Дослідження пуску та гальмування електродвигуна постійного струму

Мета роботи – ознайомитись з основними схемами пуску та гальму­вання електродвигуна постійного струму ; параметрами, характеризуючи­ми динамічний процес розгону та гальмування електродвигунів, а також шляхами покращення їх динамічних властивостей.

Визначення ККД машини постійного струму методом холостого ходу

Мета роботи – Набути практичних ниваків по визначенню ККД машини постійного струму методом холостого ходу; одержати експериментальне підтвердження теоретичних знань про види втрат в машині постійного струму, їх залежності від навантаження машини, а також залежності ККД машини від навантаження.

Дослідження електромеханічних елементів автоматики

Мета роботи – вивчити пристрій і принцип дії трьох електромеханічних елементів автоматики: електромагнітного реле постійного струму, поляризованого реле та герконового реле; навчитися експериментально визначити їх енергетичні і часові параметри, освоїти засоби їх зміни.

Дослідження трансфлюксора

Мета роботи – вивчити принцип дії трансфлюксора, методику дослідження його основних характеристик; визначити діапазони зміни вхідних і вихідних сигналів трансфлюксора як запам”ятовуючого елемента обчислювальних пристроїв.

Дослідження імпульсних трансформаторів на кільцевих осердях

Мета роботи – вивчити принцип дії і методику визначення основних параметрів малогабаритних імпульсних трансформаторів на ферритових кільцевих осердях.

Дослідження імпульсного перемагнічування феррита з прямокутною петлею гістерезіса

Мета роботи – вивчити основні квазістатичні характеристики, динамічні характеристики на змінному струмі і динамічні імпульси характеристики тороїдальних ферритових осердь з прямокутною петлею гістерезіса (ППГ) для пристроїв автоматики і обчислювальної техніки.

Дослідження реверсивного магнітного підсилювача

Мета роботи – вивчити принцип дії, основні характеристики і параметри реверсивного МП на базі диференціальної схеми.

Магнітний підсилювач з самонасиченням

Мета роботи – вивчити основні режими роботи, характеристики і параметри МП з самонасиченням на прикладі однотактної мостової схеми з виходом постійного струму.

Дослідження магнітного підсилювача із зворотнім зв’язком

Мета – вивчити різні схеми введення зворотнього зв’язку в МП і їх характеристики.

Дослідження простого (однотакного) магнітного підсилювача

Мета роботи – вивчити принцип дії, основні закономірності роботи, параметри і статичні характеристики простішого магнітного під­силювача.  

Електромагнітний перетворювач напруги

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ. Мета роботи – вивчення принципу дії електромагнітного перетво­рювача напруги для систем автоматичного управління і регулювання, освоєння методики експериментального дослідження його основних харак­теристик і параметрів.

Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь магнітних підсидювачів

Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь МАГНІТНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ Мета роботи – вивчити методику зняття характеристик одночасного намагнічування осердь магнітних підсилювачів змінним І постійним магнітними полями.

Визначення генетичної статі iндивiдуума за даними цитологiчного дослiдження

а)буккальний тест. б)основнi цитогенетичнi методи визначення статi та аномалiй статевих хромосом. в) використання Т – променів (ТГц випромінювання) для визначення генетичної статі та аномалій статевих хромосом.

Ионизаторы воды: Живительная щелочная вода для долголетия

Неоспоримым фактом есть то, что вода участвует во всех процессах жизнедеятельности любого организма. Наша сущность чрезвычайно тесно взаимосвязана с водой. Ввиду этого, можно уверенно объяснять, что от качества воды на сто процентов зависит здоровье любого. И это факт, который признан всемирным научным обществом. Щелочная Ионизированная вода легко пьется и обладает приятным мягким вкусом. Щелочная вода […]

Напівпровідникові модулятори світла

Швидкодіючі ефективні ПЧМС створені на основі ефекту Франца-Келдиша в напівпровідниках. Він полягає в зрушенні електричним полем краю фундаментального поглинання в область менших енергій фотона. Ефект обумовлений фототунелюванням і знаходить теоретичне пояснення на основі співвідношення невизначеності для імпульсу і координати електрона (вона не може бути визначена) у зовнішнім полі Е. Зв’язані з цим зміні коефіцієнта поглинання […]

Модулятори світла на основі електрооптичної кераміки

Властивості електрооптичної ЦТСЛ-кераміки Просторово-тимчасові модулятори світла на основі електрооптичної (ЭОК) ЦТСЛ-кераміки, керовані електричною напругою, заслуговують самої серйозної уваги, як швидкодіючі і високоефективні прилади. Це обумовлено наступними чудовими властивостями ЦТСЛ-кераміки:

Дослідження трифазно магнітоелектричної синхронної машини

Мета роботи: дослідження трифазної явнополюсної, магнітоелектричної синхронної машини. Зміст роботи 1. Зняття робочих характеристик машини в руховому режимі. 2. Зняття залежності споживаної з мережі потужності від потоку порушення машини.

ДПТ

Мета роботи: вивчити конструкцію промислових зразків електродвигунів постійного струму (ДПТ), вживаних в автоматиці, фізичні основи їх роботи, і з’ясувати суть технічних даних, наведених в довідковій літературі для виконання інженерних розрахунків засобів автоматики з ДПТ.

