Принцип дії і характеристики ємнісних вимірювальних перетворювачів

Ємнісні вимірювальні перетворювачі працюють на змінному стру...

Ємнісні вимірювальні перетворювачі призначення і класифікація

Ємнісний ВП використовують для вимірювання регульованої коор...

Переваги і недоліки ємнісних вимірювальних перетворювачів

Перевагами ємнісних вимірювальних перетворювачів є: висока ч...

П’єзоелектричні перетворювачі

Принцип дії п’єзоелектричних перетворювачів заснований на ви...

Теплові перетворювачі

Тепловими називаються перетворювачі, принцип дії яких основа...

Терморезистивні перетворювачі

Принцип дії терморезистивних перетворювачів оснований на вла...

Термоелектричні перетворювачі (термопари)

Термоелектричним перетворювачем (термопарою) називається чут...

Пірометри

Розглянуті раніше перетворювачі для вимірювання температури ...

Ультразвукові давачі принцип дії і призначення

Робота ультразвукових давачів основана на взаємодії ультразв...

Випромінювачі ультразвукових коливань

В ультразвукових електричних давачах найбільше розповсюдженн...

Використання ультразвукових давачів

В ультразвукових рівнемірах і дефектоскопах використовують в...

Оптоелектронні перетворювачі

Основу сучасних систем управління і автоматики складають еле...

Джерела випромінювання

Для генерації оптичного випромінювання використовуються два ...

Приймачі випромінювання

Фотоелектричний приймач (скорочено фотоприймач) — опто...

Оптрони та оптоелектронні мікросхеми

Оптоелектронні пристрої, в яких є джерело та приймач випромі...

Індикатори для приладів відображення інформації

В залежності від розмірів і призначення системи відображення...

Волоконно-оптичні лінії зв’язку

Одним з шляхів різкого збільшення пропускної спроможності ін...

Перемикальні функції

В результаті того, що сигнали в цифрових системах подаються ...

Двійково-десяткові коди (ДДК)

Найбільш широке розповсюдження в обчислювальній техніці отри...

Вісімкова і шістнадцяткова СЧ

Велика розрядність запису числа у двійковій СЧ зумовлює вико...

Переведення чисел з однієї СЧ в іншу

Вибір СЧ впливає на виконання алгоритмів і на структуру вузл...

Системи числення

Системою числення (СЧ) називають систему правил, які дозволя...

Арифметичний логічний пристрій (АЛП)

АЛП – призначений для виконання арифметичних та логічний опе...

Мультиплексори і демультиплексори

Мультиплексор або керований кодом комутатор призначений для ...

Дешифратори

Шифратор або декодер – комбінаційний вузол, який виконує опе...

Суматори

Суматори – комбінаційні вузли, які виконують основну арифмет...

Лічильники

Цифровим лічильником називають функціональний вузол, який ви...

Регістр

Регістром – називають цифровий вузол, який призначений для з...

Тригери

Тригери – цифрові функціональні вузли з пам’яттю. Тригери – ...

Світловоди фірми COTCO

У статті приведені основні характеристики світлодіодів фірми...

Автоколіматор АК-0,25

Автоколліматор АК-0,25 призначений для точного вимірювання м...

Синтез голограм

Опишемо метод. Припустимо, що об’єкт який освітлюється...

Ефективність тонких амплітудних голограм

Відхилення довжини хвилі світла та напряму відновлюючих пром...

Голографія. Отримання та відображення голографічних зображень

Голографія. Отримання та відображення голографічних зображен...

Спекл-інтерферометрія в дослідженнях рельєфу дифузних поверхонь

Спекл-інтерферометрія в дослідженнях рельєфу дифузних поверх...

Інфрачервоне випромінювання в методах неруйнівного котроля

Інфрачервоне (ІЧ) випромінювання в методах неруйнівного котр...

Дослідження технологічного процесу холодної розділки скла

Дослідження технологічного процесу холодної розділки скла Ро...

Техніка безпеки при роботі з лазерними медичними приладами

Техніка безпеки при роботі з лазерними медичними приладами З...

Моделювання процесу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною

Моделювання процесу взаємодії лазерного випромінювання з біо...

Дослідження особливостей дії різних спектрів лазерного випромінювання на біологічні тканини

Дослідження особливостей дії різних спектрів лазерного випро...