трактом магнітного запису. […]

Основні характеристики систем ЦМЗ

Для оцінки ефективності магнітних цифрових систем і пристроїв реєстрування використовується цілий ряд технічних характеристик, які зручніше всього розділити на групи, як це показано на рис. 2.1.4. Першу групу складають інформаційні характеристики, другу – конструктивно-експлуатаційні. З технічних характеристик АМЦСР і МЦР доцільно виділити в окрему групу вартісні характеристики. До основних інформаційних характеристик АМЦСР, насамперед, відносяться похибка, […]

Магнітні носії в системах ЦМЗ

Широке розповсюдження систем ЦМЗ в інформаційно-вимірювальній і обчислювальній техніці, в першу чергу, пояснюється високими (а по деяким параметрам унікальними) властивостями магнітних носіїв, які використовуються в якості запам’ятовувального (реєструвального) середовища. Високі характеристики магнітних носіїв проявляються в можливості багатократного використання в режимах запису і відтворення без помітного погіршення основних магнітоелектричних і механічних властивостей; у відносній технічній і […]

Магнітні головки запису і відтворення

Магнітні головки запису і відтворення так само, як і магнітні носії, здійснюють певний вплив на найважливіші характеристики тракту магнітного запису. Від вибраного типу магнітного носія і магнітних голівок, ефективності узгодження їх параметрів в основному залежать роздільна здатність тракту (ширина АЧХ), відношення – сигнал-шум, рівень паразитної амплітудної модуляції (ПАМ) і, отже, щільність запису і достовірність цифрових […]

Імпульсно потенціальні способи запису

До імпульсно-потенціальних (ІП) способів запису можуть бути віднесені такі широко відомі способи, як способи фазової (ФМП) або відносно фазової (ВФМП) модуляції з прямокутною несучою та спосіб частотної модуляції (ЧМ). Для цих способів і всіх їх різновидів характерне використання як однократного перемагнічування (зміна магнітного потенціалу) в тактовому інтервалі, так і двократного (імпульсного) перемагнічування, тому всі ці […]

Потенціальні способи запису

На відміну від імпульсних способів запису цифрової інформації потенціальні способи характеризуються однократним перемагнічуванням носія протягом символьного (тактового) інтервалу двійкового коду. Ці способи найчастіше застосовуються в практиці ЦМЗ, оскільки одноразове перемагнічування забезпечує більш високу щільність запису двійкової послідовності на магнітний носій, ніж у імпульсних способів. Добре відомі два основні потенціальні способи: спосіб БПН (рис. 2.2.3, а) […]

Класифікація способів ЦМЗ

В основу класифікації способів ЦМЗ раціонально покласти сукупність ознак, вибір яких повинен проводитись з урахуванням вже створених понять і термінології. Доцільно також використовувати поняття і термінологію теорії сигналів, що дозволяє частково використовувати її висновки при порівняльній оцінці способів ЦМЗ. На рис. 2.2.1. надана класифікаційна схема способів ЦМЗ. За ознакою використання перекодування всі способи ЦМЗ можуть […]

Імпульсні способи запису

При використанні імпульсних способів ЦМЗ носій протягом тактового інтервалу чи в межах вікна детектування перемагнічується, як мінімум, двічі. Найбільш відомим із способів ЦМЗ є спосіб повернення в нуль. В початковій стадії розвитку ЦМЗ цей спосіб знайшов застосування в накопичувачах, які використовуються в обчислювальній техніці, наприклад, в накопичувачах НБ-9, НБ-10 і НБ-11. Спосіб ПН знайшов також […]

Способи ЦМЗ з використанням групової модуляції

Принциповий шлях підвищення пропускної здатності в каналах передачі даних і, отже, щільності запису в системах ЦМЗ вказано Шенноном в його широко відомій формулі для визначення крайньої пропускної здатності каналу передачі даних [біт/с] Вmax = DF log2(1+Рс/Рш),

