Оптоелектроніка

Оптоелектроніка – напрям електроніки, що охоплює питання використання оптичних і електричних методів обробки, зберігання і передачі інформації.

Димові детектори або детектори диму

Димові детектори реєструють пожежонебезпечну ситуацію на початковій стадії її розвитку. В більшості випадків при пожежі і виникненню відкритого вогню передує поява диму.

Вибір елементної бази та розрахунок параметрів схеми детектора диму

Для того щоб розрахувати параметри схеми потрібно обрати оптимальний світлодіод, фотодіод та операційний підсилювач.

Розробка схеми електричної принципової детектора диму

В даній  роботі розроблений детектор диму, який працює в ІЧ області спектру. Загальна схема пристрою складається з чотирьох основних блоків:оптоелектронного датчика диму, тригера Шмітта та двох генераторів.

Структура оптоелектронного датчика диму

Вибір структурної організації пристрою та аналіз можливої реалізації структурних блоків В даній роботі розроблений детектор диму, який працює в ІЧ області спектру. Він складається з оптоелектронного датчика, тригера Шмітта та двох генераторів.

Моделювання машинного алгоритму виконання операцій множення двійкових чисел

Моделювання машинного алгоритму виконання операцій множення двійкових чисел – набуття практичних навичок машинного множення двійкових чисел.

Моделювання машинного алгоритму виконання операцій ділення двійкових чисел

Моделювання машинного алгоритму виконання операцій ділення двійкових чисел – набуття практичних навичок машинного множення двійкових чисел.

Моделювання методів паралельного кодування оптичної інформації

Моделювання методів паралельного кодування оптичної інформації набуття практичних навичок з імітаційного моделювання паралельних аналого-цифрових картинних перетворювачів оптичних зображень.

Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь на ЕОМ

Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь на ЕОМ – набуття практичних навичок з моделювання паралельних алгебраїчних методів реконструктивної томографії на послідовних ЕОМ.

Комп’ютерне моделювання методів реконструктивної томографії

Мета роботи: набуття практичних навичок з моделювання паралельних алгебраїчних методів реконструктивної томографії на послідовних ЕОМ.

Приклади класифікації лазерів

1. Підприємством випускається лазерна технологічна установка з λ=0,69 мкм. Тривалість імпульсу – 10-3 с. Частота 20 Гц. Вимірювання випромінювання на робочому місці показали, що енергетичні експозиції на рогівці склали 5·10-6 Дж∙см-2 в імпульсі. Фонова освітленість рогівки 100 лк. Діаметр плями на дифузно відбиваючій поверхні 25 см. Кут між нормаллю до відбиваючої поверхні та напрямком спостереження […]

Рриклад визначення ГДР лазера

1. Лазер генерує випромінювання з довжиною хвилі 0,308 мкм. Опроміненню піддаються очі та шкіра працюючого. Засоби захисту відсутні. Необхідно визначити ГДР випромінювання на робочому місці.

Проведення вимірювань для визначення рівнів опромінення очей

Проведення вимірювань для визначення рівнів опромінення очей (первинні біологічні ефекти) При оцінці ступеня небезпеки опромінення очей лазерним випромінюванням слід виміряти енергетичну експозицію (освітленість) на вході приладу (рогівки) та порівняти виміряний рівень з ГДР опромінення для точкового джерела. Якщо виміряний рівень енергетичної експозиції (освітленості) є меншим, ніж ГДР, то опромінення вважається безпечним незалежно від геометрії джерела. […]

Гранично-допустимі рівні лазерного випромінювання

За граничнодопустимі рівні лазерного випромінювання (ГДР) приймаються енергетичні експозиції опромінюваних тканин.

Біологічні ефекти впливу лазерного випромінювання

Біологічні ефекти впливу лазерного випромінювання на організм залежать від енергетичної експозиції в імпульсі чи енергетичної освітленості

Небезпечні та шкідливі фактори при роботі з лазерним випромінюванням

В залежності від конструкції лазера та умов його експлуатації на обслуговуючий персонал можуть впливати наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

Дослідження поворотного трансформатора

Мета роботи – практично освоїти збирання і експериментальне до­слідження різних схем підключення поворотних трансформаторів і отрима­ти підтвердження теоретичним знанням, що одержані на лекціях, по впли­ву окремих параметрів схеми на якість відтворення функцій.

Дослідження синхронного реактивного конденсаторного двигуна

Мета роботи – вивчити устрій синхроного реактивного конденсаторного мікродвигуна і оволодіти досвідом експериментального дослід­ження його основних характеристик і одержати експериментальне підтвер­дження теоретичних знаннь про властивості реактивних синхронних дви­гунів.

Дослідження асинхронного тахогенератора

Мета роботи – вивчити конструкцію та принцип дії асинхронного тахогенератора, способи експериментального дослідження його характе­ристик і визначення основних його параметрів.

Дослідження тахогенератора постійного струму

Мета роботи – вивчити конструкцію та принцип дії тахогенерато­ра постійного струму. Експериментальні способи зняття його характе­ристик і визначення основних похибок роботи.

