Керовані функціональні модулі, спеціальні модулі ІС

Схему багатофункціонального модуля можна представити як суку...

Матричні та векторні процесори. Паралельна та RISC-архітектура

Архітектура комп’ютера – це сукупність його властивостей та ...

Алгоритми (АЦП) аналого-цифрового перетворення

  АЦП перетворює аналогову вхідну напругу в вихідний ци...

Карти Карно та Вейча. Синтез комбінаційних схем

Методи мінімізації логічних функцій. Перетворення і спрощенн...

Операційний підсилювач. Компенсація дрейфа нуля

Структурна схема лінійна, проста і складається з 5 основних ...

Комп’ютерні мережі, їх призначення і класифікація

Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єдн...

Квантування і дискретизація сигналів АЦП

Функціональну схему АЦП можна подати двома операторами: ...

Фототермічні та фотоіонізаційні ефекти

Для фототермічних ефектів густина потужності 1-106 Вт/см2. П...

Теорія логіко-часових середовищ

Фундаментальний принцип роботи оптоелектронного функціональн...

Ротор векторного поля

Ротором векторного поля Називають вектор...

Балансні кінетичні рівняння

Для того, щоб визначити умови для отримання інверсії населен...

Типи тригерів. Таблиці станів

Тригери-цифрові функціональні вузли з пам’яттю. Елемен...

Класифікація Фліна

За основні ознаки класифікації обчислювальних систем для вис...

Вектори поляризованості Р, електричної індукції D і напруженості електричного поля Е

Вектором напруженості електричного поля Е називають силу, що...

Спонтанне випромінювання. Коефіцієнти Ейншетйна для спонтанного випромінювання

Нехай маємо систему із двома енергетичними станами – Em i En...

Способи подання чисел. Форма з фіксованою комою. Форма з плаваючою комою

Сигнали, як носії інформації, об’єднані у слова від 4 до 128...

Регістри

Регістром називають цифровий вузол призначений для запису і ...

Когерентність

Під когерентністю розуміють узгоджене протікання в часі і в ...

Чотири рівневі схеми генерації стимульованого випромінювання

В 4-рівневій схемі повністю розділені канали генерації та ка...

Поляризація електромагнітних хвиль

Поляризацією називається впорядкування вектору напруженості ...

Мультиплексори і демультиплексори

Мультиплексор або керований кодом комутатор призначений для ...

Спрямовані електромагнітні хвилі та хвилеводи для їх розповсюдження

Повністю відбиваюча границя володіє здатністю направляти рух...

АОМ — Структура аналогових обчислювальних машин

Функціональні блоки АОМ повинні виконувати весь комплекс мат...

Шифратори і дешифратори

Шифратор – комбінаційний вузол, що призначений для перетворе...

Квантронна схемотехніка

Будь-який оптоелектронний логічний елемент квазіімпульсно-по...

Принципи логіко-часового кодування інформації

Логіко-часовий код –це код, який використовує одиничний норм...

Перше і друге начала термодинаміки

Термодинаміка вивчає кількісні закономірності перетворення е...

Дворівнева схема генерації стимульованого випромінювання

Розглянемо систему, яка складається з 2 енергетичних рівнів ...

Nd:YАG – лазер

Під тепловим впливом лазерного випромінювання в медицині роз...

ПЗП, ППЗП, ЗПЗП

Постійні ЗП (ПЗП) – виконують збереженння і видачу постійно ...

Методичні, інструментальні, систематичні, випадкові похибки в АОТ

Основними характеристиками АОТ є точність, швидкодія, надійн...

Розповсюдження випромінювання в біологічних середовищах

Оптичні характеристики біотканин (БО-біобєкти) коефіцієнт ві...

Граничні умови для нормальних і тангенційних складових векторів електричного та магнітного полів

Граничні умови для нормальних складових магнітного поля Оскі...

Закон індукції Фарадея. Друге рівняння Максвела

Явище електромагнітної індукції полягає в тому, що змінне в ...

Коваріація та коефіцієнт кореляції

Середні значення (математичні сподівання) Мх1=ξ1, Мх2=ξ2 виз...

Волоконно-оптичні логіко-часові перетворювачі

Використання ВОЛЗ в логіко-часових середовищах базується на ...

Операції зменшення і збільшення в мові С

В мові С є дві операції збільшення і зменшення на 1. Незвича...

Хвилі

Під поняттям хвиля розуміють різноманітні фізичні процеси, п...

Закон Кулона

Французьким вченим Кулоном експериментально було встановлено...

Оптичне випромінювання та його характеристики. Оптичний діапазон

Основними характеристиками оптичного випромінювання є: оптич...