Тригеры

Тригер – цифровий функціональний вузол з пам’яттю. Інша назва – послідовнісні вузли. Мають два стійкі стани, які мають відповідні входи для сигналів керування. Розглянемо призначення кожного з тригерів (RS, DV, TV, D, T, JK, JKRS) RS – тригер (асинхронний/синхронний)

Комп’ютерні мережі, їх призначення і класифікація

Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою мереженого обладнання. Комп’ютерна мережа забезпечує: · Колективну обробку даних користувачами · Обмін даними між користувачами · Спільне використання програм · Спільне використання периферії (принтерів, модемів та ін.).

Типи тригерів. Таблиці станів

Тригери-цифрові функціональні вузли з пам’яттю. Елементи з двома стійкими станами, які мають відповідні входи для сигналів керування. Тригери поділяються на:

Регістри

Регістром називають цифровий вузол призначений для запису і збереження коду. Крім того регістри можуть перетворювати інформацію, наприклад з послідовного у паралельний код, зсувати код у бік молодшого чи старшого розряду, інвертувати код. У відповідності з призначенням поділяють регістри збереження і регістри зсуву. Розглянемо принцип роботи регістра UP11 – універсального чотирьох-розрядного зсувного регістра (К555 UP11, К531 […]

Мультиплексори і демультиплексори

Мультиплексор або керований кодом комутатор призначений для комутації одного з m входів (каналів) на вихід. Входи мультиплексора: m інформаційних і k керуючих знаходяться у такому співвідношенні m=2k. Вихід звичайно один прямий або інверсний в деяких випадках може бути передбачено обидва виходи для парафазного подання сигналу.

Шифратори і дешифратори

Шифратор – комбінаційний вузол, що призначений для перетворення напруги на одному із m-входів, що називається активним, у двійковий код , що формується на n-входах. Кількість входів і виходів пов’язані відношенням m=2 n (1). Розглянемо принци роботи пріоритетного шифратора ИВ1(К155 ИВ1, К555 ИВ1).                              Рис. 1                                                           Рис. 2

ПЗП, ППЗП, ЗПЗП

Постійні ЗП (ПЗП) – виконують збереженння і видачу постійно записаної інформації, зміст якої не змінюється під час роботи системи: стандартні підпрограми, табличні дані, константи. За способом занесення інформації ПЗП бувають: – ПЗП які програмуються заводом виробником – Програмовані ПЗП (ППЗП) які програмуються однократоно користувачем – Репрограмовані ПЗП (РПЗП) які програмуються багатократоно користувачем Розглянемо принцип роботи […]

Цифровий компаратор

Цифровий компаратор (пристрій порівняння виконує операцію порівняння двох кодів) формує ознаку результату порівняння у вигляді напруги високого рівня у одному з виходів: А=В, А>В, А<В. Розглянемо принцип роботи4-розрядного компоратора СП1(К555 СП1, К531СП1) Крім входів А0-А3, В0-В3 для двох 4-розрядних слів маємо три входи для збільшення розрядності компаратора. Стани цифрового компаратора СП1 подані у таблиці: Входи […]

Оперативні запам’ятовуючі пристрої. Класифікація

Розглянемо принцип роботи швидкісного ОЗП РУ-2 з ємністю роботи 64 біти (К 155 РУ2) (рис. 1). Таб. 1 Рис. 1

Дослідження елементної бази цифрових вимірювальних приладів

1.1. Дослідження схеми збігу. У лабораторній роботі досліджується схема збігу, реалізована на мікросхемі KI55ЛИ1. Схема збігу виконує логічну функцію І. Дослідження схеми збігу виконується в такому порядку: 1.1.1. Підключити прямий вихід формувача логічного рівня (FLn) до одного з входів схеми збігу (SW1 або SW2); 1.1.2. До другого входу схеми збігу підключити вихід генератора, прямокутних імпульсів […]

Цифрові вимірювальні прилади

Цифровий частотомір середніх значень. Перед тим, як розглядати принципи будови і роботу цифрового частотоміру, необхідно зупинитися на визначенні понять “частота” і “період”. У частотновимірювальній техніці основною характеристикою періодично­го сигналу є період. Періодом Т періодичного сигналу називається найменший інтервал часу, через який регулярно послідовно повторюється довільно вибране миттєве значення періодичного сигналу u(t). 3 математичної точки зору […]