Основні характеристики способів ЦМЗ

Способи ЦМЗ можуть бути описані рядом характеристик, які дозволяють провести орієнтовну оцінку технічних параметрів системи цифрового запису, основаного на використанні відповідного способу. Основні характеристики способів ЦМЗ: характер перемагнічування носія (ПН, БПН, ПН-БПН); тип сигналів струму запису, які використовуються [потенціальні (П), імпульсні (І), імпульсно-потенціальні (ІП)]; тип носія сигналу, що використовується [постійний (ПН), імпульсний (ІН), гармонічний (ГН)]; […]

Магнітні логічні елементи з розгалуженим магнiтопроводом

Прилади з розгалуженим магнiтопроводом відомі давно, однак сучасний розвиток вони отримали лише з появою матеріалів, що мають прямокутну петлю гістерезису (ППГ). Розглянемо два типи логічних елементів, основним вузлом яких є розгалужений магнітопровід.

Тонкі магнітні плівки

Тонкi магнiтнi плiвки (ТМП) можуть бути використані як в ЗП, так і в логiчних елементах ЕОМ. Запис та зчитування дискретної інформації на елементах з ТМП заснованi на тому, що вiсь легкого намагнiчування в ТМП розмiщена в площинi плiвки i зорієнтована в певному напрямку. Отже, магнiтоплiвковий запам’ятовувальний елемент можна розглядати як однодоменну область, вектор намагніченості якої […]

Магнітні інтегральні схеми на циліндричних магнітних доменах

Умови існування і статистичнi властивостi цилiндричних магнiтних доменiв. В пластинках, якi вирізанi перпендикулярно до осi легкого намагнiчування (ВЛН) монокристалiв ортофериту, ферит-гранату, магнетоплюмбiту i iнших матерiалiв, що мають сильну одновiсну магнiтну анiзотропiю, або вирощені епiтаксiальним способом монокристалiчними плiвками з цих матерiалiв товщиною вiд одиниць до сотень мiкрометрiв, енергетично вигiдною є перпендикулярна до поверхнi пластинки або плiвки […]

Перспективи розвитку елементної бази доменних пристроїв

Використання доменної пам’яті в ПП великої ємності замість магнітних дисків залежить від подальшого технічного прогресу в цій області. Основною перешкодою є відносно висока вартість зберігання біта інформації в ПП на ЦМД у порівнянні з дисковою пам’яттю. Це пояснюється тим, що в дискових ПП дешевий магнітний матеріал використовується тільки для виготовлення накопичувачів, що зберігають інформацію, а […]

Інтегральні магнітні елементи запам’ятовувальних пристроїв

Мiкромiнiатюризацiя – це напрямок технічного прогресу, який має на меті зменшення розмірів, маси апаратури, одночасного зниження її енергоспоживання, збільшення надійності і технологічності, зокрема полегшення автоматизації її виробництва. Необхідність мікромініатюризації викликана тим, що досить складні функції, якi реалізує сучасна апаратура, при звичайному виконанні її елементів і вузлів з них або не можуть бути практично реалізовані, або […]

Елементи пристроїв пам’яті на ЦМД

Завдяки високій стійкості розміру, форми і положення в пластині при відсутності полів управління (вважаючи незмінною напруженість зсуву, яка утворюється постійними магнітами), а також можливості тривалого збереження інформації без споживання енергії, пристрої на ЦМД можна використовувати для створення пристроїв пам’яті (ПП). Перевагами доменних ПП є: 1) висока щільність розміщення інформації, що дозволяє в об’ємі біля 5 […]

Принципи реалізації пристроїв пам’яті на вертикальних блохівських лініях

Пристрої пам’яті на ЦМД, розглянуті в 2.3.3-2.3.4, є представниками магнітоелектронних інтегральних ПП з довільним доступом, побудованими за принципом «один домен – один біт». Якісно новим ступенем розвитку таких ПП, що дозволяє різко підвищити щільність запису, можуть стати ПП на вертикальних блохівських лініях (ВБЛ). У цьому випадку домен (на відміну від ЦМД-ПП, де він зберігає один […]