Градієнт скалярного поля

Поле скалярної функції характеризується математичною операці...

Медичні принципи використання лазера

Біологічний вплив лазерів визначається, в основному, поглина...

Біполярна та уніполярна схемотехніка

Біполярна схемотехніка базується на використанні схем транзи...

Обробка результатів випадкового експерименту

Обробка результатів прямих вимірювань Представимо i-й резуль...

Методи обчислення коренів функції

Якщо кожному значенню змінної х, що належить деякій області,...

Ефект холла в напівпровідниках

Сукупна дія магнітного і електричного полів істотно ускладню...

Розв’язкок однорідного лінійного диференціального рівняння

Про лінійно незалежні розв’язки лінійного рівняння n-го поря...

Алгебра матриць. Матриці

Матрицею розмірності m×n називається таблиця виду де aij – ч...

Перехідні функції

Відношення оператора дії до власного оператора називають пер...

Гнучкі світловоди

Оптичний хвилевід застосовується в медицині як світловід, то...

Числові ряди

Числовим рядом називається новоутворення, яке записується у ...

Сила світла та яскравість

Початковим фізичним поняттям при побудові систем енергетични...

Люмінесценція. Види люмінесценції

Явище, при якому речовина, або поглинаючи енергію світла іон...

Об’ємні резонатори

Якщо з’єднати прямокутні пластинки конденсатора, то можна от...

Резонанс напруги в лінійному електричному колі

Під резонансним режимом роботи кола розуміють режим при яком...

Дослідження температурної залежності електропровідності напівпровідників і визначення енергії активації

При відсутності зовнішніх полів носії струму в тілах, які пр...

Прості кола змінного струму

При проходженні синусоїдного струму i=Іmsinwt через коло r, ...

Рентгеноспектральний аналіз

Основними напрямками рентгенівської спектроскопії є визначен...

Біполярний транзистор

Біполярний транзистор — напівпровідниковий прилад, який має ...

Закони ома і кірхгофа. Потенціальна діаграма

Електромагнітні процеси в електричних колах описуються за до...

Провідність напівпровідникових діодів

Напівпровідникові діоди — прилади, які мають односторонню пр...

Вольт — амперна характеристика тунельного діода

При великих (1019…1021 см-3) концентраціях носіїв заряду, що...

Напівпровідниковий діод. p-n перехід

Елекгронно-дірковий (або р-п) перехід виникає при контакті н...

Універсальна газова стала

При визначенні універсальної газової постійної використовуют...

Визначення коефіцієнта об’ємного розширення рідин методом дюлонга і пті

Температурний коефіцієнт об’ємного розширення b — фізи...

Питома теплоємність рідини

Установка для визначення питомої теплоємності рідин складаєт...

Корені і натуральні логарифми

n ln n n ln n 1 1.000 1.000 0.000 6 2.449 1.817 1.792 2 1.41...

Кінематична в’язкость деяких рідин. Віскозиметр впж-2

Виникнення сил тертя між шарами рідини чи газу, що рухаються...

Коефіцієнта поверхневого натягу рідини

Метод визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин, що в...

Розподіл максвелла за швидкостями для термоелектронів

Відповідно до основних положень молекулярне — кінетичної тео...

Періоди піврозпаду деяких ізотопів (Т)

ізотоп Т ізотоп Т І124 4 дні Sr9 18 років Ir192 75 днів Ra22...

Найважливіші фізичні сталі

Нормальне прискорення падаючих тіл g0=9,81 м/с2 Стала тяжінн...

Фотоелектричні явища в напівпровідниках та характеристики напівпровідникового фотоелемента

Суттєва різниця електронного спектра металів і напівпровідни...

Ентропія при нагріванні і плавленні свинцю

Стан термодинамічної системи може бути описаним, коли відомо...

Дослідження критичних явищ в системі рідина — пара

На відміну від ідеального газу, стан якого описується рівнян...

Визначення коефіцієнта теплопровідності металів

Метод визначення коефіцієнта теплопровідності металів, що за...

Коефіцієнт в’язкості рідини методом стокса

Під час руху рідини між й шарами виникають сили внутрішнього...

Коефіцієнт внутрішнього тертя та середньої довжини вільного пробігу молекул повітря

Для визначення коефіцієнта внутрішнього тертя h можна скорис...

Відношення теплоємностей газу методом клемана-дезорма

Стан газу може бути охарактеризований трьома величинами — па...

Заряд електрона. Метод магнетрона

Більшість методів вимірювання питомого заряду електрона засн...