Дослідження трифазної асинхронної машини з короткозамкненим ротором.

Мета: Дослідження трифазної асинхронної машини з короткозамкненим ротором. 1. Зняття механічної характеристики машини в руховому та генераторному режимах. 2. Зняття робочих характеристик машини в руховому режимі.

Исследование машины постоянного тока с последовательным возбуждением

1. Цель работы Исследование машины постоянного тока при работе в двигатель­ном режиме.

Исследование машины постоянного тока с независимым возбуждением

1. Цель работы Исследование машины постоянного тока при работе в двигатель­ном и генераторном режимах.

Исследование синхронного компенсатора при работе на «жесткую» сеть

1. Цель работы Исследование синхронной машины с электромагнитным возбужде­нием, работающей в режиме синхронного компенсатора.

Исследование трехфазной магнитоэлектрической синхронной машины

1. Цель работы Исследование трехфазной явнополюсной, магнитоэлектрической синхронной машины.

Исследование трехфазной асинхронной машины с короткозамкнутым ротором при питании от однофазной сети

1. Цель работы Исследование трехфазной асинхронной машины с короткозамкнутым ротором при питании от однофазной сети.

Исследование трехфазной асинхронной машины с короткозамкнутым ротором

1. Цель работы Исследование трехфазной асинхронной машины с короткозамкну­тым ротором.

Исследование трехфазного трансформатора

1. Цель работы Исследование трехфазного трансформатора при различных схемах соединения первичных и вторичных обмоток.

Моделювання машинного алгоритму виконання операції додавання і множення двійкових чисел

Ознайомитись з 4 способами машинного множення двійкових цілих чисел. Розробити блок-схему алгоритму машинного множення L- розрядних цілих двійкових чисел зі знаком відповідно до зазначеного способу множення та виду коду представлення двійкових чисел. Розробити програму для реалізації розробленої блок-схеми, прорахувати контрольний приклад. Зробити висновки по роботі, обрахувавши апаратурні витрати та часову складність запропонованого алгоритму.

Комп’ютерне моделювання методів реконструктивної томографії

Мета роботи: набуття практичних навичок з моделювання паралельних алгебраїчних методів реконструктивної томографії на послідовних ЕОМ.

Моделювання методів паралельного кодування оптичної інформації

Мета роботи: набуття практичних навичок з імітаційного моделювання паралельних аналого-цифрових картинних перетворювачів оптичних зображень.

Моделювання на ЕОМ цифрового паралельного оптичного процесора за технікою символьних підстановок

Мета роботи: набуття практичних навичок з з моделювання матричних алго­­­ри­т­мів обробки оптичних сигналів за технікою символьних підстановок.

Матричні моделі алгоритмів обробки багатовимірних сигналів.

  1. Ознайомитись з математичними матричними моделями алгоритмів локального зсуву, повороту оптичних зображень, визначення їх площі та виділення контурів, використовуючи рекомендовану літературу.

Моделювання роботи логічних пристроїв паралельного типу для обробки бінарних матриць на ЕОМ

Можливість побудови пристроїв для виконання логічних операцій на базі керованих транспарантів (просторово-часових модуляторів світла (ПЧМС)) вперше була досліджена в роботах [1,2].

Расчет теплообменника

Исходные данные Теплообменник установлен в камере охлаждения. Рассчитать и спроектировать теплообменник по следующим данным: 1. Конструкцию и параметры теплообменного аппарата выбрать. 2. Производительность аппарата: А. По нагреваемой среде: а) состав – вода; б) начальная температура tв1=5 °С; в) конечная температура tв2=50 °С; г) давление 2,5 атм. Б. По охлаждаемой среде: а) состав – дымовые газы; […]

Базові алгоритмічні структури слідування, розгалуження, цикл. Вкладені і ітераційні цикли

Слідування Такі структури складаються з операторів які закінчуються на “;”, але в мові С можна визначити таке поняття як “складене” коли декілька операторів і оголошень в фігурних дужках.

Тригеры

Тригер – цифровий функціональний вузол з пам’яттю. Інша назва – послідовнісні вузли. Мають два стійкі стани, які мають відповідні входи для сигналів керування. Розглянемо призначення кожного з тригерів (RS, DV, TV, D, T, JK, JKRS) RS – тригер (асинхронний/синхронний)

Трете рівняння Максвела

divD = ρ (1) Згідно (1) розходження електричної індукції рівно щільності заряду ρ. По смислу поняття розходження це означає, що електричні силові лінії можуть починатися або закінчуватися тільки в точках простору, де ρ≠0 (мається на увазі вектор D). Якщо ж в усіх точках деякої області V опиняється ρ=0, то силові лінії або пронизують її наскрізь, […]

Закон Гауса

Цей закон отриман експериментально та встановлює зв’язок між векторним полем Е та величиною заряду, що його породжує. Він формулюється так. Розглянемо деякий об’єм V, що обмежений замкнутою поверхнею S. Якщо в середині об’єму V заключен сумарний електричний заряд, то його величина, поділена на діелектричну сталу вакууму ε0, числено співпадає з потоком векторного поля Е крізь […]