Кодування інформації. Шторка та маркер

Фундаментальний принцип роботи оптоелектронного функціональн...

Робота і потужність струму

При переміщенні зарядів по замкненому колу кулонівські і сто...

Оптикоелектронні структури в сучасних АЦП і обчислювальних системах

В сферах управління, обробки, реєстрації, контролю інформаці...

Перше і друге матеріальні рівняння середовища

В електродинаміці при описанні явищ у діелектрику прийнято в...

Хвилевий пакет. Групова та фазова швидкість

Базуючись на припушенні суперпозиції хвиль і розкладання Фур...

Схемотехніка логіко-часових перетворювачів матричного типу

Логіко-часові перетворювачі матричного типу призначені для п...

Лічильник ИЕ7 (К155ИЕ7, К555ИЕ7)

Цифровий лічильник – функціональний вузол який виконує лічбу...

Суматори та АЛП

Суматори-комбінаційні вузли які виконують основну арифметичн...

Трирівнева схема генерації стимульованого випромінювання

В залежності від того, між якими рівнями досягається інверсі...

Багатофункціональні структури для паралельного запису та оброблення зображень

В якості базисних елементів для багатофункціональних оптоеле...

Розрядно-зрізові оптоелектронні спецпроцесори обробки зображень

У відповідності до форми подання зображення, розрізняють так...

Системні шини мікропроцесорів

Шина даних (ШД) представляють собою набір двонаправлених сиг...

Оптоелектронні матричні процесори з керуючими операторами

Якщо маємо n змінних х1, х2…хn , то значення будь-якої...

Паралельні оптичні спецпроцесори парафазного кодування

З метою усунення зазначених недоліків при виконанні математи...

Вимушені квантові переходи. Коефіцієнти Ейнштейна для вимушеного випромінювання

Вимушені квантові переходи відбуваються під впливом зовнішні...

Вектори магнітної індукції В, намагнічуваності М і напруженості манітного поля Н

Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом I характе...

Архітектура сучасних комп’ютерів

Архітектура комп’ютера – це сукупність властивостей та харак...

Співвідношення між ймовірностями вимушеного і спонтанного випромінювання

Аnm – коефіцієнт Ейнштейна для спонтанних переходів; Вnm – к...

Вимірювання основних світлових величин. Світлові вимірювання

Світлові вимірювання залишаються основною частиною вимірюван...

Теорема Остроградського – Гауса

Визначимо потік напруженості поля електричних зарядів q1, q2...

Функція Бесселя

Вона виражається, як рішення ДР Бесселя: у′′+(1/х) у′+(1-n2/...

Перехідні функції

Відношення оператора дії до власного оператора називають пер...

Закон Ампера. Перше рівняння Максвела. Повний електричний струм.

Рівняння Максвела є одними з фундаментальних основ електроди...

Розповсюдження випромінювання. Закон Ламберта

Яскравість елементарної ділянки на поверхні джерела залежить...

Основні поняття кінематики

Кінематика як розділ механіки вивчає геометричні властивості...

Закон де Моргана

Логічні функції можна розглядати як елементарні операції над...

Спектральна лінія

Спектральна лінія випромінювання характеризується шириною лі...

Магнітний потік

Магнітним потоком (потоком вектора магнітної індукції) через...

Сучасні напрямки застосування комп’ютерних технологій в оптоелектроніці і лазерній техніці

Сучасна революція в оптиці, пов’язана перш за все з створенн...

Робота і потужність

Зміна механічного руху тіла викликається силами, діючими на ...

Аналогові пристрої додавання і віднімання

Принцип побудови аналогових пристроїв для операції додавання...

Математичні основи побудови емпіричної функції

Нехай у результаті досліджень дістали таку таблицю деякої фу...

Четверте рівняння Максвела для монохроматичного поля

Для того що б за допомогою електромагнітного поля можна було...

Випромінювання і фотонні величини

Вихідним фізичним поняттям при побудові систем енергетичних ...

Метод Фур’є

Метод Фур’є полягає в пошуку розв’язку рівняння ...

Магнітне поле

Магнітне поле – це особливий вид матерії за допомогою якого ...

Перший, другий, третій закони Ньютона

Перший закон Ньютона (ПзН) показує, що стан спокою чи рівном...

Основні параметри фотоприймачів

Приймач оптичного випромінювання — предмет або пристрій, при...

Рівняння Максвела

Рівняння Максвела показують зміни основних характеристик еле...

Дивергенція векторного поля

Розглянемо деяку точку P векторного поля A(P) і оточимо її з...