Керовані функціональні модулі, спеціальні модулі ІС

Схему багатофункціонального модуля можна представити як сукупність схем квантронів з оптичними та електричними зв’язками між ними. В оптоелектронних функціональних модулях використовується два основних видів запису інформації „шторка” (одинично нормальний код) та маркер (одинично позиційний код) відповідно Рис. 1 та Рис. 2. Рис. 1 Структурна схема модуля зі         Рис.2 Структурна схема модифікованого „шторочним” записом інформації          оптоелектронного […]

Матричні та векторні процесори. Паралельна та RISC-архітектура

Архітектура комп’ютера – це сукупність його властивостей та характеристик, які розглядаються з точки зору користувача і висвітлюють систему команд, типи даних, способи керування пам’яттю, організацію введення, виведення. Отже, архітектура комп’ютера- це програмне та апартне забезпечення. Організація паралельної роботи вузлів комп’ютера розвивається в двох напрямках:

Алгоритми (АЦП) аналого-цифрового перетворення

  АЦП перетворює аналогову вхідну напругу в вихідний цифровий код, який відповідає вхідному квантованому вихідному сигналу. Класифікація АЦП Процес аналого-цифрового перетворення полягає у багаторазовому порівнянні вхідного аналогового сигналу з набором еталонних сигналів.

Карти Карно та Вейча. Синтез комбінаційних схем

Методи мінімізації логічних функцій. Перетворення і спрощення форми. Процес спрощення зводиться до застосування загальних властивостей (табл.7) для зменшення загальної кількості входження у формулу змінних із символів логічних операцій. Зазвичай перетворення виконують у диз’юнктивній нормальній формі (сума мінтермів), а використовують властивості склеювання, поглинання і виявлення.

Комп’ютерні мережі, їх призначення і класифікація

Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою мереженого обладнання. Комп’ютерна мережа забезпечує: · Колективну обробку даних користувачами · Обмін даними між користувачами · Спільне використання програм · Спільне використання периферії (принтерів, модемів та ін.).

Фототермічні та фотоіонізаційні ефекти

Для фототермічних ефектів густина потужності 1-106 Вт/см2. При часі опромінювання кілька секунд – до тисячної долі секунди. Фотоіонізаційні ефекти відбуваються коли густина потужності перевищує 106 Вт/см2.

Теорія логіко-часових середовищ

Фундаментальний принцип роботи оптоелектронного функціонального перетворювача полягає у тому, що перетворювач проводить перетворення вхідної величини часу у суміжний відповідний до її значення код числа.

Балансні кінетичні рівняння

Для того, щоб визначити умови для отримання інверсії населеності в активному тілі між конкретними енергетичними рівнями, необхідно знати кінетику заповнення енергетичних рівнів при накачці, для цього складають і вирішують кінетичні рівняння, які називаються балансними кінетичними рівняннями.

Типи тригерів. Таблиці станів

Тригери-цифрові функціональні вузли з пам’яттю. Елементи з двома стійкими станами, які мають відповідні входи для сигналів керування. Тригери поділяються на:

Класифікація Фліна

За основні ознаки класифікації обчислювальних систем для високопродуктивних обчислень за Фліном обирають тип потоку команд і тип потоку даних. У відповідності до цих ознак розрізняють чотири класи багатомашинних та багатопроцесорних обчислювальних структур:

Вектори поляризованості Р, електричної індукції D і напруженості електричного поля Е

Вектором напруженості електричного поля Е називають силу, що діє на одиничний позитивний заряд: – вектор сили взаємодії між зарядами, Н.

Спонтанне випромінювання. Коефіцієнти Ейншетйна для спонтанного випромінювання

Нехай маємо систему із двома енергетичними станами – Em i En. При переході з одного стану на інший електрон випромінює квант енергії: , , (*),

Способи подання чисел. Форма з фіксованою комою. Форма з плаваючою комою

Сигнали, як носії інформації, об’єднані у слова від 4 до 128 біт. Біт –– один двійковий розряд машинного слова або одиниця інформації, який приймає значення 1 або 0. Байт оброблюється як одне ціле –– елемент даних, містить послідовність двійкових розрядів (зазвичай1 байт = 8 біт).