Дослідження паралельного і послідовного способів збудження двигуна постійного струму

Мета роботи – вивчити схеми підключення двигуна постійного струму при паралельному і послідовному способі його збудження ; оволодіти експериментальними методами визначення його регулювальних та робочих характеристик ; вияснити особливості роботи двигуна при різних спосо­бах збудження.

Дослідження пуску та гальмування електродвигуна постійного струму

Мета роботи – ознайомитись з основними схемами пуску та гальму­вання електродвигуна постійного струму ; параметрами, характеризуючи­ми динамічний процес розгону та гальмування електродвигунів, а також шляхами покращення їх динамічних властивостей.

Визначення ККД машини постійного струму методом холостого ходу

Мета роботи – Набути практичних ниваків по визначенню ККД машини постійного струму методом холостого ходу; одержати експериментальне підтвердження теоретичних знань про види втрат в машині постійного струму, їх залежності від навантаження машини, а також залежності ККД машини від навантаження.

Дослідження електромеханічних елементів автоматики

Мета роботи – вивчити пристрій і принцип дії трьох електромеханічних елементів автоматики: електромагнітного реле постійного струму, поляризованого реле та герконового реле; навчитися експериментально визначити їх енергетичні і часові параметри, освоїти засоби їх зміни.

Дослідження трансфлюксора

Мета роботи – вивчити принцип дії трансфлюксора, методику дослідження його основних характеристик; визначити діапазони зміни вхідних і вихідних сигналів трансфлюксора як запам”ятовуючого елемента обчислювальних пристроїв.

Дослідження імпульсних трансформаторів на кільцевих осердях

Мета роботи – вивчити принцип дії і методику визначення основних параметрів малогабаритних імпульсних трансформаторів на ферритових кільцевих осердях.

Дослідження імпульсного перемагнічування феррита з прямокутною петлею гістерезіса

Мета роботи – вивчити основні квазістатичні характеристики, динамічні характеристики на змінному струмі і динамічні імпульси характеристики тороїдальних ферритових осердь з прямокутною петлею гістерезіса (ППГ) для пристроїв автоматики і обчислювальної техніки.

Дослідження реверсивного магнітного підсилювача

Мета роботи – вивчити принцип дії, основні характеристики і параметри реверсивного МП на базі диференціальної схеми.

Магнітний підсилювач з самонасиченням

Мета роботи – вивчити основні режими роботи, характеристики і параметри МП з самонасиченням на прикладі однотактної мостової схеми з виходом постійного струму.

Дослідження магнітного підсилювача із зворотнім зв’язком

Мета – вивчити різні схеми введення зворотнього зв’язку в МП і їх характеристики.

Дослідження простого (однотакного) магнітного підсилювача

Мета роботи – вивчити принцип дії, основні закономірності роботи, параметри і статичні характеристики простішого магнітного під­силювача.  

Електромагнітний перетворювач напруги

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ. Мета роботи – вивчення принципу дії електромагнітного перетво­рювача напруги для систем автоматичного управління і регулювання, освоєння методики експериментального дослідження його основних харак­теристик і параметрів.

Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь магнітних підсидювачів

Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь МАГНІТНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ Мета роботи – вивчити методику зняття характеристик одночасного намагнічування осердь магнітних підсилювачів змінним І постійним магнітними полями.

Визначення генетичної статі iндивiдуума за даними цитологiчного дослiдження

а)буккальний тест. б)основнi цитогенетичнi методи визначення статi та аномалiй статевих хромосом. в) використання Т – променів (ТГц випромінювання) для визначення генетичної статі та аномалій статевих хромосом.

Напівпровідникові модулятори світла

Швидкодіючі ефективні ПЧМС створені на основі ефекту Франца-Келдиша в напівпровідниках. Він полягає в зрушенні електричним полем краю фундаментального поглинання в область менших енергій фотона. Ефект обумовлений фототунелюванням і знаходить теоретичне пояснення на основі співвідношення невизначеності для імпульсу і координати електрона (вона не може бути визначена) у зовнішнім полі Е. Зв’язані з цим зміні коефіцієнта поглинання […]

Модулятори світла на основі електрооптичної кераміки

Властивості електрооптичної ЦТСЛ-кераміки Просторово-тимчасові модулятори світла на основі електрооптичної (ЭОК) ЦТСЛ-кераміки, керовані електричною напругою, заслуговують самої серйозної уваги, як швидкодіючі і високоефективні прилади. Це обумовлено наступними чудовими властивостями ЦТСЛ-кераміки:

Дослідження трифазно магнітоелектричної синхронної машини

Мета роботи: дослідження трифазної явнополюсної, магнітоелектричної синхронної машини. Зміст роботи 1. Зняття робочих характеристик машини в руховому режимі. 2. Зняття залежності споживаної з мережі потужності від потоку порушення машини.

ДПТ

Мета роботи: вивчити конструкцію промислових зразків електродвигунів постійного струму (ДПТ), вживаних в автоматиці, фізичні основи їх роботи, і з’ясувати суть технічних даних, наведених в довідковій літературі для виконання інженерних розрахунків засобів автоматики з ДПТ.