Напівпровідникові лазери

Активним елементом у напівпровідникових лазерах служи арсені...

Формули де Бройля

Оскільки було доведено, що світло проявляє корпускулярно-хви...

Структурна надійність. Основні параметри оптоелектронний елементів

Структура оптоелектронної системи – це фіксована (або змінна...

Програмування в середовищі MathCAD PRO

Реалізувати будь-який алгоритм в пакеті системи MathCAD 2000...

Застосування функціонально-повної логіко-часової системи в базисі паралельного порівняння та зсуву з запам’ятовуванням

Функціонально-повною називається система функцій суперпозиці...

Розв’язання звичайних диференціальних рівнянь та їх систем в MathCAD PRO

При розв’язанні багатьох динамічних задач лазерної та оптоел...

Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь в MathCAD PRO

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь ( СЛАР) – це системи р...

Функціональний опис логіко-часових середовищ. Поняття функціонально повної системи

Для функціонального опису логіко-часових середовищ необхідни...

Радіоактивність

Радіоактивністю називають самовільне (спонтанне) перетворенн...

Приймачі випромінювання

Приймач оптичного випромінювання — предмет або пристрій, при...

Енергія зв’язку ядер

До складу атомних ядер входить лише два види елементарних ча...

Магнітне поле

Вивчення властивостей постійних магнітів показало: 1) постій...

Фізична природа світла

Першим доказом того, що світло є хвиля за теорією Гюгенса є ...

Типи резонаторів лазерів

Плоский резонатор. Плоским називають резонатор, утворений дв...

Фізичні основи роботи рідинних лазерів на розчинах барвників

В лазерах на барвниках вимушене випромінювання виникає на фл...

Оптоелектроні елементи зберігання, оброблення та відображення інформації

Основою зберігання інформації в оптоелектроніці є використан...

Дискретні та неперервні випадкові величини

Результати стохастичного експерименту можуть визначати числа...

Квантрон

Квантрон – це мікромодуль, що містить певну кількість напівп...

Конденсатори

Електричні конденсатори призначені для створення на ділянці ...

Біологічні ефекти, які виникають у тканині під впливом лазерного випромінювання

В залежності від потужності від потужності опромінювання, ча...

Генеральна сукупність та вибірка

Генеральною сукупністю наз. імовірнісний простір (тобто прос...

Лазерний випромінювач

Використання лазерів у біології та медицині може здійснювати...

Тепловий вплив лазерного випромінювання. Реакція біотканини на температуру

В залежності від потужності, лазерне випромінювання може вик...

Квантові підсилювачі

Пристрої, які здатні за рахунок внутрішньої енергії електрон...

Фотоефект

Квантовою оптикой називаєтся розділ оптики, який займається ...

Фотобіохімічні ефекти — біостимуляція

Під біостимуляційними ефектами розуміють такі, які, внаслідо...

Когерентість

Під когерентністю розуміють узгоджене протікання в часі і в ...

Електричні кола при несинусоїдних діях

Наявність в електричних колах джерел енергії, напруга яких х...

Однокристальний мікропроцессор

На рисунку представлена структура МП яка містить три магістр...

Розподіл випадкових величин

Функцією розподілу випадкової величини X називається функція...

Електронні стани атомів, енергетичні стани молекул і кристалів

У 1928-1930 р. була закінчена квантова теорія випромінювання...

Оперативні запам’ятовуючі пристрої. Класифікація

Розглянемо принцип роботи швидкісного ОЗП РУ-2 з ємністю роб...

Нелінійні кола постійного струму

Електричне коло вважається нелінійним, якщо воно має хоча б ...

Міжнародна система фізичних одиниць

Основними величинами міжнародної системи фізичних одиниць (С...

Розв’язання лінійного диференціального рівняння за допомогою операційного обчислення

Нехай маємо задачу Коші для ЛНДР зі сталими коефіцієнтами: n...

Скалярний добуток векторів

Скалярним добутком векторів і називається число виду: З фізи...

Диференціал функції

Нехай функція диференційовна на відрізку [a,b]. Похідна цієї...

Лінійні диференційні рівняння

Диференційним рівнянням n-го порядку називається рівняння ви...

Векторний добуток векторів

Векторним добутком векторів і називають третій вектор такий ...

Режими роботи мікропроцесорів

1. Пара сигналів WAIT, READY виконує функцію синхронізації М...