Цифровий магнітний запис на рухомий носій

Магнітний запис як спосіб реєстрації (запам’ятовування) отримав визнання і широке практичне застосування в 40-ві роки нашого сторіччя, насамперед, в області звукозапису. В цей самий час почалися інтенсивні роботи з використання магнітного запису у вимірювальній та обчислювальній техніці. В наш час апаратура магнітного запису в якості проміжних і кінцевих комірок вимірювальних пристроїв, систем і комплексів знаходить […]

Структура системи цифрового магнітного запису

Збільшена структурна схема магнітної цифрової системи реєстрування приведена на рис. 2.1.1. Записувальні і відтворювальні магнітні головки (ЗМГ і ВМГ), підсилювачі запису і відтворення (ПЗ, ПВ), механізми транспортування магнітного носія при запису і відтворенні (МТНЗ і МТНВ) виконують загальні функції, забезпечуючи процес запису-відтворення, і, як правило, об’єднуються конструктивно в один вузол, який називається трактом магнітного запису. […]

Основні характеристики систем ЦМЗ

Для оцінки ефективності магнітних цифрових систем і пристроїв реєстрування використовується цілий ряд технічних характеристик, які зручніше всього розділити на групи, як це показано на рис. 2.1.4. Першу групу складають інформаційні характеристики, другу – конструктивно-експлуатаційні. З технічних характеристик АМЦСР і МЦР доцільно виділити в окрему групу вартісні характеристики. До основних інформаційних характеристик АМЦСР, насамперед, відносяться похибка, […]

Магнітні носії в системах ЦМЗ

Широке розповсюдження систем ЦМЗ в інформаційно-вимірювальній і обчислювальній техніці, в першу чергу, пояснюється високими (а по деяким параметрам унікальними) властивостями магнітних носіїв, які використовуються в якості запам’ятовувального (реєструвального) середовища. Високі характеристики магнітних носіїв проявляються в можливості багатократного використання в режимах запису і відтворення без помітного погіршення основних магнітоелектричних і механічних властивостей; у відносній технічній і […]

Магнітні головки запису і відтворення

Магнітні головки запису і відтворення так само, як і магнітні носії, здійснюють певний вплив на найважливіші характеристики тракту магнітного запису. Від вибраного типу магнітного носія і магнітних голівок, ефективності узгодження їх параметрів в основному залежать роздільна здатність тракту (ширина АЧХ), відношення – сигнал-шум, рівень паразитної амплітудної модуляції (ПАМ) і, отже, щільність запису і достовірність цифрових […]

Імпульсно потенціальні способи запису

До імпульсно-потенціальних (ІП) способів запису можуть бути віднесені такі широко відомі способи, як способи фазової (ФМП) або відносно фазової (ВФМП) модуляції з прямокутною несучою та спосіб частотної модуляції (ЧМ). Для цих способів і всіх їх різновидів характерне використання як однократного перемагнічування (зміна магнітного потенціалу) в тактовому інтервалі, так і двократного (імпульсного) перемагнічування, тому всі ці […]

Потенціальні способи запису

На відміну від імпульсних способів запису цифрової інформації потенціальні способи характеризуються однократним перемагнічуванням носія протягом символьного (тактового) інтервалу двійкового коду. Ці способи найчастіше застосовуються в практиці ЦМЗ, оскільки одноразове перемагнічування забезпечує більш високу щільність запису двійкової послідовності на магнітний носій, ніж у імпульсних способів. Добре відомі два основні потенціальні способи: спосіб БПН (рис. 2.2.3, а) […]

Класифікація способів ЦМЗ

В основу класифікації способів ЦМЗ раціонально покласти сукупність ознак, вибір яких повинен проводитись з урахуванням вже створених понять і термінології. Доцільно також використовувати поняття і термінологію теорії сигналів, що дозволяє частково використовувати її висновки при порівняльній оцінці способів ЦМЗ. На рис. 2.2.1. надана класифікаційна схема способів ЦМЗ. За ознакою використання перекодування всі способи ЦМЗ можуть […]

Імпульсні способи запису

При використанні імпульсних способів ЦМЗ носій протягом тактового інтервалу чи в межах вікна детектування перемагнічується, як мінімум, двічі. Найбільш відомим із способів ЦМЗ є спосіб повернення в нуль. В початковій стадії розвитку ЦМЗ цей спосіб знайшов застосування в накопичувачах, які використовуються в обчислювальній техніці, наприклад, в накопичувачах НБ-9, НБ-10 і НБ-11. Спосіб ПН знайшов також […]