Регістри

Регістром називають цифровий вузол призначений для запису і збереження коду. Крім того регістри можуть перетворювати інформацію, наприклад з послідовного у паралельний код, зсувати код у бік молодшого чи старшого розряду, інвертувати код. У відповідності з призначенням поділяють регістри збереження і регістри зсуву. Розглянемо принцип роботи регістра UP11 – універсального чотирьох-розрядного зсувного регістра (К555 UP11, К531 […]

Когерентність

Під когерентністю розуміють узгоджене протікання в часі і в просторі декількох хвильових процесів, що проявляються при їх додаванні. Для когерентних світлових хвиль з постійною або зміною по певному закону різницею фаз виникає характерна інтерференційна картина. Зсув фаз двох монохроматичних хвиль, які взаємодіють, не залежить від часу, тобто: . (1)

Чотири рівневі схеми генерації стимульованого випромінювання

В 4-рівневій схемі повністю розділені канали генерації та канали накачки, що дозволяє отримувати інверсію населеності при оптимальних рівнях накачки.

Поляризація електромагнітних хвиль

Поляризацією називається впорядкування вектору напруженості електричного поля Е хвилі в одному напрямку. В природному світлі вектори Е та В орієнтовані хаотично, тобто наприклад для вектора Е представлені всі напрямки коливань в площині, перпендикулярній до напрямку розповсюдження. Рис 1

Мультиплексори і демультиплексори

Мультиплексор або керований кодом комутатор призначений для комутації одного з m входів (каналів) на вихід. Входи мультиплексора: m інформаційних і k керуючих знаходяться у такому співвідношенні m=2k. Вихід звичайно один прямий або інверсний в деяких випадках може бути передбачено обидва виходи для парафазного подання сигналу.

Спрямовані електромагнітні хвилі та хвилеводи для їх розповсюдження

Повністю відбиваюча границя володіє здатністю направляти рух електромагнітної ненргії. Поле розподілене нерівномірно в площині фронта і має характер розповсюджуючої вздовж границі плоскої неоднорідної хвилі. Це і є хиля, що направляється границею.

АОМ – Структура аналогових обчислювальних машин

Функціональні блоки АОМ повинні виконувати весь комплекс математичних операцій необхідних для побудови структури досліджуваних диференціальних рівнянь (звичайних або в часткових похідних). Рис. Узагальнена структурна схема АОМ.

Шифратори і дешифратори

Шифратор – комбінаційний вузол, що призначений для перетворення напруги на одному із m-входів, що називається активним, у двійковий код , що формується на n-входах. Кількість входів і виходів пов’язані відношенням m=2 n (1). Розглянемо принци роботи пріоритетного шифратора ИВ1(К155 ИВ1, К555 ИВ1).                              Рис. 1                                                           Рис. 2

Квантронна схемотехніка

Будь-який оптоелектронний логічний елемент квазіімпульсно-потенціального типу можна зобразити структурною схемою:

Принципи логіко-часового кодування інформації

Логіко-часовий код –це код, який використовує одиничний нормальний код, який визначається як код часу нормальний (КЧН), при записі інформації, а одиничний позиційний код, який визначається як код часу позиційний (КЧП), для зберігання записаної інформації.

Перше і друге начала термодинаміки

Термодинаміка вивчає кількісні закономірності перетворення енергії в різних процесах (теплових, механічних, електричних, магнітних та ін.), обумовленого тепловим хаотичним рухом молекул. Термодинаміка побудована на двох фундаментальних законах, що називаються началами термодинаміки. Перше начало термодинаміки описує кількісну та якісну сторони процесів перетворення енергії; друге начало дозволяє судити про напрямок цих процесів.

Дворівнева схема генерації стимульованого випромінювання

Розглянемо систему, яка складається з 2 енергетичних рівнів Е1 і Е2, де Е1 – основний.

Nd:YАG – лазер

Під тепловим впливом лазерного випромінювання в медицині розуміють в основному випар (різання) і коагуляцію біотканини. Це стосується різних лазерів із щільністю потужності від 1 до 10 Вт/см і з тривалістю опромінення від мілісекунд до декількох секунд.