Способи ЦМЗ з використанням групової модуляції

Принциповий шлях підвищення пропускної здатності в каналах передачі даних і, отже, щільності запису в системах ЦМЗ вказано Шенноном в його широко відомій формулі для визначення крайньої пропускної здатності каналу передачі даних [біт/с] Вmax = DF log2(1+Рс/Рш),

Основні характеристики способів ЦМЗ

Способи ЦМЗ можуть бути описані рядом характеристик, які дозволяють провести орієнтовну оцінку технічних параметрів системи цифрового запису, основаного на використанні відповідного способу. Основні характеристики способів ЦМЗ: характер перемагнічування носія (ПН, БПН, ПН-БПН); тип сигналів струму запису, які використовуються [потенціальні (П), імпульсні (І), імпульсно-потенціальні (ІП)]; тип носія сигналу, що використовується [постійний (ПН), імпульсний (ІН), гармонічний (ГН)]; […]

Магнітні логічні елементи з розгалуженим магнiтопроводом

Прилади з розгалуженим магнiтопроводом відомі давно, однак сучасний розвиток вони отримали лише з появою матеріалів, що мають прямокутну петлю гістерезису (ППГ). Розглянемо два типи логічних елементів, основним вузлом яких є розгалужений магнітопровід.

Тонкі магнітні плівки

Тонкi магнiтнi плiвки (ТМП) можуть бути використані як в ЗП, так і в логiчних елементах ЕОМ. Запис та зчитування дискретної інформації на елементах з ТМП заснованi на тому, що вiсь легкого намагнiчування в ТМП розмiщена в площинi плiвки i зорієнтована в певному напрямку. Отже, магнiтоплiвковий запам’ятовувальний елемент можна розглядати як однодоменну область, вектор намагніченості якої […]

Магнітні інтегральні схеми на циліндричних магнітних доменах

Умови існування і статистичнi властивостi цилiндричних магнiтних доменiв. В пластинках, якi вирізанi перпендикулярно до осi легкого намагнiчування (ВЛН) монокристалiв ортофериту, ферит-гранату, магнетоплюмбiту i iнших матерiалiв, що мають сильну одновiсну магнiтну анiзотропiю, або вирощені епiтаксiальним способом монокристалiчними плiвками з цих матерiалiв товщиною вiд одиниць до сотень мiкрометрiв, енергетично вигiдною є перпендикулярна до поверхнi пластинки або плiвки […]

Перспективи розвитку елементної бази доменних пристроїв

Використання доменної пам’яті в ПП великої ємності замість магнітних дисків залежить від подальшого технічного прогресу в цій області. Основною перешкодою є відносно висока вартість зберігання біта інформації в ПП на ЦМД у порівнянні з дисковою пам’яттю. Це пояснюється тим, що в дискових ПП дешевий магнітний матеріал використовується тільки для виготовлення накопичувачів, що зберігають інформацію, а […]

Інтегральні магнітні елементи запам’ятовувальних пристроїв

Мiкромiнiатюризацiя – це напрямок технічного прогресу, який має на меті зменшення розмірів, маси апаратури, одночасного зниження її енергоспоживання, збільшення надійності і технологічності, зокрема полегшення автоматизації її виробництва. Необхідність мікромініатюризації викликана тим, що досить складні функції, якi реалізує сучасна апаратура, при звичайному виконанні її елементів і вузлів з них або не можуть бути практично реалізовані, або […]

Елементи пристроїв пам’яті на ЦМД

Завдяки високій стійкості розміру, форми і положення в пластині при відсутності полів управління (вважаючи незмінною напруженість зсуву, яка утворюється постійними магнітами), а також можливості тривалого збереження інформації без споживання енергії, пристрої на ЦМД можна використовувати для створення пристроїв пам’яті (ПП). Перевагами доменних ПП є: 1) висока щільність розміщення інформації, що дозволяє в об’ємі біля 5 […]

Принципи реалізації пристроїв пам’яті на вертикальних блохівських лініях

Пристрої пам’яті на ЦМД, розглянуті в 2.3.3-2.3.4, є представниками магнітоелектронних інтегральних ПП з довільним доступом, побудованими за принципом «один домен – один біт». Якісно новим ступенем розвитку таких ПП, що дозволяє різко підвищити щільність запису, можуть стати ПП на вертикальних блохівських лініях (ВБЛ). У цьому випадку домен (на відміну від ЦМД-ПП, де він зберігає один […]