ПЗП, ППЗП, ЗПЗП

Постійні ЗП (ПЗП) – виконують збереженння і видачу постійно записаної інформації, зміст якої не змінюється під час роботи системи: стандартні підпрограми, табличні дані, константи. За способом занесення інформації ПЗП бувають: – ПЗП які програмуються заводом виробником – Програмовані ПЗП (ППЗП) які програмуються однократоно користувачем – Репрограмовані ПЗП (РПЗП) які програмуються багатократоно користувачем Розглянемо принцип роботи […]

Методичні, інструментальні, систематичні, випадкові похибки в АОТ

Основними характеристиками АОТ є точність, швидкодія, надійність. Точність обчислювального пристрою визначається відхиленням вихідної величини від її розрахункового значення урозрах. Тоді позначимо: ∆у=׀у-урозрах׀ – абсолютна похибка. Тоді відносна похибка δу=∆у/׀ymax׀ Розрізняють методичні і інструментальні похибки, систематичні та випадкові, статичні і динамічні. Методичні похибки це такі, які закладені в методі чи в алгоритмі розв’язку задач. Вони можуть […]

Розповсюдження випромінювання в біологічних середовищах

Оптичні характеристики біотканин (БО-біобєкти) коефіцієнт відбивання, абсорбція, розсіювання пропускання у різних тканин різні. Їх величина залежить як від властивостей тканин БО, так і від довжини хвилі зондувального випромінювання.

Граничні умови для нормальних і тангенційних складових векторів електричного та магнітного полів

Граничні умови для нормальних складових магнітного поля Оскільки для магнітного поля справедливий закон нерозривності силових ліній, то або .

Закон індукції Фарадея. Друге рівняння Максвела

Явище електромагнітної індукції полягає в тому, що змінне в часі магнітне поле, що перетинає площину проводячого витка, створює на його кінцях різницю потенціалів. друге рівняння Максвела є узагальненням закону індукції Фарадея.

Коваріація та коефіцієнт кореляції

Середні значення (математичні сподівання) Мх1=ξ1, Мх2=ξ2 визначають точку, що називається центром розподілу ймовірностей.

Волоконно-оптичні логіко-часові перетворювачі

Використання ВОЛЗ в логіко-часових середовищах базується на використанні явища сталості швидкості світла в оптичних середовищах. Швидкість світла у ВОЛЗ визначається фізичними властивостями середовища волокна, а час затримки світлового сигналу у ВОЛЗ визначається її лінійними розмірами. Таким чином, регулюючи довжину ВОЛЗ, можна отримати затримку електромагнітного сигналу на певний, точно визначений (до 1 нс) та незмінний відрізок […]

Операції зменшення і збільшення в мові С

В мові С є дві операції збільшення і зменшення на 1. Незвичайний аспект цих операцій полягає в тому, що операції ++ і – – можна використовувати як префіксні операції, тобто ++n, – –n, так як постфіксні операції, тобто n++, n– –. Ефект в обох випадках один і той самий, збільшення n на 1. Але ++n, […]

Хвилі

Під поняттям хвиля розуміють різноманітні фізичні процеси, при яких здійснюються періодичні зміни (їх ще називають збуреннями) якої-небудь фізичної величини у часі та просторі. Хвилі бувають продольні та поперечні. Якщо зміна фізичної величини відбувається у напрямку розповсюдження збурення, то така хвиля називається продольною. Поперечною ж називається хвиля, у якої коливання здійснюються у напрямку, перпендикулярному до її […]

Оптичне випромінювання та його характеристики. Оптичний діапазон

Основними характеристиками оптичного випромінювання є: оптичний діапазон, світловий потік, променистий потік, сила світла, освітленість, світимість і яскравість. Оптичний діапазон спектра електромагнітних випромінювань – діапазон, який складається із видимої області і прилягаючої до неї ультрафіолетової і інфрачервоної областей. Межі між видимим діапазоном та ІЧ і УФ носять досить умовний характер і характеризуються чутливістю ока людини. Середні […]